Главная страница 1
Форма-1

Секція: Економіка
Назва наукового напряму в паспорті:
Організація-виконавець : Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Адреса: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1

Назва наукового проекту:
АВТОРИ ПРОЕКТУ:
Керівник проекту : (П.І.Б.)
Науковий ступінь : учене звання :

Місце основної роботи :

Посада :

Робоч.тел.,факс: дом.тел.:

E-mail:

Виконавці проекту : (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи).
Запит розглянуто й погоджено рішенням Науково-технічної ради Університету від «____»___________2010 р., протокол №_______ .


Керiвник проекту

________________(П.І.Б.)Проректор з наукової роботи

__________________ В.С.Савчук(підпис)
" "____________2010 р.

(підпис)
" "____________2010 р.
Секція: Економіка
З А П И Т
на виконання фундаментального дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету
Назва проекту:

(не більше 15 слів)Код КПКВ 2201020 - «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»
Строки виконання: з “2” січня 2011 р. по “31” грудня 2012 р.
Обсяг фiнансування: ______ тис. грн., зокрема на 2011 рiк: ______ тис. грн.
1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ: (до 30 рядків)

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

 • конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті.


3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: (до 30 рядків)

 • мета;

 • задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.


4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ: (до 30 рядків)

 • аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ: (до 30 рядків)
6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

(до 40 рядків) • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

 • порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня

7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ:

(до 30 рядків) • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях з Переліку ВАК України;

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.


8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ: (за останні 3 роки)

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку ВАК);

 • публікації, представлені у наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права), ліцензії.


9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • терміни виконання;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності на кожному етапі.


10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ: (з оплатою в межах запиту)

 • доктори наук ________; кандидати наук ________;

 • молоді учені до 35 років __________, з них кандидатів ______, докторів ________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти ___________, студенти ______.

Р а з о м :
11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.


Смотрите также:
Секція: Економіка Назва наукового напряму в паспорті: Організація-виконавець
40.87kb.
1 стр.
Методичні вказівки для проведення семінарських (практичних) занять
1939.81kb.
10 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності»
959.48kb.
7 стр.
Робоча програма з дисципліни «Економіка І»
149.73kb.
1 стр.
Методичні вказівки з організації дипломного проектування та виконання дипломних робіт для студентів усіх форм навчання
481.7kb.
7 стр.
5 курс Викладач Жук Л. П. Дисципліна Методологія та організація наукових досліджень Лекції 5, 6 Організація й етапи наукових досліджень
330.65kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з курсу "Страхування" для студентів базового напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
403.36kb.
1 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка І організація інноваційної діяльності»
444.45kb.
1 стр.
Методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни «Гроші та кредит» підготовки бакалаврів за спеціальністю 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
339.07kb.
1 стр.
Конспект лекцій для напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка»
919.34kb.
5 стр.
Конспект лекцій для напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" для підготовки магістрів за спеціальностями
419.65kb.
3 стр.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Організація виробництва»
624.81kb.
3 стр.