Главная страница 1страница 2 ... страница 6страница 7
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Голова правлiння Дiмiтров Едуард Миколайович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

05.05.2011

М.П. (дата)Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ

"ЗАПОРIЖСТАЛЬБУД-1"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04851255

1.4. Місцезнаходження емітента Пiвнiчне шосе, Промзона, м.Запорiжжя,

Заводський, Україна, 69008

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (061)2893800, 2893801, (061)2136361

1.6. Електронна поштова адреса емітента snv@zss1.zp.ua2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії 22.04.2011

(дата)


2.2. Річна інформація 79 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних

опублікована у паперів та фондового ринку"

28.04.2011

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація д/н в мережі

розміщена на власній Інтернет

сторінці (за (дата)

наявності)

(адреса сторінки)

2010 р. © SMA 04851255Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій X

(розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г) інформація про похідні цінні папери;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X

10. Опис бізнесу. X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента; X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X

виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного

періоду;


2010 р. © SMA 04851255

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних

активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році X

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до

Комісії).

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку (у разі наявності).

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

30. Примітки: Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.

Рейтингова оцiнка емiтента та/ або його цiнних паперiв не здiйснювалась.

Засновникiв-фiзичних осiб не має.

Фiзичнi особи, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi.

Дивiденди за акцiями емiтента не нараховувалися та не сплачувалися через збиток за звiтний

перiод.


Процентнi облiгацiї емiтентом не випускались.

Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускались.

Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускались.

Iпотечнi цiннi папери не випускались.

Сертифiкати ФОН не випускались.

Iншi цiннi папери емiтентом не випускались.

Похiднi цiннi папери не випускались.

Власнi акцiї за звiтний перiод емiтент не викуповував.

Iнформацiя про забов'язання емiтента за випуском облiгацiй вiдсутня. Емiтент облiгацiї не

випускав.

Iнформацiя про забов'язання емiтента за iпотечними цiнними паперами вiдсутня. Емiтент iпотечнi

цiннi папери не випускав.

Iнформацiя про забов'язання емiтента за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними

цiнними паперами) вiдсутня. Емiтент iншi цiннi папери не випускав.

Iнформацiя про забов'язання емiтента за сертифiкатами ФОН вiдсутня. Емiтент сертифiкати ФОН

не випускав.

Iнформацiя про забов'язання емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутня.

Емiтент не залучав iнвестицiї в корпоративнi права.

Фiнансова звiтнiсть, яка складена вiдповiдно до Мiжнародних стндартiв фiнансової звiтностi,

вiдсутня.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня у зв'язку з

тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 2010 р. © SMA 04851255

видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не

займаїться видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної

дiяльностi.

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНО-

МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ "ЗАПОРIЖСТАЛЬБУД-1"

3.1.2. Скорочене ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1"

найменування

3.1.3. Організаційно- Вiдкрите акцiонерне товариство

правова форма

3.1.4. Поштовий індекс 69008

3.1.5. Область, район Заводський

3.1.6. Населений пункт м.Запорiжжя

3.1.7. Вулиця, будинок Пiвнiчне шосе, Промзона3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №199719

3.2.2. Дата державної реєстрації 12.12.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської Ради

3.2.4. Зареєстрований статутний 4567387,50

капітал (грн.)

3.2.5. Сплачений статутний 4567387,50

капітал (грн.)3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК

банку), який обслуговує емітента за поточним "IНДУСТРIАЛБАНК"

рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку 313849

3.3.3. Поточний рахунок 26007008580001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК

банку), який обслуговує емітента за поточним "IНДУСТРIАЛБАНК"

рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку 313849

3.3.6. Поточний рахунок 26008010000664

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

Монтаж та встановлення збiрних конструкцiй 45.21.7

Будiвництво будiвель 45.21.1

Ремонт i технiчне обслуговування машин та устаткування для металургi∙ 29.51.3

2010 р. © SMA 048512553.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата Державний орган, що видав Дата

(дозволу) видачі закінчення

дії ліцензії

(дозволу)

1 2 3 4 5

Надання послуг з 13Л 06.05.2010 Мiнiстерство транспорту та 20.04.2010

перевезення пасажирiв i зв'язку Укра∙ни Державний -

вантажiв автомобiльним депатрамент автомобiльного необмежен

транспортом відповідно транспорту ий

до видів робіт, визначених

Законом України "Про

автомобільний транспорт"

Опис: Лiцензiя дає можливiсть ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" здiйснювати перевезення

пасажирiв та вантажiв. Емiтент планує в подальшому користуватися даною ліцензією.

Будiвельна дiяльнiсть №16-Л 26.07.2010 Державний комiтет України з 22.07.2015

будiвництва та архiтектури

Опис: Лiцензiя необхiдна ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" для проведення будiвельних робiт.

Емiтент плануї в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.

2010 р. © SMA 048512554. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Відсоток акцій

особи засновника та/або ЄДРПОУ (часток, паїв),

учасника засновника які належать

та/або засновнику

учасника та/або учаснику

(від загальної

Засновник - Фонд державного майн 00032945 вул.Кутузова, буд.189, м.Ки∙в, 01133 0,00000000000

Укра∙ни

(вiдсоток акцiй надано станом на31.12.2002 р.)

Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій

фізичної особи який видав паспорт (часток, паїв),

які належать

засновнику

та/або учаснику

(від загальної

Усього: 0,00000000000
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1343


Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):20
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 24
Фонд оплати працi: 50876,0 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього

року: фонд оплати працi збільшився за звiтний рiк на 24% у зв'язку зi збільшенням без

прямих матеріалів.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацi∙ працiвникiв

операцiйним потребам емiтента: система пiдготовки кадрiв передбачаї органiзацiю постiйного

навчання персоналу. Професiйна пiдготовка персоналу здiйснюїться як безпосередньо на

пiдприїмствi, так i в зовнiшнiх органiзацiях i установах, що мають вiдповiднi дозвiльнi документи.

У 2010 роцi кадрова програма емiтента, була спрямована на пiдготовку, перепiдготовку та

пiдвищення рiвня квалiфiкацi∙ працiвникiв виробничих професiй, а також спецiалiстiв та

службовцiв. У випадках передбачених дiючим законодавством товариство проводило атестацiю

робiтникiв за угодами зi стороннiми органiзацiями. Так, навчання виробничим професiям

здiйснювалося на базi ВАТ "Запорiжсталь"- теоретичне навчання та ВАТ "БМУ "Запорiжстальбут-

1"- практичне навчання. Навчання з питань охорони працi здiйснювалося у вiдповiдних державних

установах, якi мають лiцензi∙ та досвiд навчання.

Так, за 12 місяців 2010 року пройшли навчання, та отримали нові професії 137 працівників, з них:

-первинну професійна підготовка отримали 10 працівників;

-перепідготовку отримали 64 працівника;

-другу (суміжну) професію 63 працівника.

Підвищили кваліфікацію 407 працівників, з них:

-безпосередньо на виробництві. Через відділ підготовки кадрів комбіната "Запоріжсталь" 377

працівників;

-в Запорізьком учбово-курсовом комбінаті 30 працівників.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Дiмiтров Едуард Миколайович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 792999, 06.08.1998, Заводським РВ УМВС Укра∙ни в

особи (серія, номер, дата видачі, Запоiрзькiй областi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1971

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Запорiжсталь", начальник ВТОФ

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства

(далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та

Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбут-1" (далi Положення), затверджене

Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р). Голова правлiння виконує функцiє, покладенi

на нього як на керiвника пiдприїмства, а саме:

- скликає засiдання Правлiння;

- головує на засiданнях Правлiння;

- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;

- органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;

- без довiреностi представляє товариство у взаїмовiдносинах з iншими особами, органами

державної влади й управлiння, з судовими органами, органами управлiння та контролю

товариства, веде переговори та укладає вiд iменi АТ будь-якi угоди, що не забороненi

законодавством (у тому числi, зовнiшньоекономiчнi, трудовi), за винятком тих, на якi встановленi

обмеження згiдно з цим Положенням та Статутом;

- розпоряджається грошовими коштами та майном АТ на суму, що не перевищуї 100000,0 грн.,

пiдписує фiнансовi, банкiвськi, бухгалтерськi, статистичнi, процесуальнi та iншi документи;

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Спостережної ради, Правлiння, норм чинного

законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв товариства;

- органiзує виконання планiв дiяльностi товариства, виконання товариством зобов'язань перед

державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки

безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

- органiзує збереження майна товариства i його належне використання;

- органiзує ведення в товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;

- приймає на роботу та звiльняє працiвникiв за винятком випадкiв, передбачених Статутом;

- вiдкриває та закриває у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки товариства;

- приймає рiшення про звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб та

працiвникiв товариства, крiм посадових осiб органiв управлiння товариства;

- пiдписує листи по угодам та контрактам, претензiї, позовнi заяви, апеляцiйнi та касацiйнi скарги,

вiдзиви на позовнi заяви та скарги, мировi угоди;

- видає довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi товариства з урахуванням обмежень, встановлених

Статутом товариства;

- видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками

товариства;

- виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприїмства чинним

законодавством, Загальними зборами чи Спостережною радою товариства. 2010 р. © SMA 04851255

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Розмiр винагороди за 2010 рiк - 406045,00 грн.

За сумiсництвом на iнших пiдприїмствах не працює.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж роботи: 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: токар; слюсар-ремонтник; майстер; заступник

начальника вiддiлу; начальник вiддiлу.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер - Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Стiхарева Любов Ахматiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СМ, 740049, 09.06.2005, Заводським РВ УМВС Укра∙ни в

особи (серія, номер, дата видачі, Запорiзькiй областi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "ЗКФ", головний бухгалтер

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Головний бухгалтер забезпечуї ведення бухгалтерського, податкового облiку та статистичної звiтностi. Повноваження, права та обов'язки посадово∙ особи ї складною частиною

повноважень, прав та обов'язкiв Правлiння товариства як колегiального органу, якi визначеннi

Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р.

(Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбут-1" (далi

Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р)., а саме:

- плануї дiяльнiсть товариства, його фiлiй, вiддiлень;

- розробляї поточнi фiнансовi звiти;

- даї пропозицi∙ з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить ∙х на розгляд Спостережно∙ ради та Загальних зборiв акцiонерiв;

- надаї звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Спотережно∙ ради товариства;

- проводить розробку проекту емiсi∙ цiнних паперiв;

- готуї та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статутного капiталу;

- розпоряджаїться грошовими коштами, цiнними паперами, отримуї кредити, вiдчуджуї або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва, рухоме i нерухоме майно, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна не перевищуї 50% Статутного капiталу товариства, а зi згоди Спостережно∙ ради - вiд 50% Статутного капiталу товариства до 50 вiдсоткiв балансово∙ вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi;

- вiдчуджуї або передаї у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно, та списуї у випадках неповного зносу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно (у випадках, передбачених Статутом, такi дiї Правлiння може здiйснювати лише за згодою Спостережно∙ ради товариства);

- органiзовуї випуск i розмiщення цiнних паперiв товариства;

- органiзовуї матерiально-технiчне забезпечення господарсько∙ та iншо∙ дiяльностi товариства;

- органiзовуї виконання робiт працiвниками товариства;

2010 р. © SMA 04851255

- взаїмодiї з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами робiт товариства;

- органiзовуї фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, здiйснення розрахункових операцiй;

- органiзовуї зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;

- органiзовуї облiк кадрiв;

- органiзовуї роботу дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;

- органiзовуї роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затверджуї iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;

- готуї проекти статутiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв;

- органiзовуї соцiально-побутове обслуговування працiвникiв товариства;

- розглядаї та затверджуї проект колективного договору, який виноситься на розгляд трудового колективу, приймаї рiшення, необхiднi для виконання умов затвердженого i зареїстрованого у встановленому порядку колективного договору;

- визначаї суми премi∙ (приробiтку), якi належать структурним пiдроздiлам для розподiлення мiж їх працiвниками, у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв товариства;

- контролюї стан примiщень, споруд, обладнання;

- контролюї рух матерiальних та грошових цiнностей;

- органiзовуї архiв товариства, забезпечуї роботу канцелярiї;

- беззастережно виконуї рiшення Загальних зборiв та Спостережно∙ ради товариства;

- здiйснюї органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, роботи Спостережної ради,

Ревiзiйної комiсiї;

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Пилипенко Юрiй Олександрович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 026154, 10.10.1995, Запорiзьким РВ УМВД Укра∙ни в

особи (серія, номер, дата видачі, Запорiзькiй областi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1976

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства КП "Водоконал", директор з економiчних та кадрових питань

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадової особи є складною частиною

повноважень, прав та обов'язкiв Правлiння товариства як колегiального органу, якi визначенi

Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р.

(Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбуд-1" (далi

Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р)., а саме:

- планує дiяльнiсть товариства, його фiлiй, вiддiлень;

- розробляє поточнi фiнансовi звiти;

- дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв;

- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Спотережної ради товариства;

- проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;

- готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статутного капiталу;

- розпоряджається грошовими коштами, цiнними паперами, отримує кредити, вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва, рухоме i нерухоме майно, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна не перевищуї 50% Статутного капiталу товариства, а зi згоди Спостережної ради - вiд 50% Статутного капiталу товариства до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi;

- вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно, та списує у випадках неповного зносу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно (у випадках, передбачених Статутом, такi

дiї Правлiння може здiйснювати лише за згодою Спостережної ради товариства);

- органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв товариства;

- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi товариства;

- органiзовує виконання робiт працiвниками товариства;

- взаїмодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами робiт товариства;

- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, здiйснення розрахункових операцiй;

- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;

- органiзовує облiк кадрiв;

- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;

- органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;

- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв;

- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв товариства;

- розглядає та затверджуї проект колективного договору, який виноситься на розгляд трудового колективу, приймаї рiшення, необхiднi для виконання умов затвердженого i зареєстрованого у встановленому порядку колективного договору;

2010 р. © SMA 04851255

- визначаї суми премi∙ (приробiтку), якi належать структурним пiдроздiлам для розподiлення мiж їх працiвниками, у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв товариства;

- контролює стан примiщень, споруд, обладнання;

- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;

- органiзовує архiв товариства, забезпечує роботу канцелярiї;

- беззастережно виконує рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради товариства;

- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, роботи Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї;

- готує на затвердження i погоджує внутрiшнi документи (положення, iнструкцi∙, стандарти) та правила, що стосуються господарської дiяльностi товариства;

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Iващенко Володимир Михайлович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 002262, 29.06.1995, Комунарським РВ ЗМУ УМВС

особи (серія, номер, дата видачі, України в Запрiзькiй областi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1958

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства КП "Водоконал", заступник директора з економiчних та

та попередня посада, яку займав кадрових питань

6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадової особи є складною частиною

повноважень, прав та обов'язкiв Правлiння товариства як колегiального органу, якi визначенi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р), а саме:

- планує дiяльнiсть товариства, його фiлiй, вiддiлень;

- розробляє поточнi фiнансовi звiти;

2010 р. © SMA 04851255

- дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв;

- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Спотережної ради товариства;

- проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;

- готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статутного капiталу;

- розпоряджається грошовими коштами, цiнними паперами, отримує кредити, вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва, рухоме i нерухоме майно, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна не перевищуї 50% Статутного капiталу товариства, а зi згоди Спостережної ради - вiд 50% Статутного капiталу товариства до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi;

- вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно, та списує у випадках неповного зносу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно (у випадках, передбачених Статутом, такi дiї Правлiння може здiйснювати лише за згодою Спостережної ради товариства);

- органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв товариства;

- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi товариства;

- органiзовує виконання робiт працiвниками товариства;

- взаїмодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами робiт товариства;

- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, здiйснення розрахункових операцiй;

- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;

- органiзовує облiк кадрiв;

- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;

- органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;

- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв;

- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв товариства;

- розглядає та затверджує проект колективного договору, який виноситься на розгляд трудового колективу, приймає рiшення, необхiднi для виконання умов затвердженого i зареєстрованого у встановленому порядку колективного договору;

- визначає суми премiї (приробiтку), якi належать структурним пiдроздiлам для розподiлення мiж їх працiвниками, у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв товариства;

- контролює стан примiщень, споруд, обладнання;

- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;

- органiзовує архiв товариства, забезпечує роботу канцелярiї;

- беззастережно виконує рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради товариства;

- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, роботи Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї;

- готує на затвердження i погоджуї внутрiшнi документи (положення, iнструкцiї, стандарти) та правила, що стосуються господарської дiяльностi товариства;

- дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi

створюються товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми

виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв;

Розмiр винагороди за 2010 рiк - 220015,00 грн.

За сумiсництвом на iнших пiдприїмствах не працюї.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж роботи: 34 роки. Перелiк попереднiх посад: начальник розрахунку; начальник змiни; орган, який видав) або заступник командира по технiчнiй частинi; командир частини; помiчник ведучого iнженера; ведучiй ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

iнженер; начальник групи; заступник начальника вiйськового представництва-начальник фiлiї; начальник вiйськового представництва Мiнiстерства Оборони; заступник директора по плануванню, органiзацi∙ працi та управлiнню виробництвом; заступник директора по економiчним та кадровим питанням; заступник директора по плануванню, органiзацi∙ працi та управлiнню виробництвом.
6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кунченко Євгенiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 581291, 23.10.1997, Хортицьким РВ УМВС

України в Запорiзькiй областi

особи (серія, номер, дата видачі,

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1938

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23

6.1.7. Найменування підприємства ЗСУ-443 "Запорiжелектромонтаж", технiчний директор та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадової особи є складною частиною

повноважень, прав та обов'язкiв Правлiння товариства як колегiального органу, якi визначенi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р)., а саме:

- планує дiяльнiсть товариства, його фiлiй, вiддiлень;

- розробляє поточнi фiнансовi звiти;

- дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв;

- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Спотережної ради товариства;

- проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;

- готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статутного капiталу;

- розпоряджається грошовими коштами, цiнними паперами, отримує кредити, вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби

виробництва, рухоме i нерухоме майно, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна не перевищує 50% Статутного капiталу товариства, а зi згоди Спостережної ради - вiд 50%

Статутного капiталу товариства до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi;

- вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно, та списує у випадках неповного зносу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно (у випадках, передбачених Статутом, такi дiї Правлiння може здiйснювати лише за згодою Спостережної ради товариства);

- органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв товариства;

- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi товариства;

- органiзовує виконання робiт працiвниками товариства;

- взаємодiї з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами робiт товариства;

- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, здiйснення розрахункових операцiй;

- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;

- органiзовує облiк кадрiв;

- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;

- органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затверджує iнструкцiї та положення,

що регламентують їх роботу;

- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв;

- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв товариства;

- розглядає та затверджує проект колективного договору, який виноситься на розгляд трудового колективу, приймає рiшення, необхiднi для виконання умов затвердженого i зареєстрованого у встановленому порядку колективного договору;

- визначає суми премiї (приробiтку), якi належать структурним пiдроздiлам для розподiлення мiж їх працiвниками, у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв товариства;

- контролює стан примiщень, споруд, обладнання;

- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;

- органiзовує архiв товариства, забезпечує роботу канцелярiї;

- беззастережно виконує рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради товариства;

- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, роботи Спостережної ради, Ревізійної комісії;

- готує на затвердження і погоджує внутрішні документи (положення, інструкції, стандарти) та правила, що стосуються господарської діяльності товариства;

- дає пропозиції з розподілу і використання прибутк, визначення розмірів фондів, які створюються товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборів акціонерів; узгоджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та готує пректи рішень з цих питань.

Змін у персональному складі посадових осіб не було.

Розмір винагороди за 2010 рік – 199294,00 грн.

За сумісництвом на інших підприємствах не працює.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж роботи: 53 роки. Перелiк попереднiх посад: електромонтер; майстер; старший виконавець робіт; начальник пересувної механізованої колони; начальник електротехнічної лабораторії; головний інженер; головний спеціаліст по електромонтажу; директор по електромонтажу.


6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бєлан Сергiй Вiкторович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 339522, 04.01.1997, Хортицьким РВ УМВС Укра∙ни в

особи (серія, номер, дата видачі, Запорiзькiй областi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1980

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4

6.1.7. Найменування підприємства Директор ТОВ "Нова Генерацiя".

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадово∙ особи ї складною частиною повноважень, прав та обов'язкiв Правлiння товариства як колегiального органу, якi визначенi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбут-1" (далi Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р), а саме:

- планує дiяльнiсть товариства, його фiлiй, вiддiлень;

- розробляє поточнi фiнансовi звiти;

- дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв;

- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Спотережної ради товариства;

- проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;

- готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статутного капiталу;

- розпоряджається грошовими коштами, цiнними паперами, отримує кредити, вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва, рухоме i нерухоме майно, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна не перевищуї 50% Статутного капiталу товариства, а зi згоди Спостережної ради - вiд 50% Статутного капiталу товариства до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi;

- вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно, та списує у випадках неповного зносу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно (у випадках, передбачених Статутом, такі дiї Правлiння може здiйснювати лише за згодою Спостережної ради товариства);

- органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв товариства;

- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi товариства;

- органiзовує виконання робiт працiвниками товариства;

- взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами робiт товариства;

- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, здiйснення розрахункових операцiй;

- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;

- органiзовує облiк кадрiв;

- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;

- органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;

- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв;

- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв товариства;

- розглядає та затверджує проект колективного договору, який виноситься на розгляд трудового колективу, приймає рiшення, необхiднi для виконання умов затвердженого i зареєстрованого у встановленому порядку колективного договору;

- визначає суми премiї (приробiтку), якi належать структурним пiдроздiлам для розподiлення мiж їх працiвниками, у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв товариства;

- контролює стан примiщень, споруд, обладнання;

- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;

- органiзовує архiв товариства, забезпечує роботу канцелярiї;

- беззастережно виконує рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради товариства;

- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, роботи Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї;

- готує на затвердження i погоджує внутрiшнi документи (положення, iнструкцiї, стандарти) та правила, що стосуються господарської дiяльностi товариства;

- дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi

створюються товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми

виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв;

узгоджує питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень з цих питань.

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Розмiр винагороди за 2010 рiк - 12615,00 грн.

Посадова особа також займає посаду директора ТОВ "Нова Генерацiя" за адресою: м.Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, 82-а. Працює в ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" юрисконсультом за сумiсництвом за адресою: м.Запорiжжя, Пiвнiчне шосе, Промзона.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має

Стаж роботи: 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад: юрисконсульт I категорiї; провiдний

юрисконсульт.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Compagnie Cosmopolitaine de Finance

фізичної особи або повне S.A.

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/нд/н

особи (серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

.6.1.4. Рік народження 0

6.1.5. Освіта д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства д/н

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Даних щодо паспорту, року народження, освiти, попередньої посади, яку займала посадова особа немає у зв'язку з тим, що посадова особа є юридичною особою.

Повноваження, права та обов'язки посадової особи є складною частиною повноважень, прав та обов'язкiв Спостережної ради як колегiального органу, якi визначеннi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Спостережну раду ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 24.04.2009 р. (Протокол № 19) Голова Спостережної (Наглядової) ради виконує наступнi обов'язки:

- керує роботою Спостережної ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;

- скликаї засiдання Спостережної ради;

- головує на засiданнях Спостережної ради;

- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Спостережної ради;

- органiзує ведення протоколу на засiданнях Спостережної ради;

- пiдписує протоколи засiдань Спостережної ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Спостережною радою або складенi на виконання прийнятого Спостережною радою рiшення;

- пiдписує строкову трудову угоду (контракт) з Головою Правлiння;

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради;

- представляє Спостережну раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариством, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;

- виконує iншi функцi∙, якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi та iнших внутрiшнiх нормативних актах товариства, якi необхiднi для органiзацi∙ дiяльностi Спостережної ради.

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Розмiр винагороди за 2010 рiк --168930,00 грн.

Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади посадової особи вiдсутнi у зв'язку з тим, що посадова особа є юридичною особою.

Iнформацiя про непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини посадової особи емiтента вiдсутнi у зв'язку з тим, що посадова особа є юридичною особою.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові юридична особа "Вiнтер Бiзнес ЛТД"

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/нд/н

особи (серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 0

6.1.5. Освіта д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства д/н

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Даних щодо паспорту, року народження, освiти, попередньо∙ посади, яку займала посадова особа немає у зв'язку з тим, що посадова особа ї юридичною особою.

Повноваження , права та обов'язки посадової особи є складною частиною повноважень, прав та обов'язкiв Спостережної ради як колегiального органу, якi визначеннi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Спостережну раду ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 24.04.2009 р. (Протокол №19). До компетенцiї Спостережної (Наглядової) ради належать питання:

- визначення основних напрямiв дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; ухвалення стратегiї товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

- обрання та вiдкликання голови та членiв виконавчого органу (правлiння) товариства;

- обрання та вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства;

- розгляд та перевiрка достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; розгляд та перевiрка звiтiв Ревiзiйної комiсiї за квартал та за рiк;

- аналiз дiй Правлiння товариства щодо управлiння товариством, зокрема, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, виробничої, маркетингової та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, рiвня якостi продукцiї, i прийняття обов'язкових до виконання Правлiнням товариства рiшень з метою корегування дiй Правлiння;

- надання пропозицiй та рекомендацiй Загальним зборам, щодо питань порядку денного;

- надання згоди Правлiнню на використання коштiв Резервного фонду товариства, iнших фондiв товариства;

- призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприїмств товариства;

- виступу, в разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарсько∙ дiяльностi товариства, подання Вищому органу товариства пропозицi∙ з питань, що стосуються дiяльностi товариства;

- визначення умов працi та розмiрiв заробiтної плати (винагород) членiв Спостережної ради товариства, Правлiння товариства, Ревiзiйної комiсiї товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй та представництв;

- визначення та затвердження органiзацiйної структури товариства; затвердження правил

процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, за винятком тих, що передбаченi п. 8.2.6. Статуту;

- прийняття рiшення про порядок придбання товариством акцiй у акцiонерiв та про порядок наступної реалiзацiї або анулювання цих акцiй;

- надання згоди Правлiнню на вiдчуження або передачу у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна та на списання у випадках неповного зносу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна, а також сум дебiторської заборгованостi з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- затвердження стандартiв ведення договiрної роботи у товариствi;

- затвердження положень, правил, порядку, процедури та iнших внутрiшнiх нормативних актiв (документiв) товариства та, при необхiдностi, внесення до них змiн та доповнень, за виключенням Положень, якi згiдно Статуту затверджуються виключно Загальними зборами акцiонерiв;

- прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв акцiй товариства та затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв акцiй товариства;

- за поданням Правлiння товариства прийняття рiшень щодо безоплатної передачi матерiальних цiнностей, коштiв, майна (у тому числi, благодiйних внескiв) будь-яким особам з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- надання Правлiнню обов'язкових до виконання вказiвок щодо розробки, укладення або внесення змiн до змiсту колективного договору у товариствi.

- прийняття рiшення про притягнення до майнової та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб Правлiння, Ревiзiйної комiсiї товариства та будь-яких iнших посадових осiб;

- здiйснення iнших дiй, не заборонених Статутом, щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння товариства;

- затвердження логотипу товарного знаку, фiрмового найменування та iнших атрибутiв, якi вiдносяться до прав промислової або iнтелектуальної власностi;

- прийняття рiшення про додатковий випуск (емiсiю) акцiй товариства на суму, що не перевищує1/3 розмiру статутного капiталу товариства;

- прийняття рiшення про випуск товариством всiх типiв облiгацiй, про обмiн (конвертацiю) рiзних типiв цiнних паперiв товариства, а також про їх викуп i погашення;

- прийняття рiшення про придбання або вiдчуження акцiй або часток у статутних капiталах (фондах) iнших господарських товариств або пiдприємств будь-якої органiзацiйно-правової форми; прийняття рiшення про участь посадових осiб товариства у загальних зборах учасникiв (акцiонерiв) тих господарських товариств, частками (акцiями) яких володiї товариство, та делегування цим посадовим особам будь-яких повноважень щодо голосування на таких зборах;

- прийняття рiшення про вхiд до складу та вихiд зi складу господарських товариств, промислових об'єднань та промислово-фiнансових груп;

- затвердження Порядку обiгу векселiв, емiтентом яких є товариство, та векселiв iнших

векселедавцiв;

- в межах дiючого законодавства визначення обсягiв конфiденцiйної iнформацiї в товариствi, в тому числi тiєї∙, що складає комерцiйну таїмницю;

- прийняття рiшення про укладання угод на суму, що складаї 50 i бiльше вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi;

- надання згоди Правлiнню на розпорядження грошовими коштами, цiнними паперами, отримання кредитiв, на вiдчуження або передачу у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна перевищуї 50% Статутного капiталу товариства.

Члени. Спостережна рада, зокрема, мають право:

- отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю та документи про дiяльнiсть

товариства i Виконавчого органу товариства;

- заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб товариства з окремих питань його дiяльностi;

- залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi товариства;

- приймати рiшення заочно, методом опитування членiв Спостережної ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень;

- затверджувати щорiчний кошторис, окрiм розподiлу прибутку товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання;

- викликати голову та членiв Виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку їх дiяльностi;

- приймати рiшення, обов'язковi до виконання Виконавчим органом товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Спостережної ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод чи розiрвання угод, якi на думку Спостережної ради завдають чи можуть завдати шкоди товариству;

- здiйснювати iншi дiї, право на якi належать Спостережнiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Спостережну раду товариства" та iнших внутрiшнiх документiв i нормативних актiв товариства.

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Винагороди за 2010 рiк посадова особа не отримувала.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Прудка Наталя Сергіївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 003165, 29.06.1995, Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

особи (серія, номер, дата видачі,

Iнформацiя про непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини посадової особи емiтента орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1978

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3

6.1.7. Найменування підприємства Юристконсульт в ТОВ "Вогель"

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 04.06.2010 року

(Протокол № 21) прийнято рiшення про змiну складу Спостережно∙ ради товариства. Вiдповiдно до протоколу загальних зборiв вiд 04.06.2010 року №21 обрано членом Спостережної ради ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" i введено до складу фізичнуу особу Прудку Наталю Сергіївну.

Повноваження , права та обов'язки посадово∙ особи ї складно частиною повноважень, прав та обов'язкiв Спостережної ради як колегiального органу, якi визначеннi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Спостережну раду ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 24.04.2009 р. (Протокол № 19).

До компетенцiї Спостережної (Наглядової) ради належать питання:

- визначення основних напрямiв дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; ухвалення стратегiї товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

- обрання та вiдкликання голови та членiв виконавчого органу (правлiння) товариства;

- обрання та вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства;

- розгляд та перевiрка достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; розгляд та перевiрка звiтiв Ревiзiйної комiсiї за квартал та за рiк;

- аналiз дiї Правлiння товариства щодо управлiння товариством, зокрема, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, виробничої, маркетингової та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, рiвня якостi продукцiї, i прийняття обов'язкових до виконання Правлiнням товариства рiшень з метою корегування дiй Правлiння;

- надання пропозицiй та рекомендацiй Загальним зборам, щодо питань порядку денного;

- надання згоди Правлiнню на використання коштiв Резервного фонду товариства, iнших фондiв товариства;

- призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприїмств товариства;

- виступу, в разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, подання Вищому органу товариства пропозицiї з питань, що стосуються дiяльностi товариства;

- визначення умов працi та розмiрiв заробiтної плати (винагород) членiв Спостережної ради товариства, Правлiння товариства, Ревiзiйної комiсiї товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй та представництв;

- визначення та затвердження органiзацiйної структури товариства; затвердження правил

процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, за винятком тих, що передбаченi п. 8.2.6. Статуту;

- прийняття рiшення про порядок придбання товариством акцiй у акцiонерiв та про порядок наступної реалiзацiї або анулювання цих акцiй;

- надання згоди Правлiнню на вiдчуження або передачу у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна та на списання у випадках неповного зносу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна, а також сум дебiторсько∙ заборгованостi з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- затвердження стандартiв ведення договiрної роботи у товариствi;

- затвердження положень, правил, порядку, процедури та iнших внутрiшнiх нормативних актiв (документiв) товариства та, при необхiдностi, внесення до них змiн та доповнень, за виключенням Положень, якi згiдно Статуту затверджуються виключно Загальними зборами акцiонерiв;

- прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв акцiй товариства та затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв акцiй товариства;

- за поданням Правлiння товариства прийняття рiшень щодо безоплатно∙ передачi матерiальних цiнностей, коштiв, майна (у тому числi, благодiйних внескiв) будь-яким особам з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- надання Правлiнню обов'язкових до виконання вказiвок щодо розробки, укладення або внесення змiн до змiсту колективного договору у товариствi.

- прийняття рiшення про притягнення до майнової та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб Правлiння, Ревiзiйної комiсії товариства та будь-яких iнших посадових осiб;

- здiйснення iнших дiй, не заборонених Статутом, щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння товариства;

- затвердження логотипу товарного знаку, фiрмового найменування та iнших атрибутiв, якi вiдносяться до прав промислової або iнтелектуальної власностi;

- прийняття рiшення про додатковий випуск (емiсiю) акцiй товариства на суму, що не перевищує 1/3 розмiру статутного капiталу товариства;

- прийняття рiшення про випуск товариством всiх типiв облiгацiй, про обмiн (конвертацiю) рiзних типiв цiнних паперiв товариства, а також про їх викуп i погашення;

- прийняття рiшення про придбання або вiдчуження акцiй або часток у статутних капiталах (фондах) iнших господарських товариств або пiдприїмств будь-якої органiзацiйно-правової форми;

прийняття рiшення про участь посадових осiб товариства у загальних зборах учасникiв

(акцiонерiв) тих господарських товариств, частками (акцiями) яких володiє товариство, та

делегування цим посадовим особам будь-яких повноважень щодо голосування на таких зборах;

- прийняття рiшення про вхiд до складу та вихiд зi складу господарських товариств, промислових об'єднань та промислово-фiнансових груп;

- затвердження Порядку обiгу векселiв, емiтентом яких є Товариство, та векселiв iнших

векселедавцiв;

- в межах дiючого законодавства визначення обсягiв конфiденцiйної iнформацiї в товариствi, в тому числi тiєї∙, що складає комерцiйну таємницю;

- прийняття рiшення про укладання угод на суму, що складаї 50 i бiльше вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi;


6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Рудич Галина Вiкторiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної АЕ, 011876, 02.11.1995, Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС

особи (серія, номер, дата видачі, Укра∙ни в Днiпропетровськiй областi.

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1979

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства Спецiалiст-юристконсульт в ЗАТ "ЗАП - ЕКОРЕСУРС"

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадової особи є складною частиною

повноважень, прав та обов'язкiв Спостережної ради як колегiального органу, якi визначеннi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Спостережну раду ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 24.04.2009 р. (Протокол № 19).

До компетенцiї Спостережної (Наглядової) ради належать питання:

- визначення основних напрямiв дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; ухвалення стратегiї товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

- обрання та вiдкликання голови та членiв виконавчого органу (правлiння) товариства;

- обрання та вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства;

- розгляд та перевiрка достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її∙

оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; розгляд та перевiрка звiтiв Ревiзiйної комiсiї за квартал та за рiк;

- аналiз дiй Правлiння товариства щодо управлiння товариством, зокрема, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, виробничої, маркетингової та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, рiвня якостi продукцiї, i прийняття обов'язкових до виконання Правлiнням товариства рiшень з метою корегування дiй Правлiння;

- надання пропозицiй та рекомендацiй Загальним зборам, щодо питань порядку денного;

- надання згоди Правлiнню на використання коштiв Резервного фонду товариства, iнших фондiв товариства;

- призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприїмств товариства;

- виступу, в разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, подання Вищому органу товариства пропозицiї з питань, що стосуються дiяльностi товариства;

- визначення умов працi та розмiрiв заробiтної плати (винагород) членiв Спостережної ради товариства, Правлiння товариства, Ревiзiйної комiсiї товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй та представництв;

- визначення та затвердження органiзацiйної структури товариства; затвердження правил

процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, за винятком тих, що передбаченi п. 8.2.6. Статуту;

- прийняття рiшення про порядок придбання товариством акцiй у акцiонерiв та про порядок наступної реалiзацiї або анулювання цих акцiй;

- надання згоди Правлiнню на вiдчуження або передачу у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна та на списання у випадках неповного зносу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна, а також сум дебiторської заборгованостi з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- затвердження стандартiв ведення договiрної роботи у товариствi;

- затвердження положень, правил, порядку, процедури та iнших внутрiшнiх нормативних актiв (документiв) товариства та, при необхiдностi, внесення до них змiн та доповнень, за виключенням Положень, якi згiдно Статуту затверджуються виключно Загальними зборами акцiонерiв;

- прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв акцiй товариства та затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв акцiй товариства;

- за поданням Правлiння товариства прийняття рiшень щодо безоплатної передачi матерiальних цiнностей, коштiв, майна (у тому числi, благодiйних внескiв) будь-яким особам з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- надання Правлiнню обов'язкових до виконання вказiвок щодо розробки, укладення або внесення змiн до змiсту колективного договору у товариствi.

- прийняття рiшення про притягнення до майнової та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб Правлiння, Ревiзiйної комiсiї товариства та будь-яких iнших посадових осiб;

- здiйснення iнших дiй, не заборонених Статутом, щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння товариства;

- затвердження логотипу товарного знаку, фiрмового найменування та iнших атрибутiв, якi вiдносяться до прав промислової або iнтелектуальної власностi;

- прийняття рiшення про додатковий випуск (емiсiю) акцiй товариства на суму, що не перевищує

1/3 розмiру статутного капiталу товариства;

- прийняття рiшення про випуск товариством всiх типiв облiгацiй, про обмiн (конвертацiю) рiзних типiв цiнних паперiв товариства, а також про їх викуп i погашення;

- прийняття рiшення про придбання або вiдчуження акцiй або часток у статутних капiталах (фондах) iнших господарських товариств або пiдприємств будь-якої органiзацiйно-правової форми; прийняття рiшення про участь посадових осiб товариства у загальних зборах учасникiв (акцiонерiв) тих господарських товариств, частками (акцiями) яких володiє товариство, та делегування цим посадовим особам будь-яких повноважень щодо голосування на таких зборах;

- прийняття рiшення про вхiд до складу та вихiд зi складу господарських товариств, промислових об'єднань та промислово-фiнансових груп;

- затвердження Порядку обiгу векселiв, емiтентом яких є Товариство, та векселiв iнших

векселедавцiв;

- в межах дiючого законодавства визначення обсягiв конфiденцiйної iнформацї∙ в товариствi, в тому числi тiєї∙, що складає комерцiйну таїмницю;

- прийняття рiшення про укладання угод на суму, що складаї 50 i бiльше вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi;

- надання згоди Правлiнню на розпорядження грошовими коштами, цiнними паперами, отримання кредитiв, на вiдчуження або передачу у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна перевищуї 50% Статутного капiталу товариства. Члени Спостережної ради, зокрема, мають право:

- отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю та документи про дiяльнiсть

Товариства i Виконавчого органу Товариства;

- заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб товариства з окремих питань його дiяльностi;

- залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi товариства;

- приймати рiшення заочно, методом опитування членiв Спостережно∙ ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень;

- затверджувати щорiчний кошторис, окрiм розподiлу прибутку товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання;

- викликати голову та членiв Виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку їх дiяльностi;

- приймати рiшення, обов'язковi до виконання Виконавчим органом товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Спостережної ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод чи розiрвання угод, якi на думку Спостережної ради завдають чи можуть завдати шкоди товариству;

- здiйснювати iншi дiї, право на якi належать Спостережнiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Спостережну раду товариства" та iнших внутрiшнiх документiв i нормативних актiв товариства.

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Розмiр винагороди за 2010 рiк - 17000,00 грн.

Посадова особа також займаї посаду спецiалiста-юрисконсульта в ЗАТ "ЗАП-ЕКОРЕСУРС" за адресою: м.Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, 82-а.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж роботи: 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад: артистка; лаборант кафедри цивiльно-правової дисциплiни; юрист; юрист-консультант.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Денисов Денис Валерійович

фізичної особи або повне

за найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СВ, 303947, 26.10.2000, Шевченківським РВ УМВС особи (серія, номер, дата видачі, України в Запорізькій області

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1982

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 1

6.1.7. Найменування підприємства Спеціаліст з ефективності підприємництва відділу аудиту та аналізу собівартості управління та аудиту фінансового департаменту


та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 04.06.2010 року

(Протокол № 21) прийнято рiшення про змiну складу Спостережно∙ ради товариства. Вiдповiдно до протоколу загальних зборiв вiд 04.06.2010 року №21 обрано членом Спостережної ради ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" i введено до складу фізичнуу особу Денисова Дениса Валерійовича.

Повноваження, права та обов'язки посадової особи є складною частиною повноважень, прав та обов'язкiв Спостережної ради як колегiального органу, якi визначеннi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 24.04.2009 р. (Протокол № 19) та Положенням "Про Спостережну раду ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 24.04.2009 р. (Протокол № 19).До компетенцiї Спостережної (Наглядової) ради належать питання:

- визначення основних напрямiв дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; ухвалення стратегiї товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiїю;

- обрання та вiдкликання голови та членiв виконавчого органу (правлiння) товариства;

- обрання та вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства;

- розгляд та перевiрка достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; розгляд та перевiрка звiтiв Ревiзiйної комiсiї за квартал та за рiк;

- аналiз дiй Правлiння товариства щодо управлiння товариством, зокрема, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, виробничої, маркетингової та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, рiвня якостi продукцiї, i прийняття обов'язкових до виконання Правлiнням товариства рiшень з метою корегування дiй Правлiння;

- надання пропозицiй та рекомендацiй Загальним зборам, щодо питань порядку денного;

- надання згоди Правлiнню на використання коштiв Резервного фонду товариства, iнших фондiв товариства;

- призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприїмств товариства;

- виступу, в разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, подання Вищому органу товариства пропозицiй з питань, що стосуються дiяльностi товариства;

- визначення умов працi та розмiрiв заробiтної плати (винагород) членiв Спостережної ради товариства, Правлiння товариства, Ревiзiйної комiсiї товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй та представництв;

- визначення та затвердження органiзацiйної структури товариства; затвердження правил

процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, за винятком тих, що передбаченi п. 8.2.6. Статуту;

- прийняття рiшення про порядок придбання товариством акцiй у акцiонерiв та про порядок наступної реалiзацiї або анулювання цих акцiй;

- надання згоди Правлiнню на вiдчуження або передачу у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна та на списання у випадках неповного зносу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна, а також сум дебiторської заборгованостi з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- затвердження стандартiв ведення договiрної роботи у товариствi;

- затвердження положень, правил, порядку, процедури та iнших внутрiшнiх нормативних актiв (документiв) товариства та, при необхiдностi, внесення до них змiн та доповнень, за виключенням

Положень, якi згiдно Статуту затверджуються виключно Загальними зборами акцiонерiв;

- прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв акцiй товариства та затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв акцiй товариства;

- за поданням Правлiння товариства прийняття рiшень щодо безоплатної передачi матерiальних цiнностей, коштiв, майна (у тому числi, благодiйних внескiв) будь-яким особам з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- надання Правлiнню обов'язкових до виконання вказiвок щодо розробки, укладення або внесення змiн до змiсту колективного договору у товариствi.

- прийняття рiшення про притягнення до майново∙ та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб Правлiння, Ревiзiйної комiсiї товариства та будь-яких iнших посадових осiб;

- здiйснення iнших дiй, не заборонених Статутом, щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння товариства;

- затвердження логотипу товарного знаку, фiрмового найменування та iнших атрибутiв, якi вiдносяться до прав промислової або iнтелектуальної власностi;

- прийняття рiшення про додатковий випуск (емiсiю) акцiй товариства на суму, що не перевищуї 1/3 розмiру статутного капiталу товариства;

- прийняття рiшення про випуск товариством всiх типiв облiгацiй, про обмiн (конвертацiю) рiзних типiв цiнних паперiв товариства, а також про їх викуп i погашення;

- прийняття рiшення про придбання або вiдчуження акцiй або часток у статутних капiталах (фондах) iнших господарських товариств або пiдприємств будь-якої органiзацiйно-правової форми; прийняття рiшення про участь посадових осiб товариства у загальних зборах учасникiв (акцiонерiв) тих господарських товариств, частками (акцiями) яких володiї товариство, та делегування цим посадовим особам будь-яких повноважень щодо голосування на таких зборах;

- прийняття рiшення про вхiд до складу та вихiд зi складу господарських товариств, промислових об'єднань та промислово-фiнансових груп;

- затвердження Порядку обiгу векселiв, емiтентом яких є товариство, та векселiв iнших

векселедавцiв;

- в межах дiючого законодавства визначення обсягiв конфiденцiйної iнформацiї в товариствi, в тому числi тiєї∙, що складає комерцiйну таємницю;

- прийняття рiшення про укладання угод на суму, що складаї 50 i бiльше вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi;

- надання згоди Правлiнню на розпорядження грошовими коштами, цiнними паперами, отримання кредитiв, на вiдчуження або передачу у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належних товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна перевищуї 50% Статутного капiталу товариства. Члени Спостережної ради, зокрема, мають право:

- отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю та документи про дiяльнiсть

Товариства i Виконавчого органу Товариства;

- заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб товариства з окремих питань його дiяльностi;

- залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi товариства;

- приймати рiшення заочно, методом опитування членiв Спостережно∙ ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень;

- затверджувати щорiчний кошторис, окрiм розподiлу прибутку товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання;

- викликати голову та членiв Виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку їх дiяльностi;

- приймати рiшення, обов'язковi до виконання Виконавчим органом товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Спостережної ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод чи розiрвання угод, якi на думку Спостережної ради завдають чи можуть завдати шкоди товариству;

- здiйснювати iншi дiї, право на якi належать Спостережнiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Спостережну раду товариства" та iнших внутрiшнiх документiв i нормативних актiв товариства.

Розмiр винагороди за 2010 рiк - 14000,00 грн.

Посадова особа також займаї посаду директора ТОВ "ФІНВАЛ ГРУП" за адресою: м.Запоріжжя, вул. пр. Леніна,152-в.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж роботи: 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад: продавець; заступник завідуючого магазину, начальник відділу з розвитку власної мережі; менеджер з адміністративної діяльності; бухгалтер; менеджер відділу зовнішньоекономічної діяльності.
6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Дмитренко Олександр Петрович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 898228, 15.10.1998, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

особи (серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1963

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства Директор АУ "Партнер"

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадово∙ особи визначенi Статутом товариства, затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про ревiзiйну комiсiю" ВАТ "БМУ"Запорiжстальбуд-1 , затвердженим загальними зборами акцiонерiв 16.10.2007р. (Протокол № 13). Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляї обов'язки мiж її членами. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Виконавчого органу товариства шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї товариства. Ревiзiйна комiсiя здiйснюї перевiрки планово (щоквартально та за рiк) та позапланово (за дорученням Загальних зборiв товариства, Спостережної ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї товариства, або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв). Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган товариства не має права затвердити баланс. Ревiзiйна комiсiя може здiйснювати службовi розслiдування за фактами виявлених порушень та зобов'язана вимагати скликання позачергових

Загальних зборiв акцiонерiв, проведення позачергового засiдання Спостережної ради товариства, якщо виникла загроза суттївим iнтересам товариства або виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами.

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Розмiр винагороди за 2009 рiк - 24000,00 грн.

Голова Ревiзiйної комiсiї також займає посаду директора в ТОВ "Украудит" за адресою:

м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 170б, оф.12.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи: 31 рік. Перелiк попереднiх посад: державний податковий iнспектор у вiддiлi

оподаткування державних, акцiонерних пiдприємств та асоцiацiй, старший спецiалiст-ревiзор iнспектор вiддiлу аудиту юридичних осiб, iнспектор податкової служби 1 рангу, зам. Начальника вiддiлу аудиту юридичних осiб, заступник начальника вiддiлу органiзацi∙ та проведення документальних перевiрок юридичних i фiзичних осiб ДПА, директор ТОВ "АФ"Партнер".

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Жук Віктор Михайлович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 932066, 05.03.1999, Орджонікідзевським РВ УМВС

особи (серія, номер, дата видачі, України в Запорiзькiй областi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17

6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Інженерно-будівельне підприємство "Форд", головний інженер

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Відповідно до наказу Голови Правління № 246 від 25.10.2010р., звільнено

25.10.2010р. (згідно з пунктом 1. ст. 36 КЗпП за згодою сторін) з посади Члена Правління -

Першого заступника Голови Правління – технічного директора ВАТ “БМУ “Запоріжстальбуд-1” Жука Віктора Михайловича (паспорт серії СА 932066, виданий 05.04.1999 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області).

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Жук В.М. перебував на посаді Члена правління ВАТ “БМУ “Запоріжстальбуд-1” з 15.07.2010р. до 25.10.2010р.

Розмiр винагороди за 2010 рiк -129748,00 грн.

За сумiсництвом на iнших пiдприємствах не працює.

Стаж роботи: 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад: слюсар-ремонтник; електрогазозварник;

iнженер; електрозварник; майстер; старший виконавець робiт; директор; заступник голови

правлiння.

6.1.1. Посада Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові юридична особа "AIROL BETEILIGUNGEN AG"

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/нд/н

особи (серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 0

6.1.5. Освіта д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства д/н

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Загальними зборами акціонерів, що відбулися 04.06.2010р. (Протокол №21) прийнято рішення про зміну складу Спостережної ради товариства. Відповідно до протоколу загальних зборів від 04.06.2010р. №21 зі складу Спостережної ради відкликано та виключено зі складу ВАТ "БМУ "Запоріжстальбуд-1" компанію "AIROL BETEILIGUNGEN AG" (Цюріх, Швейцарія, код реєстрації 31754), у зв'язку з поданням заяви про дострокове складання своїх повноважень за власним бажанням.

6.1.1. Посада Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Багацька Яна Анатоліївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СВ, 507435, 14.02.2002, Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області

особи (серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1979

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства Адміністративний помічник в ТОВ "Нова Генерація"

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Загальними зборами акціонерів, що відбулися 04.06.2010р. (Протокол №21) прийнято рішення про зміну складу Спостережної ради товариства. Відповідно до протоколу загальних зборів від 04.06.2010р. №21 зі складу Спостережної ради відкликано та виключено зі складу ВАТ "БМУ "Запоріжстальбуд-1" Багацьку Яну Анатоліївну у зв'язку з поданням заяви про дострокове складання своїх повноважень за власним бажанням.


следующая страница >>
Смотрите также:
Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
1878.38kb.
7 стр.
Розробка й аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
65.12kb.
1 стр.
Інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначаються пбо 16 "Витрати" Витрати звітного періоду це витрати, що визнаються або шляхом зменшення активів, або шляхом збільшення зобов’язань
705.58kb.
6 стр.
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вінницького апеляційного адміністративного суду, затвердженого наказом керівника апарату
30.09kb.
1 стр.
Підготовка до іспиту з міжнародної інформації
1411.29kb.
25 стр.
Закони булевої алгебри. Логічні функції. Форми зображення логічних функцій. Мінімізація логічних функцій
30kb.
1 стр.
Довідка щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів) до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації
18.29kb.
1 стр.
На здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених Захист інформації методами комп’ютерної стеганографії
137.97kb.
1 стр.
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу
42.77kb.
1 стр.
Інформації про лікарські препарати інформатизація стимулює зростання виробництва високотехнологічної продукції, веде до підвищення зайнятості економічно активного на­селення
64.83kb.
1 стр.
Введення І огляд
498kb.
3 стр.
Інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства. Своєчасного складання податкової, фінансової та статистичної звітності
471.75kb.
2 стр.