Главная страница 1страница 2страница 3страница 4
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Феномен масової культури

галузь знань 0201 - культура

напряму підготовки 6.020101- культурологія

для спеціальності «культурологія»

філософського факультету, культурологічного відділення

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Ó__________, 20__Феномен масової культури

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету

за напрямом підготовки 6.020101 - культурологія, спеціальністю «культурологія» . - _______: ________, 20___.- __ с.

Розробник:

Сінькевич Ольга Борисівна - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри

теорії та історії культури проф. Мельник В.П.

_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020101- культурологія

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р.

Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

  1. Опис навчальної дисципліни

Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Феномен масової культури»
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0201 - культура
Нормативна

(за вибором студента)Нормативна

Модулів – 2

Напрям підготовки

6.020101 - культурологія
Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)

Культурологія1-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 108

1-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


18 год.

Год.

Практичні, семінарські

18 год.

Год.

Лабораторні

год.

Год.

Самостійна робота

72 год.

Год.

ІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36 до 72


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Познайомити студентів з особливостями становлення, розвитку та функціонування масової культури.

Завдання:  • дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури, соціальна культурологія, філософія культури);

  • представити сучасні погляди на сутність, структуру та функції масової культури, подати її морфологічну модель;

  • дати характеристику головних форм масової культури;

  • охарактеризувати джерела і чинники розвитку сучасної масової культури та особливості соціокультурної динаміки початку ХХІ ст.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

головні наукові концепції, які пояснюють природу та сутність масової культури;

базові поняття, які характеризують сферу масової культури;

загальні закони функціонування та розвитку масової культури;вміти:

застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу артефактів та конкретних реалій буття сучасної масової культури.  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Природа та функції масової культури

Лекція 1. Соціально-економічні чинники формування масової культури

Предмет і завдання курсу.

Походження терміна “масова культура”. Проблема часу та місця виникнення масової культури. Теорії масової культури (теорія масової культури як культури масового суспільства; теорія Франкфуртської школи; теорія Д.Белла).

Д.Белл про постіндустріальну добу людської історії. Роль науково-технічного прогресу в становленні культури сучасної епохи.

Соціокультурні наслідки індустріалізації: урбанізація, культурна маргіналізація, прискорення темпів життя та відчуття його ефемерності, фрагментація суспільства, девальвація традиційних цінностей.

Глобалізація як чинник становлення масової культури. Культурний імперіалізм та вестернізація як одновимірна глобалізація. Чотири сценарії можливого розвитку процесу глобалізації.Лекція 2. Маскульт як феномен масового суспільства

следующая страница >>
Смотрите также:
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
421.26kb.
4 стр.
Колесник Ярослав Валнтинович, к х. н., доцент кафедри неорганічної хімії, Іванов Володимир Венедиктович, к х. н., доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
147.7kb.
1 стр.
Гапон Надія Павлівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри психології. робоча програма
1285.28kb.
5 стр.
Програма курсу політична соціологія
384.15kb.
3 стр.
Зв'язок між поколіннями не втрачено
29.97kb.
1 стр.
Муха Ольга Ярославівна робоча програма
437.59kb.
2 стр.
Програма для магістрів 1 курсу геологічного факультету за спеціальністю 070709
200.96kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни філософія політики
993.55kb.
7 стр.
Навчально-методичний комплекс
281.57kb.
1 стр.
Папіш Ігор Ярославович, доцент, кандидат географічних наук робоча програма
2331.83kb.
9 стр.
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з курсу "історія держави І права україни та історія україни" для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
546.92kb.
3 стр.
Методика гідрогеологічних досліджень робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 040103
1920.6kb.
9 стр.