Главная страница 1
УДК 159.9

© 2007


Шерстньова І.В.
Система суперечностей у професійній економіко-математичній підготовці майбутніх економістів
Постановка проблеми. На етапі ринкових перетворень і демократизації суспільства в Україні особливого значення набуває економічна освіта. Тільки за умови формування у майбутніх економістів глибоких економічних знань, оволодіння ними складними механізмами ринкового господарювання можлива реалізація значних позитивних змін у економічному розвитку держави.

Основна проблема, яка стоїть на сьогодні перед вищою школою – це підготовка таких фахівців з вищою економічною освітою, які були б здатні розв’язувати складні соціально-економічні проблеми розвитку держави [1, 2].Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з основних напрямків розв’язання визначеної проблеми є забезпечення високого рівня професійної економіко-математичної підготовки майбутніх економістів.

Аналіз результатів досліджень [3 - 6] дозволив визначити два складника проблеми професійної економіко-математичної підготовки фахівців-економістів. Перший складник визначає проблему формування змісту професійної економіко-математичної підготовки, другий – проблему розробки ефективних методик цієї підготовки. Перший складник достатньо повно розроблено у працях [7 - 12] . Другий складник потребує подальшого дослідження.Постановка завдання. Метою дослідження є визначення суперечностей у професійній економіко-математичній підготовці майбутніх економістів згідно з галузевим стандартом вищої освіти України [13].

Виклад основного матеріалу. Визначимо спроможність існуючого методичного забезпечення реалізувати встановлені стандартом вимоги щодо підготовки фахівця за професійним призначенням та умовами використання (у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій і типових завдань діяльності).

Аналіз державного стандарту дозволяє угрупувати майбутні роботи (посади) спеціаліста за фахом 7.050107 – “Економіка підприємства” за такими видами діяльності (роботи): • інженер – фахівець з організації управління виробництвом, проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

 • консультант – фахівець, радник з підприємництва, раціоналізації виробництва, економічних питань;

 • економіст.

Виконане угрупування видів професійної діяльності (роботи) є більш адаптованим для використання в навчальному процесі. Пояснюється це тією причиною, що замість дванадцяти посад за державним стандартом можна оперувати лише трьома без втрати змісту діяльності.

Проведений аналіз існуючого методичного забезпечення підготовки фахівця з економіки підприємств показав, що формування цілісної системи професійної діяльності фахівця для конкретних посад, визначених державним стандартом, не передбачено. При цьому формуються лише окремі, розрізнені елементи цієї системи.

Зазначене вище обумовлює наявність такої суперечності між вимогами державного стандарту та існуючою системою професійної підготовки фахівця з економіки підприємств як суперечність між цілісною системою професійної діяльності фахівця та формуванням в процесі професійної підготовки лише окремих розрізнених елементів цієї системи. Ця суперечність повною мірою стосується економіко-математичної підготовки майбутніх економістів.

Державний стандарт визначає, що “спеціаліст з економіки підприємства на первинних посадах самостійно виконує здебільшого діагностичні та частково евристичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює” [13].

Цей фрагмент державного стандарту визначає такі вимоги до спеціаліста з економіки підприємств:


 • наявність вмінь виконувати творчі (евристичні) завдання;

 • наявність вмінь виконувати соціально-виробничі завдання.

Стосовно можливості реалізації в існуючому методичному забезпеченні першої вимоги А.А. Вербицький зазначає, що “є добре відпрацьований масив навчальної інформації, за допомогою якого в готовому вигляді засвоюються результати суспільно-історичної практики людства, студенту нав’язуються цілі засвоєння кимсь вже здобутих знань” [14, с. 14].

Реалізація цієї вимоги державного стандарту при професійній підготовці спеціаліста з економіки підприємств обумовлює наявність суперечності між здебільш репродуктивним характером професійної підготовки і творчим характером майбутньої професійної діяльності фахівця з економіки підприємств.

Стосовно другої вимоги державного стандарту щодо наявності вмінь у фахівця з економіки підприємств виконувати соціально-виробничі завдання слід зазначити наступне. Майбутня професійна діяльність зазначеного фахівця пов’язана з суспільним розподілом праці як в межах структурного підрозділу, де він працює, так і в межах організації (підприємства), а також за її межами. Ця особливість професійної діяльності і обумовлює потребу в уміннях виконувати соціально-виробничі завдання. Це висуває вимоги перед системою професійної підготовки формувати вміння практичної колективної праці, соціальні уміння професійного спілкування і взаємодії у колективній праці.

Існуюча система професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки підприємств формує переважно вміння та навички індивідуальної професійної діяльності. Ці обставини обумовлюють наявність такої суперечності в системі професійної підготовки фахівців з економіки підприємств, як суперечності між колективною формою майбутньої професійної діяльності фахівця та індивідуальною формою навчально-пізнавальної діяльності студента.

Проаналізуємо наступну частину державного стандарту, яка стосується виробничих функцій, типових завдань діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та професійні вміння, якими він повинен володіти.

Державний стандарт визначає такі виробничі функції спеціаліста, як аналітичну, планову, організаційну, обліково-статистичну, контрольну та інформаційну. Виробничі функції, а також типові завдання діяльності та відповідні професійні вміння носять комплексний характер і їх формування забезпечується багатьма навчальними дисциплінами в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки підприємств. Це положення обумовлює наявність такої суперечності в системі професійної підготовки фахівців з економіки підприємств, як суперечність між цілісним характером професійних функцій, типових завдань професійної діяльності, професійних умінь фахівця та окремими навчальними дисциплінами з їх формування.

Крім цього, аналіз виробничих функцій, типових завдань професійної діяльності та професійних умінь, якими повинен володіти фахівець з економіки підприємств показує наявність в них значної частки економіко-математичних вмінь. Г.А.Дутка зазначає, що “ефективність застосування математики в економіці зумовлена тим, що математичне моделювання – це могутній інструмент дослідження економічних явищ, процесів і систем. Глибокий аналіз та осмислення різноманітних за змістом і великих за обсягом потоків економічної інформації неможливі без достатніх знань і вмінь у галузі математичного моделювання економічних процесів та інформаційних технологій” [4].

Аналіз досліджень [2 - 4] показує, що існуючий рівень економіко-математичної підготовки майбутніх фахівців з економіки підприємств не в повній мірі відповідає вимогам державного стандарту. Це обумовлює наявність суперечності між вимогами державного стандарту щодо рівня сформованості економіко-математичного складника професійних умінь майбутнього фахівця з економіки підприємств та існуючим рівнем його формування.Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновки:

 1. Існуюча система підготовки фахівця з економіки підприємств не дозволяє у необхідній мірі сформувати цілісну систему його професійної діяльності на конкретних посадах, визначених державним стандартом вищої освіти.

 2. Необхідно підвищити рівень формування економіко-математичного складника визначених державним стандартом професійних умінь майбутнього фахівця з економіки підприємств.

Напрямами подальшого дослідження є теоретичне обґрунтування і розробка методів, засобів, форм та технологій професійної економіко – математичної підготовки фахівців з економіки підприємств згідно з державним стандартом вищої освіти.
Література


 1. Бобров В. Розвиток економічної освіти на етапі ринкових перетворень // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. - № 5. – С. 286 – 289.

 2. Бобров В., Каніщенко Л. Вища економічна освіта на сучасному етапі розвитку суспільства // Вища освіта України. – 2002. - № 2. – С. 16 – 23.

 3. Васильченко І. Сучасна математика та її викладання // Вища школа. – 2001. - №6. – С. 33 – 35.

 4. Дутка Г. Фундаменталізація змісту математичної освіти фахівців напряму “Економіка та підприємництво” // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. - № 3. – С. 31 – 39.

 5. Пастушок Г.С. Методика вивчення математики на економічних факультетах вищих закладів освіти: Автореф. дис. … канд. пед. наук.: 13.00.02 / Національний пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – 20 с.

 6. Фомкіна О.Г. Методична система проведення практичних занять з математики зі студентами економічних спеціальностей (на базі кооперативного інституту). Дис. … канд. пед. наук (13.00.02 – теорія і методика навчання математики). – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2000. – 234 с.

 7. Барковський В.В., Барковська Н.В. Математика для економістів. - К.: ЦУЛ, 2002. – 400 с.

 8. Бугір М.К. Математика для економістів. – К.: Академія, 2003. – 520 с.

 9. Васильченко І.П. Вища математика для економістів. – К.: Знання, 2007. – 454 с.

 10. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М.: Высшая школа, 2001. – 208 с.

 11. Волков И.К., Загоруйко Е.А. Исследование операций. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 440 с.

 12. Дослідження операцій в економіці / За ред. І.К. Федоренко , О.І. Черняка. – К.: Знання, 2007. – 558 с.

 13. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”. – К.: МОН України, 2004. – 105 с.

 14. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.


Шерстньова І.В.

Система суперечностей у професійній економіко-математичній підготовці майбутніх економістів

В статті визначено систему суперечностей у професійній економіко-математичній підготовці майбутніх економістів в умовах реформування вищої освіти на засадах державних стандартів. Визначено необхідність та шляхи підвищення рівня економіко-математичної підготовки фахівців з економіки підприємств згідно з державним стандартом вищої освіти.
Шерстнева И.В.

Система противоречий в профессиональной экономико-математической подготовке будущих экономистов

В статье определена система противоречий в профессиональной экономико-математической подготовке будущих экономистов в условиях реформирования высшего образования на основе государственных стандартов. Определена необходимость и пути повышения уровня экономико-математической подготовки специалистов по экономике предприятий в соответствии с государственным стандартом высшего образования.


I. Scherstneva

The System of Contradictions in Vocational Training of Future Economists

The system of contradictions in professional economic and mathematical training for future economist in the conditions of reconstructs higher education on basis of government standard are determined in the article. The necessity and means of raising the level of one's skill specialist from economics of development under the government standard are determined.Стаття надійшла до редакції 12.06.2007р.


Смотрите также:
Система суперечностей у професійній економіко-математичній підготовці майбутніх економістів Постановка проблеми
76.68kb.
1 стр.
Концептуальні засади професійної економіко-математичної пІдготовки майбутніх економістів на основі дидактичних системно-імітаційних ігор Постановка проблеми
88.45kb.
1 стр.
Проблеми формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю постановка проблеми
129.66kb.
1 стр.
Використання методу проектів при побудові курсу „планування індивідуальної кар’єри” як основа особистісно орієнтованої підготовки майбутніх економістів у внз постановка проблеми
146.94kb.
1 стр.
Роль і значення моральних норм в професійній діяльності військовослужбовців Постановка проблеми
85.28kb.
1 стр.
Психолого-педагогічні аспекти заняття-конкурсу в підготовці фахівців до управлінської діяльності постановка проблеми
210.36kb.
1 стр.
Особливості формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів постановка проблеми
284.08kb.
1 стр.
Структурні компоненти методики формування творчої самостійності студентів (за матеріалами дисципліни “Технологічне оснащення”) Постановка проблеми
188.73kb.
1 стр.
Аналіз стану дослідження активізації пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів постановка проблеми
124.94kb.
1 стр.
Проектування навчального процесу студентів швейних спеціальностей з метою формування творчих умінь у процесі самостійної роботи постановка проблеми
154.82kb.
1 стр.
Метод навчання інтегрованих мікромодулів у методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців постановка проблеми
147.94kb.
1 стр.
Тренінговий метод формування управлінської компетентності у фахівців-аграрників постановка проблеми
152.79kb.
1 стр.