Главная страница 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

психології, соціології та права

1 вересня 2011 р.

протокол № 12
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ПСИХОЛОГІЇ ТОРГІВЛІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


 1. Предмет психології торгівлі.

 2. Економічна свідомість

 3. Споживча поведінка - поняття, види, закономірності

 4. Форми влади ринку над людиною. Суспільство споживання.

 5. Економічний етап розвитку психології споживання

 6. Маркетинговий етап розвитку психології споживання

 7. Психологічний етап розвитку психології споживання

 8. Наука «Поводження споживачів»

 9. Соціологія споживання як суміжна із психологією споживання область знань

 10. Основні терміни психології споживання. Аксіоми психології споживання Принципи психології споживання. Сфери дослідження психології споживання

 11. Послуга, товар. Асортименти товарів

 12. Сприймана якість товару

 13. Упакування товару як рекламоносій. Дизайн упакування як фактор споживання

 14. Життєвий цикл товару як детермінанта споживання

 15. Торговельна марка й товарний знак як детермінанти споживання

 16. Позиція товару як детермінанта споживання. Ціна як детермінанта споживання

 17. Брендінг. Бренд як детермінанта споживання

 18. Музика як універсальна послуга й суб'єкт-об'єктне відношення до неї

 19. Одяг як універсальний товар і суб'єкт-об'єктне відношення до неї

 20. Каузальна й соціальна атрибуція в споживанні

 21. Атрибути товару як предмети споживання

 22. Суб'єкт-Об'єктні відносини до товару й послуги

 23. Споживчий вибір як категорія психології споживання

 24. Структура споживчого вибору

 25. Особливості споживчого вибору. Принцип необхідної розмаїтості споживчого вибору

 26. Типи споживання. Види покупок. Типи споживачів

 27. Сегментація як вид типології споживачів

 28. Психографія як метод вивчення споживчих груп

 29. Ефекти споживання і їхній соціально-психологічний зміст

 30. Символи в споживанні. Споживчі залежності. Споживче задоволення

 31. Споживчі ризики. Лояльність споживачів

 32. Економічна соціалізація

 33. Споживча соціалізація

 34. Споживчий цикл

 35. Післякупівельне підкріплення. Післякупівельні потреби

 36. Класифікації факторів споживання й споживчої поведінки

 37. Соціальні групи як фактор споживання. Споживчі комунікації в соціальній групі

 38. Вплив референтної групи на відношення товару й споживче поводження. Вплив родини на споживання

 39. Вплив соціальної ролі й соціального статусу на споживання

 40. Соціальна стратифікація. Соціальний клас як фактор споживання

 41. Соціальні норми як регулятор споживання. Вплив моди на споживання

 42. Стихійні більші групи, їхній вплив на споживання

 43. Механізми формування споживчого поводження

 44. Особистісні особливості споживання.

 45. Я-Концепція як фактор споживання

 46. Когнітивні процеси

 47. Мотивація споживчого поводження. Потреби в споживанні

 48. Цінності як фактор споживчого поводження

 49. Споживчі установки й норми споживання

 50. Гра як фактор споживання

 51. Бюджет родини. Вплив доходу на споживче поводження й відношення до товарів і послуг

 52. Фізичне середовище і її психологічний вплив на споживання

 53. Соціальне оточення і його психологічний вплив на споживання

 54. Психологічна сутність споживчих переваг

 55. Соціально-психологічні властивості споживчих переваг

 56. Вікова динаміка споживчих переваг

 57. Соціально-психологічні особливості споживчих переваг

 58. Споживчі групи з різними перевагами (типологія споживачів)

Викладач: І.О Котик


Зав. кафедри І.О.Котик


Смотрите также:
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
344.75kb.
1 стр.
Державне регулювання економіки тексти лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей 050100 – «Економіка підприємства»
1434.1kb.
7 стр.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей
804.95kb.
6 стр.
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
334.57kb.
1 стр.
Усіх форм навчання та спеціальностей
27.75kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до семінарських занять І матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «міжнародна економіка»
646.81kb.
5 стр.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності»
704.43kb.
3 стр.
Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійного вивчення дисципліни "ресторанний менеджмент" для студентів 5 курсу усіх форм навчання
477.87kb.
2 стр.
Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування»
2195.05kb.
13 стр.
Є. П. Данильченко, І. А. Островський, О. А. Шекшуєв основи зовнішньоекономічної діяльності тексти лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 050200 – «Менеджмент організацій»
1428.99kb.
6 стр.
Конспект лекцій та нормативно-довідковий матеріал до вивчення курсу для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 092103 та 092103
2220.93kb.
13 стр.
Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання
536.27kb.
8 стр.