Главная страница 1

 • Назва модуля Теорія телетрафіку та системи масового

 • обслуговування

 • Код модуля ТК_6030_С01

 • Тип модуля обов’язковий

 • Семестр 5

 • Обсяг модуля загальна кількість годин – 180, кредитів ЄКТС – 5 аудиторних годин – 80 (лекцій 48, лабораторних 32, модульний контроль – 4)

 • Лектор старший викладач Бурачок Р. А.

 • Результати навчання У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • ознайомитися з сучасними методами та способами розрахунку основних параметрів телекомунікаційних мереж та систем, навчитися проектувати системи пакетної та канальної комутації для цифрових телекомунікаційних мереж.

 • Спосіб навчання аудиторне

 • Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі

 • пререквізити: Фізика. Основи теорії імовірності і математичної статистики. Теорія електрозв’язку.

 • кореквізити: Теоритичні основи телекомунікаційних мереж. Оптичні та радіоканали телекомунікацій. Телекомунікаційні системи та мережі.

 • Зміст навчальної модуля

 • Потоки викликів і їх характеристики. Пуасонівські потоки. Потоки з простою післядією, повторними викликами, обмеженою післядією. Тривалість обслуговування. Потік звільнень. Навантаження. Основні параметри і розрахунок навантаження. Характеристики якості обслуговування. Моделі Ерланга і Енгсета Повнодоступний пучок. Системи з втратами, очікуванням і повторними викликами. Неповнодоступний пучок, системи з втратами. Ланки Маркова. Формула Літтла. Типи систем масового обслуговування Аналіз і оптимізація комутаційних систем. Аналіз часів доставки повідомлень в мережах з комутацією пакетів та каналів. Аналіз систем масового обслуговування з пріоритетами. Дисципліни обслуговування. Модель розрахунку середнього часу очікування. Відкриті і замкнуті однорідні експоненційні мережі. Алгоритми обчислення характеристик мережі. Аналіз телекомунікаційних систем та мереж складної структури.

 • Рекомендована література

 • Лившиц Б.С. и др. Теория телетрафика - М.: Связь, 1979 - 223с.

 • Корнышев Ю.Н. и др. Теория телетрафика - М.: Радио и связь, 1996. - 270с.

 • Корнышев Ю.Н., Фань Г.Л. Теория распределения информации. - М.: Радио и связь, 1985. - 184с. Шнепс М.А. Системы распределения информации. Методы расчета. - М.: Связь, 1979. - 344с.Штермер Х. и др. Теория телетрафика. - М.: Связь, 1971. - 320с.

 • Лившиц Б.С., Фидлин Я.В. Системы массового обслуживания с конечным числом источников. - М.: Связь, 1968.Ионин Г.Л., Седол Я.Я. Статистическое моделирование систем телетрафика. –М.: Радио и связь, 1982. –182с.

 • Г. П. Башарин Лекции по математической теории телетрафика. – М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2004.

 • В. В. Крылов, С. С. Самохвалова Теория телетрафика и ее приложения. – С.-П.: БХВ-Петербург, 2005.

 • В. В. Поповський і ін. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем. Харків: „Компанія СМІТ”, 2006.

 • Ионин Г.Л., Седол Я.Я. Таблицы вероятностных характеристик полнодоступного пучка при повторных вызовах. - М.: Наука, 1970.

 • Форми та методи навчання лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 • Методи і критерії оцінювання

 • Поточний контроль 40% – письмові звіти з лабораторних робіт (30%), контрольні роботи та домашні завдання (20%)

 • Підсумковий контроль 60% – іспит (письмові тести та усне опитування)

 • Мова навчання українська


Смотрите также:
2. Код модуля: ікт 6 13 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 3 Обсяг модуля
20.47kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 3, 4 Обсяг модуля
20.04kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 9 Обсяг модуля
16.52kb.
1 стр.
Тип модуля: обов'язковий Семестр: 7, 8 Обсяг модуля
22.88kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
17.75kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІІІ обсяг модуля
16.4kb.
1 стр.
2. Код модуля: ммп 6029 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
15.54kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 6 Обсяг модуля
14.34kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: VII обсяг модуля
17.59kb.
1 стр.
Тип модуля обов’язковий Семестр 5 Обсяг модуля
22.73kb.
1 стр.
Код модуля: вм 06 18 12 Тип модуля: обов’язковий Семестр
21.92kb.
1 стр.
2. Код модуля: ммп 6005 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
19.34kb.
1 стр.