Главная страница 1
Стеценко Богдан Станіславович. Акціонерні товариства на ринку капіталів України: дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 206арк. — Бібліогр.: арк. 186-200.
Анотація до роботи:

Актуальність теми. Ринкові перетворення, структурні реформи та приватизація визначили домінування акціонерних товариств в економіці України. Однак, існує невідповідність між їх значенням у виробництві товарів та наданні послуг і станом вітчизняного ринку корпоративних цінних паперів. З одного боку, українські корпорації відчувають гострий дефіцит довгострокових капіталів, з другого — відсутні дієві механізми його залучення з ринку цінних паперів. Така ситуація поглиблює технологічне відставання вітчизняних підприємств та є потенційно загрозливою для економічної безпеки країни.

Як показує зарубіжний досвід, потреба підприємств у капіталі визначає роль фондових ринків, які стали одним із головних механізмів його мобілізації та розподілу в країнах з розвиненою ринковою економікою. Цей статус ринків капіталу посилюється нарощуванням позицій корпоративного сектору в світовій економіці, який за своїми масштабами випередив усі інші організаційно-правові форми підприємництва. Залучення значних довгострокових капіталів на фондовому ринку надає можливість корпораціям вирішувати виробничі завдання, які недосяжні для підприємств малого та середнього бізнесу.

Фондовий ринок посідає особливе місце в системі сучасних фінансових ринків. Існуючи в нерозривному зв’язку з іншими ринками та з реальним сектором економіки, він дає змогу сформувати капітал, через механізми конкуренції між емітентами і іншими суб’єктами ринку сприяє розвиткові ефективних виробництв, створює підґрунтя для інноваційних процесів в економіці. Електронізація торгівлі цінними паперами, глобалізація та інтернаціоналізація полегшують взаємозв’язки між корпоративним сектором та фондовим ринком, а доступ до його ресурсів став одним із головних факторів конкурентної боротьби в економічному середовищі.

Проблематика фондового ринку, взаємодія його інститутів з корпораціями завжди перебувала у центрі уваги вітчизняних і зарубіжних науковців. Існує низка визначних робіт провідних західних учених-економістів, які вивчали різноманітні практичні та теоретичні аспекти функціонування корпорацій на ринку капіталів. Зокрема, необхідно назвати праці лауреатів Нобелівської премії з економіки М. Міллера, Ф. Модільяні, Г. Марковіца, Р. Мертона, В. Шарпа, дослідження інших зарубіжних вчених — Р. Акоффа, З. Боді, Е. Брігхема, Р. Брейлі, Р. Вестерфільда, Дж. Гелбрейта, Б. Джордана, Г. Дональдсона, С. Майерса, С. Росса, Дж. Тьюлза, Ф. Фабоцці, Ю. Фама, Дж. І. Фіннерті, Дж. К. ван Хорна. Окремо відмітимо праці російських вчених, серед них, О. Дінкевича, І. Дороніна, В. Ляліна, С. Ляліна, Я. Міркіна, Б. Рубцова, Я. Сергієнка, Т. Теплової, М. Третьякова, О. Хмиз.

Значний доробок в розвитку цього напряму економічної науки належить вітчизняним науковцям, зокрема, М. Білик, І. Бланку, М. Бурмаці, Є. Григоренку, Н. Дегтярьовій, Д. Леонову, О. Мендрулу, О. Мозговому, В. Суторміній, О. Терещенку, А. Федоренку, В. Федосову та іншим.

Разом з тим, вітчизняна економічна наука до цього часу не виробила єдиних підходів у питанні розбудови вітчизняного ринку капіталів. Існує низка абсолютно відмінних концепцій та рішень, які пропонуються українськими фахівцями для вирішення проблемних питань у взаємодії акціонерних товариств та інших агентів фондового ринку. Ситуація ускладнюється недосконалістю законодавчої бази, яка досить часто є результатом політичних домовленостей та компромісів, а не цілеспрямованої державної політики в цій галузі.Розвиток ринку капіталів стає важливим завданням, вирішення якого потребує творчого та критичного переосмислення існуючих теоретичних та практичних надбань. Необхідним є обґрунтування напрямів активізації емісійної діяльності акціонерних товариств України на фондовому ринку, що сприятиме розвитку національної економіки, стимулюватиме інвестиційні та інноваційні процеси, дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на міжнародних ринках.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” на тему “Реструктуризація фінансової системи в умовах перехідної економіки” (номер державної реєстрації 0101V003065). Особистий внесок автора полягає у розробці пропозицій стосовно напрямів розвитку ринку корпоративних цінних паперів України та активізації емісійної діяльності вітчизняних акціонерних товариств.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження — на основі вивчення теоретичних, методологічних і практичних основ формування капіталу акціонерного товариства розробити і обґрунтувати заходи, спрямовані на широке використання інструментів фондового ринку вітчизняними акціонерними товариствами.

Для досягнення мети розв’язуються такі завдання:

  • поглибити існуючі підходи до сутності економічної категорії “капітал акціонерного товариства” та його складових;

  • визначити теоретико-методологічні засади управління формуванням капіталу акціонерного товариства;

  • дослідити теоретичні аспекти використання інструментів фондового ринку у формуванні капіталу акціонерного товариства та управлінні структурою капіталу;

  • проаналізувати процеси сек’юритизації на світовому фінансовому ринку;

  • проаналізувати розвиток фондових ринків у країнах з різними моделями корпоративного управління;

  • виявити і розкрити особливості практичного використання інструментів фондового ринку у фінансуванні корпоративного сектору;

  • охарактеризувати та узагальнити розвиток інструментів фондового ринку в Україні;

  • обґрунтувати заходи, спрямовані на посилення ролі фінансових інструментів фондового ринку у фінансуванні акціонерних товариств України;

Об’єкт дослідження — інструменти фондового ринку у формуванні капіталу акціонерного товариства.

Предмет дослідження — економічні відносини, що виникають між акціонерними товариствами та іншими агентами фондового ринку щодо формування капіталу акціонерного товариства за допомогою інструментів фондового ринку.

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дисертації є системний підхід до аналізу процесів і явищ, які характеризують діяльність корпорації на ринку капіталів, для чого використовувалися загальні наукові методи емпіричного та теоретичного пізнання: системний підхід — з метою уточнення економічної та юридичної природи капіталу акціонерного товариства; аксіоматичний — в процесі дослідження сутності та змісту процесу формування капіталу акціонерного товариства; метод історизму — для виявлення закономірностей розвитку вітчизняного та світового ринків корпоративних цінних паперів; методи абстрагування — для дослідження особливостей використання облігацій вітчизняними акціонерними товариствами у формуванні капіталу; аналогії та порівняльного аналізу — для оцінювання стану ринків корпоративних цінних паперів в країнах з різними моделями корпоративного управління; аналізу і синтезу — для виявлення особливостей розвитку ринку корпоративних цінних паперів України; економічного аналізу для оброблення статистичних матеріалів — з метою характеристики емісійної діяльності акціонерних товариств на фондовому ринку України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці та обґрунтуванні теоретичних і методологічних підходів до використання інструментів фондового ринку у формуванні капіталу акціонерного товариства, окрім того — у наданні рекомендацій, спрямованих на удосконалення механізмів взаємодії фондового ринку та корпоративного сектору економіки України в процесі випуску цінних паперів.

Основні положення, що визначають наукову новизну дослідження, полягають в наступному:

вперше:

- зроблено висновки, що домінуючими тенденціями на сучасному фондовому ринку є мімікрія та альтернативність, які характеризують взаємозв’язки та взаємовплив між корпораціями та фондовим ринком в процесі управління формуванням капіталу та визначають конвергенцію національних моделей корпоративного управління;

- розроблено систему показників для оцінки рівня сек’юритизації в Україні: сек’юритизації власного капіталу, сек’юритизації боргового капіталу та сек’юритизації активів, що дозволяє оцінити роль цінних паперів в економіці виходячи зі структури фінансування активів;

удосконалено:

- визначення дефініції “капітал акціонерного товариства”, виходячи з наступних позицій, які обумовлюють його сутність та економічну і правову природу: по-перше, як джерела фінансування діяльності акціонерного товариства; по-друге, з врахуванням існування логічного ланцюга “формування капіталу — інвестування капіталу — функціонування капіталу — зростання капіталу”; по-третє, як сукупність усіх ресурсів, які можуть бути авансовані в активи акціонерного товариства;

- зміст поняття “фінансова політика акціонерного товариства” доповненням положенням, яке враховує існування заходів неформального характеру, які не відображаються в бухгалтерському обліку, не мають правового забезпечення і не завжди призводять до руху ресурсів, але впливають на параметри сформованого капіталу;

- алгоритм прийняття рішень щодо додаткового випуску акцій на підприємствах з державною часткою власності, спрямований на максимальне забезпечення прав держави в частині необґрунтованого розмивання належного їй пакету акцій з одночасним забезпеченням активізації емісійної діяльності таких підприємств на ринку акцій;набули подальшого розвитку:

- узагальнення теоретичних розробок щодо формування емісійного портфелю корпорації. Констатовано, що в його основі лежить поділ характеристик власного і позикового капіталу на постійні та змінні; визначено, що за допомогою вибору параметрів емітованих цінних паперів корпорація може впливати на напрям і силу прояву змінних та силу прояву постійних характеристик;- установлено та аргументовано, що в країнах, з ринками капіталів, які трансформуються, залежність між типом національної моделі корпоративного управління та параметрами фондового ринку знижується. Відповідно, рекомендовано впровадження в Україні нових фінансових інструментів, які апробовані практикою розвинених ринків — акцій з нерівномірними правами голосу та претензіями на отримання прибутку.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертаційного дослідження мають як теоретичне, так і практичне значення. Пропозиції та рекомендації, що стосуються вдосконалення нормативно-правової бази випуску корпоративних фінансових інструментів фондового ринку, були використані під час розробки регуляторних актів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (довідка №11/01/7228 від 03.05.07). Методичні розробки щодо визначення інвестиційної привабливості корпоративних цінних паперів на первинному ринку впроваджені в діяльність ТОВ “Брокер Хаус” (довідка №12/5 від 29.12.06). Окремі висновки і положення дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” під час викладання дисциплін “Фінанси зарубіжних корпорацій” та “Фінансовий ринок” (довідка від 27.04.07); а також Українського інституту розвитку фондового ринку ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” під час викладання дисциплін “Фінансовий менеджмент (корпорацій)”, “Фондовий ринок” (довідка №47/1 від 20.04.2007).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою роботою здобувача, в якій викладено його власний підхід до питань формування капіталу акціонерними товариствами на фондовому ринку. Всі подані в дисертації наукові результати автором отримані особисто і викладені в опублікованих працях.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження були оприлюднені та обговорювалися на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, а також під час роботи таких науково-практичних конференцій: Міжнародна науково-практична конференція “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 30-31 травня 2002 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи їх вирішення” (м. Дніпропетровськ, 24 лютого 2003 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 30-31 травня 2003 р.).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових праць, з них 1 у співавторстві, загальним обсягом 2,5 д.а., 6 — у наукових фахових виданнях (2,2 д.а.), 2 — в інших виданнях (0,3 д.а.).
Смотрите также:
Стеценко Богдан Станіславович. Акціонерні товариства на ринку капіталів України: дис канд екон наук: 08. 00. 08 / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана"
84.7kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
105.79kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
458.04kb.
5 стр.
Секція: Економіка Назва наукового напряму в паспорті: Організація-виконавець
40.87kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Жаворонкова Ольга Ростіславівна
438.28kb.
4 стр.
Лисенок Олексій Володимирович
75.28kb.
1 стр.
Гаврилюк Світлана Павлівна. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг: дис канд екон наук: 08. 06. 02 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2001. — 285 арк. — Бібліогр
95.25kb.
1 стр.
Маслова Наталя Олександрівна. Підвищення ефективності маркетингових комунікацій комерційного банку: дис канд екон наук: 08. 06. 01 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. К., 2005. Анотація до роботи
90.18kb.
1 стр.
Олійник Яна Вікторівна к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
34.18kb.
1 стр.
Лукашова Людмила Віталіївна. Стратегія розвитку підприємств ресторанного господарства при вищих навчальних закладах: дис канд екон наук: 08. 06. 01 / Київський національний торговельно-економічний ун-т
111.99kb.
1 стр.
Барабась Дмитро Олександрович
68.05kb.
1 стр.
Гапон В. О., д мед н., проф., Стрижеус К. П. Роль студентського самоврядування у формуванні профілактичної спрямованості професійної діяльності майбутнього лікаря вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна
175.38kb.
1 стр.