Главная страница 1
СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ І КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ

Керівник - проф. Баженов В.Г., декан факультету інформатики і керування НТУ «ХПІ»

Секретар - ст. викл. Лютенко І.В.

СЕКЦИЯ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Руководитель - проф. Баженов В.Г., декан факультета информатики и управления НТУ «ХПИ»

Секретарь - ст. преп. Лютенко И.В.

SECTION 1. INFORMATION AND MANAGING SYSTEMS

The head - professor Bazhenov V.G., the dean of faculty of computer science and management NTU "KhPI"

The secretary - senior lecturer Ljutenko I.V.

 1. Вечірська І.Д., Іванілов А.О., Україна, Харків

Про обчислення лінійних логічних перетворень

Вечирская И.Д., Иванилов А.А., Украина, Харьков

О вычислении линейных логических преобразований

Vechirska I.D., Ivanilov A.A, Ukraine, Kharkov

About computation of linear logical transformation


 1. Воловщиков В.Ю., Україна, Харків

Принципи формування рішень задач системної оптимізації за умов нечіткої інформації з урахуванням специфіки об’єкта дослідження

Воловщиков В.Ю., Украина, Харьков

Принципы формирования решений задач системной оптимизации при нечеткой информации с учетом специфики объекта исследования

Volovshchykov V., Ukraine, Kharkov

The principles of solving the problems of system optimization by fuzzy information taking into account the nature of object of research


 1. Гвозденко М.В, Україна, Харків

Системи біометричної ідентифікації

Гвозденко М.В, Украина, Харков

Системы биометрической идентификации

Gvozdenko M.V., Ukraine, Kharkov

Systems of biometric identification


 1. Гернет Н.Д., Україна, Харків

Інформаційні технології радіаційного моніторингу території

Гернет Н.Д., Украина, Харьков

Информационные технологии радиационного мониторинга территории

Gernet N.D., Ukraine, Kharkov

Information technologies of radiation monitoring of terrain


 1. Годлевський М.Д., Бронін С.В., Україна, Харків

Модель управління розвитком вищих навчальних закладів на основі трирівневої системи управління

Годлевский М.Д., Бронин С.В., Украина, Харьков

Модель управления развитием высших учебных заведений на основе трехуровневой системы управления

Godlevsky M.D., Bronin S.V., Ukraine, Kharkov

Model of higher education institution management based on three-level management system


 1. Голоскоков О.Є., Глушко В.М., Україна, Харків

Основні принципи моделювання складних технологічних процесів на основі нейро-нечіткої технології

Голоскоков А.Е., Глушко В.Н., Украина, Харьков

Основные принципы моделирования сложных технологических процессов на основе нейро-нечеткой технологии

Goloskokov A.E., Glushko V.N., Ukraine, Kharkov

Main principles of complex technological processes modelling based on neuro-fuzzy technology


 1. Горченок М. В., Лютенко І.В., Україна, Харків

Деякі підходи до вирішення задачі визначення оптимальної кількості торгового обладнання та його розташування (для підприємств роздрібної торгівлі)

Горченок М. В., Лютенко И.В., Украина, Харьков

Некоторые подходы к решению задачи определения оптимального количества торгового оборудования и его размещения (для предприятий розничной торговли)

Gorchenok M.V., Ljutenko I.V., Ukraine, Kharkov

Some approaches to the task solution of the determination of the most effectivequantity of trade equipment and its disposition (for retail entuprises)


 1. Грінченко М.А., Лисицький В.Л., Україна, Харків

Довгострокове прогнозування динаміки розвитку територіальний систем з перехідною економікою нового типу

Гринченко М.А., Лисицкий В.Л., Украина, Харьков

Долгосрочное прогнозирование динамики развития территориальных систем с переходной экономикой нового типа

Grinchenko M.A., Lisickiy V.L., Ukraine, Kharkov

Long-term forecasting of development dynamics of the territorial systems with transient economy of a new type


 1. Замковый В.Г., Україна, Харків

Система “Експерт” автоматичного керування безпілотним літаком

Замковой В.Г., Украина, Харьков

Система “ЭКСПЕРТ” автоматического управления беспилотным самолетом

Zamkovoy V.G., Ukraine, Kharkov

System " EXPERT “ of automatic control by pilot less plane


 1. Зелінський В.А., Лисоченко С.В., Україна, Київ

Прямі посилання у системі управління базою даних

Зелинский В.А., Лысоченко С.В., Украина Киев

Прямые ссылки в системе управления базой данных

Zelinsky V.A., Lysochenko S.V., Ukraine, Kyiv

Direct Pointers in the Database Management System ReF


 1. Златкін С.А., Нова Зеландія, Веллінгтон, Шеховцов В.А.,
  Павлов Р.М., Україна, Харків,

Архітектура повторного використання бізнес-процесів

Златкин С.А., Новая Зеландия, Веллингтон, Шеховцов В.А.,


Павлов Р.М., Украина, Харьков

Архитектура повторного использования бизнес-процессов

Zlatkin S.A., New Zealand, Wellington, Shekhovtsov V.A.,
Pavlov R.M., Ukraine, Kharkov

Business process reuse architecture 1. Іванов В.Г., Король Е.М., Україна, Харків

Підвищення швидкодії обчислювальної системи на основі методів стиску даних

Иванов В.Г., Король Э.Н., Украина, Харьков

Повышение быстродействия вычислительной системы на основе методов сжатия данных

Ivaniv V.G., Korol E.N., Ukraine, Kharkov

Raise of high-speed performance of the computing system on the basis of methods of data compression


 1. Іванов В.Г., Ломоносов Ю.В., Шишков К.С., Україна, Харків

Стиск зображень на основі вирощування і кодування областей

Иванов В.Г., Ломоносов Ю.В., Шишков К.С., Украина, Харьков

Сжатие изображений на основе выращивания и кодирования областей

Ivanov V.G., Lomonosov U.V., Shishkov K.S., Ukraine, Kharkov

Compression of maps on the basis of cultivation and codings of areas


 1. Іванов Л.В., Україна, Харків

Алгоритмічне забезпечення задачі калібрування хроматографічної системи

Иванов Л.В., Украина, Харьков

Алгоритмическое обеспечение задачи калибровки хроматографической системы

Ivanov L.V., Ukraine, Kharkov

Algorithmic support of the chromatographic system calibration problem


 1. Карасюк В.В., Україна, Харків

Модель системи управління знаннями у навчанні

Карасюк В.В., Украина, Харьков

Модель системы управления знаниями в обучении

Karasuk V.V., Ukraine, Kharkov

The model of a control system of knowledge in education


 1. Карпенко В.В., Україна, Харків

Моделювання продуктивності сільськогосподарських культур з урахуванням великого числа впливаючих факторів

Карпенко В.В., Украина, Харьков

Моделирование продуктивности сельскохозяйственных культур с учетом большого числа влияющих факторов

Karpenko V.V., Ukraine, Kharkov

Modelling agricultural crops efficiency subject to a quantity of influencing factors


 1. Кириченко О.В., Україна, Харків

Система підтримки прийняття рішень при виборі напрямку діяльності фірми

Кириченко А.В., Украина, Харьков

Система поддержки принятия решений при выборе направления деятельности фирмы

Kyrychenko O.V., Ukraine, Kharkiv

Support system for decision making when choosing line of business of the firm


 1. Кононенко І.В., Єфременко Т.М., Рєпін А.М., Україна, Харків

Технологія підготовки інформації для імітаційної моделі інноваційного та науково-технологічного розвитку країни

Кононенко И.В., Ефременко Т.Н., Репин А.Н., Украина, Харьков

Технология подготовки информации для имитационной модели инновационного и научно-технологического развития страны

Kononenko I.V., Efremenko T.N., Repin A.N., Ukraine, Kharkiv

The technology of preparation of information for the simulation model of innovational and scientific-technological development of the country


 1. Король Е.М., Україна, Харків

Модель обчислювальної системи, що оперує стиснутими даними

Король Э.Н., Украина, Харьков

Модель вычислительной системы оперирующей сжатыми данными

Korol E.N., Ukraine, Kharkov

The pattern of the computing system operating the squeezed data


 1. Лисицький В.Л., Україна, Харків

Структурний аналіз процесів функціонування та розвитку територій

Лисицкий В.Л., Украина, Харьков

Структурный анализ процессов функционирования и развития территории

Lisitskiy V.L., Ukraine, Kharkov

Structure analysis of processes of operation and development of terrain


 1. Любчик Л.М., Мірошниченко Г.А., Україна, Харків

Застосування сінгулярно-спектрального аналізу для статистичного моніторінгу складних технічних систем

Любчик Л.М., Мирошниченко А.А., Украина, Харьков

Применение сингулярно-спектрального анализа для статистического мониторинга сложных технических систем

Lubchik L.M., Miroshnichenko A.A, Ukraine, Kharkov

Statistical monitoring the complex technical systems based on singular-spectrum analysis


 1. Мазниченко Н.І., Україна, Харків

Теоретичні передумови криміналістичної алгоритмізації

Мазниченко Н.И., Украина, Харьков

Теоретические предпосылки криминалистической алгоритмизации

Maznichenko N.I., Ukraine, Kharkov

Theoretical preconditions of criminalistic algorithmization


 1. Малик Б.О., Україна, Харків

Вибухо-пожежобезпечні давачі АСК рівня вуглеводневого палива

Малик Б.А., Украина, Харьков

Взрыво-пожаробезопасные датчики АСК уровня углеводородного топлива

Malik B.A., Ukraine, Kharkov

Explosion-fireproof sensors ACS of a level of a carbo-hidrate fuel


 1. Малишенко П.В., Україна, Харків

Логістика як інтегральний інструмент управління в сучасному бізнесі та її основні проблеми

Малышенко П.В., Украина, Харьков

Логистика как интегральный инструмент управления в современном бизнесе и её основные проблемы

Malyshenko P.V., Ukraine, Kharkov

Logistics as integral control tool in current business and its main problems


 1. Маслова О.О., Лютенко І.В., Україна, Харків

Проблеми прогнозування попиту з використанням адаптивних моделей для торгівельних підприємств

Маслова О. А., Лютенко И.В., Украина, Харьков

Проблемы прогнозирования спроса с использованием адаптивных моделей для торговых предприятий

Maslova O.A., Ljutenko I.V., Ukraine, Kharkov

Forecast problems of demand with the application of the adaptive models for trade enterprises


 1. Москаленко В.В., Україна, Харків

Система підтримки прийняття рішень щодо управління портфелем цінних паперів інвестора

Москаленко В.В., Украина, Харьков

Система поддержки принятия решений по управлению портфелем ценных бумаг инвестора

Moskalenko V. Ukraine, Kharkov

The expert support system for management of portfolio investment


 1. Нефьодов Л.І., Плугіна Т.В., Шевченко М.В., Україна, Харків

Моделі проектування інформаційних сітей зі змішаною структурою

Нефедов Л.И., Плугина Т.В., Шевченко М.В., Украина, Харьков

Модели проектирования информационных сетей со смешанной структурой

Nefedov L.I., Plugina T.V., Shevchenko M.V., Ukraine, Kharkov

Models of designing of information networks with the mixed structure


 1. Новожилова М.В., Астахов Є.А., Україна, Харків

Дослідження області допустимих рішень задачі разміщення в анізотропній області розміщення.

Новожилова М.В., Астахов Е.А., Украина, Харьков

Исследование области допустимых решений задачи размещения в анизотропной области размещения.

Novozhilova M.V., Astakhov Y.A., Ukraine, Kharkov

Investigation of feasible region of placement problem of objects in anisotropic domain


 1. Новожилова М.В., Кузнєцова Я.О., Україна, Харків

Аналіз методик оцінювання рівня техногенної небеспеки промислових підприємств

Новожилова М.В., Кузнецова Я.А., Украина, Харьков

Анализ методик оценивания уровня техногенной опасности промышленных предприятий

Novogilova M.V., Kuznetsova Ya.A., Ukraine, Kharkov

The analysis of methodology evaluate a level of technogenic danger of the industrial enterprises


 1. Новожилова М.В., Попельнюх Н.О., Україна, Харків

Математичне моделювання та методологія розв’язання задачі управління ресурсами проекту в умовах невизначеності задання вихідних даних

Новожилова М.В., Попельнюх Н.А., Украина, Харьков

Математическое моделирование и методология решения задачи управления ресурсами проекта в условиях неопределенности задания исходных данных

Novozhilova M.V., Popelnyukh N.A., Ukraine, Kharkov

Mathematical modeling and methodology of resource project management problem solving in fuzzy conditions


 1. Орєхов С.В., Дмітришина О.В., Україна, Харків

Технологія пошуку експертів щодо проектування нових продуктів у віртуальній спільноті

Орехов С.В., Дмитришина Е.В., Украина, Харьков

Технология поиска экспертов по проектированию новых продуктов в виртуальном сообществе

Orekhov S.V., Dmytryshyna O.V., Ukraine, Kharkov

Technology to locating experts at new product development within a virtual community


 1. Орловський Д.Л., Україна, Харків

Застосування методів розпізнання образів при рішенні задач управління взаємовідносинами з клієнтами

Орловский Д.Л., Украина, Харьков

Использование методов распознавания образов при решении задач управления взаимоотношениями с клиентами

Orlovsky D.L., Ukraine, Kharkov

Using of methods of recognition images at the decision of problems of customer relationship management


 1. Проволоцький О.Є., Кадильникова Т.М., Україна, Дніпропетровськ

Інформаційні та управляючі системи оцінки технічного стану машин

Проволоцкий А.Е., Кадильникова Т.М., Украина, Днепропетровск

Информационные и управляющие системы оценки технического состояния машин

Provolotsky A.E., Kadylnikova T.M., Ukraine, Dniepropetrovsk

Informative and operative appreciation systems of technical condition machines


 1. Проволоцький О.Є., Паршина О.А.,
  Паршин Ю.І., Україна, Дніпропетровськ

Комп'ютерна система синтезу та прийняття управлінських рішень

Проволоцкий А.Е., Паршина Е.А.,


Паршин Ю.И., Украина, Днепропетровск

Компьютерная система синтеза и принятия управленческих решений

Provolozky A.E., Parshina E.A., Parshin Y.I., Ukraine, Dnepropetrovsk

Computer system of synthesis and making of manager decisions 1. Раскін Л.Г., Зарубін В.С., Україна, Харків

Оцінка ефективності приблизних методів вирішення багаторозмірних розподілених задач лінійного програмування

Раскин Л.Г., Зарубин В.С., Украина, Харьков

Оценка эффективности приближенных методов решения многоразмерных распределенных задач линейного программирования

Raskin L.G., Zarubin W.S., Ukraine, Kharkiv

Estimation of efficiency of the approximate methods of the multidimensional allocated linear programming problems decision


 1. Раскін Л.Г., Пустовойтов П.Е.,
  Са’ди Ахмад Абдельхамід Саед Ахмад, Україна, Харків

Оцінка ефективності багатовхідних комп’ютерних мереж методами фазового укрупнення станів

Раскин Л.Г., Пустовойтов П.Е.,


Са’ди Ахмад Абдельхамид Саед Ахмад, Украина, Харьков

Оценка эффективности многовходовых компъютерных сетей методами фазового укрупнения состояний

Raskin L.G., Pustowoytow P.E.,
Sa’dy Ahmad Abdelhamid Saed Ahmad, Ukraine, Kharkiv

Estimation of efficiency of multiport computer networks by phase state enlargement methods 1. Раскін Л.Г., Фіщукова Н.В., Україна, Харків

Байесова експертна система з нечіткими апріорними даними

Раскин Л.Г., Фищукова Н.В., Украина, Харьков

Байесова экспертная система с нечеткими априорными данными

Raskin L.G., Fischukova N.V., Ukraine, Kharkiv

Bayes expert systems with fuzzy apriori data


 1. Самородов Б.В., Україна, Харків

Модифікації оптимізаційного симплекс-методу Спендлі-Хекста-Химсворта – методи «компасу» та симплексу на «жалі»

Самородов Б.В., Украина, Харьков

Модификации оптимизационного симплекс-метода Спендли-Хекста-Химсворта – методы «компаса» и симплекса на «жале»

Samorodov B.V., Ukraine, Kharkov

Modifications of the optimization simplex-method Spendli-Heksta-Himsvorta – methods of "compass" and simplex on "sting"


 1. Северин В. П., Нікуліна О. М., Україна, Харків

Лабораторія методів оптимізації складних систем

Северин В. П., Никулина Е. Н., Украина, Харьков

Лаборатория методов оптимизации сложных систем

Severin V. P., Nikulina E. N., Ukraine, Kharkov

The laboratory of optimization methods for complex systems


 1. Сіра О.В., Лолашвілі Б.Г., Зінченко І.В., Україна, Харків

Нечітка багатоіндексна проблема призначення

Серая О.В., Лолашвили Б.Г., Зинченко И.В., Украина, Харьков

Нечеткая многоиндексная проблема назначения

Seraya O.V., Lolashvili B.G., Zinchenko I.V., Ukraine, Kharkiv

Odd multiindex assignment problem


 1. Сокол B.C., Австрія, Клагенфурт

Проектування і розробка служби допомоги користувачам у рамках знання-орієнтованої системі обслуговування і підтримки ІУС

Сокол В.Е., Австрия, Клагенфурт

Проектирование и разработка службы помощи пользователям в рамках знание-ориентированной системы обслуживания и поддержки ИУС

Sokol V.E., Austria, Klagenfurt

Design and Development of Helpdesk System in the Knowledge-based Support and Maintenance Framework


 1. Ткачук М.В., Аль-Хассаніє Захер, Україна, Харків

Адаптивні технології розробки та супроводження інформаційно-керуючих систем: сучасний стан та перспективи розвитку

Ткачук Н.В., Аль-Хассание Захер, Украина, Харьков

Адаптивные технологии разработки и сопровождения информационно-управляющих систем: современное состояние и перспективы развития

Tkachuk M.V., Al Hassanie Zaher, Ukraine, Kharkov

Adaptive Technologies for Designing and Maintenance of Information Control Systems: State of the Art and Development Perspectives


 1. Ткачук Н.В., Борщ Е.В., Україна, Харків,
  Пестер А., Австрія, Клагенфурт,
  Чередниченко О.Ю., Чередниченко Г.А., Україна, Харків

Про один підхід до організації адаптивного тестування в WEB-базованих системах корпоративного тренінгу персоналу

Ткачук Н.В., Борщ Е.В., Украина, Харьков,


Пестер А., Австрия, Клагенфурт,
Чередниченко О.Ю., Чередниченко Г.А., Украина, Харьков

Об одном подходе к организации адаптивного тестирования в WEB-базированных системах корпоративного тренинга персонала

Tkachuk N.V., Borshch E.V., Ukraine, Kharkov,
Pester А., Austria, Klagenfurt,
Cherednichenko O.J., Cherednichenko G.A., Ukraine, Kharkov

About one approach to the organization of adaptive testing in the WEB-based systems of corporate training the personnel 1. Цихманов О.Г., Україна, Харків

Про одну задачу оптимізації виробництва багатокомпонентних продуктів

Цыхманов А.Г., Украина, Харьков

Об одной задаче оптимизации производства многокомпонентных продуктов

Tsikhmanov A.G., Ukraine, Kharkov

For one task about optimization of multicomponent material production


 1. Чан - Занг Лю, Україна, Харків

Синтез системи управління квазістатичним технологічним процесом

Чан - Занг Лю, Украина, Харьков

Синтез системы управления квазистатическим технологическим процессом

Than – Giang Luu, Ukraine, Kharkov

Control system quasistatic technology process syntheses


 1. Чередніченко О.Ю., Чередніченко Г.О., Україна, Харків

Застосування інформаційних технологій щодо організації сервісного обслуговування офісної техніки

Чередниченко О.Ю., Чередниченко Г.А., Украина, Харьков

Применение информационных технологий в организации сервисного обслуживания офисной техники

Cherednichenko O.Y., Cherednichenko G.A., Ukraine, Kharkov

The information technologies application for organization of the office equipment after-sale service


 1. Шевченко С.В., Климова К.Ю., Україна, Харків

Про формування стратегій розвитку топології комп’ютерної мережі з урахуванням умов фінансування

Шевченко С.В., Климова К.Ю., Украина, Харьков

О формировании стратегийй развития топологии компьютерной сети с учетом условий финансирования

Shevchenko S.V., Klimova K.Y., Ukraine, Kharkov

About formation of strategy of development of topology of a computer network in view of conditions of financing


 1. Шулешов А.Є., Україна, Харків

Організації функціонування Інтернет сайтів на основі технологій доступу до розподілених даних

Шулешов А.Е., Украина, Харьков

Организации функционирования Интернет сайтов на основе технологий доступа к распределенным данным

Shuleshov A.E., Ukraine, Kharkov

The organizations of functioning the Internet of sites on the basis of technologies of access to the allocated data


 1. Ямшанов І.С., Горченок О.В., Україна, Харків

Проблема фільтрації небажаної кореспонденції та огляд підходів до її вирішення.

Ямшанов И.С., Горченок О.В., Украина, Харьков

Проблема фильтрации нежелательной электронной корреспонденции и обзор подходов к ее решению.

Yamshanov I.S., Gorchenok O.V., Ukraine, Kharkov

Problem of junk e-correspondence filtering and review of approaches for its solving.


 1. Яссер Надим Гамлуш, Україна, Харків

Інформаційні технології управління розвитком вищих навчальних закладів на основі дворівневої системи управління

Яссер Надим Гамлуш, Украина, Харьков

Информационные технологии управления развитием высших учебных заведений на основе двухуровневой системы управления

Yasser Nadim Ghamlouche, Ukraine, KharkovInformation technologies of management of higher education institution development based on two-level management system


Смотрите также:
Секція інформаційні І керуючі системи керівник проф. Баженов В. Г
119.6kb.
1 стр.
Секція фундаментальні І прикладні проблеми транспортного машинобудування керівник – проф. Єпіфанов В. В
206.18kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи Робота з базами даних «ms access» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті»
853.88kb.
9 стр.
Секція 16. Сучасні технології в економіці І менеджменті керівник проф. Перерва П. Г
315.38kb.
2 стр.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці»
183.45kb.
1 стр.
Секція електромеханічне й електричне перетворення енергії керівник – доц. Воїнов В. В
110.83kb.
1 стр.
Д. э н., проф. Булыга Р. П., д э. н., проф. Бариленко В. И., д э. н., проф. Мельник М. В., к э. н., проф. Кулинина Г. В., д э. н., проф. Ефимова, д э. н., Ильенкова к э. н., проф. Салин В. Н
715.91kb.
3 стр.
Г. 00 Центр стоматологии и члх мгмсу, улица Вучетича дом 9а, 2 этаж, аудитория №2 (лекционный зал
20.83kb.
1 стр.
Кафедра международного права
742.59kb.
6 стр.
День первый — 3 сентября 2011 г
568.33kb.
5 стр.
Хl наукової конференції викладачів, аспірантів та співробітників університету Секція економічної кібернетики
18.32kb.
1 стр.
Конференция «Практическая этнопсихология»
62.46kb.
1 стр.