Главная страница 1страница 2страница 3

Узагальнення позитивного досвіду Омельницького аграрно - екологічного ліцею Кременчуцького району Полтавської області

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВИХОВНОЇ ТА ПРОВОСВІТНЬОЇ РОБОТИ У ОМЕЛЬНИЦЬКОМУ АГРАРНО-ЕКОЛОГІЧНОМУ ЛІЦЕЇ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кременчук 2010
ВСТУП

Історія появи навчального закладу бере витоки у 1982 році, коли за ініціативи директора радгоспу «Кременчуцький « Яроменко Олександра Хрисановича була збудована Омельницька загально освітня школа І-ІІІ ступенів. У 2005 році її було реорганізовано в Омельницький аграрний ліцей . Зараз тут працюють 27 педагогів , із них п’ять спеціалісти вищої освіти , троє мають звання «Старший учитель» Учні ліцею щорічні призери районних та обласних олімпіад . у 2005-2006 роках 10 учнів ліцею стали призерами та переможцями 2 етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Протягом останніх двох років активізувало роботу учнівське наукове товариство в рамках МАН. Ліцей є базовим навчальним закладом для проведення Всеукраїнських конференцій ім. В. І. Вернадського . Нестандартні уроки , зустрічі з цікавими людьми, літературно – мистецькі свята. вікторини, турніри - ось неповний перелік задумок педагогічного колективу ліцею, спрямованих на підвищення навчально-виховного процесу та формування творчої особистості майбутнього громадянина.

Правова культура стабільна відповідність способу і результату поведінки всіх і кожного правовим нормам, принципам, цінностям-відображає рівень розвитку правосвідомості кожної особистості і вміщує в собі не тільки знання про Закон і правопорядок, але й безпосередні дії людини (прояв законослухняності , поваги до права, Закон) в різних , навіть виняткових своїх життєві проблеми, жити з людьми і серед людей, орієнтуючись на норми права і не виходять за межі закону. Означена характеристика правової культури , як кінцевого результату правової освіти відображає необхідність її систематичного здійснення в школі починаючи з молодших класів Правові норми дозволяють упорядкувати суспільні стосунки . поведінку людей. Вони визначають, що дозволено , а що заборонено, як необхідно діяти в тій чи іншій ситуації.

Тому вивчення регулятивних правових норм має надзвичайно важливе значення для інтерпретації особистості в сучасне суспільство.

В педагогічній і юридичній практиці доводиться з негативним відношенням до навчання й школи, грубими порушеннями дисципліни, виходом зі школи, бродяжництвом, грубою поведінкою, хуліганством, різними асоціальними поступками і навіть серйозними правопорушеннями. Питання про причини й сутність шкільної невстигаючої й важковиховуваності давно цікавило дослідників, педагогів, вихователів та юристів.

Загальні положення

Головною метою діяльності гімназії є створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи.

Основними напрямками діяльності гімназії є:

• Забезпечення реалізації права громадян на здобуття підвищеного рівня загальної середньої освіти відповідно до навчальних програм закладів цих типів;

• Формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

• Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру та творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів;

• Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

• Виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, а також інших народів і націй;

• Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності.

Правовий навчально-виховний процес регулюється Конституцією України, Законом України «Про освіту», Статутом ліцею, затвердженого наказом управління майном районної ради, перереєстрованого розпорядженням голови Кременчуцької районної державної адміністрації, та іншими чинними нормативно-правовими актами. Свою діяльність даний навчальний заклад здійснює відповідно до робочих планів , що розробляються на кожний навчальний рік, затверджуються рішеннями педагогічної і погоджуються з Головним управлінням освіти і науки Полтавської ОДА.

У вигляді додатків до плану затверджуються :

- розклад уроків;

- щоденний, тижневий та річний режим роботи закладу.

Система правового виховання у ліцеї.

Правове виховання в ліцеї здійснюється на основі Конституції України програми правової освіти населення України та річного плану ліцею.

Правове виховання – це складова частина виховання в цілому . Але правове виховання впливає не тільки на свідомість, а і на відповідаючи сторону поведінки , формує переконаність у необхідності суворого додержання закону, прав і обов’язків. Кінцевим результатом правового виховання є реальні справи , вчинки у сфері правових відношень, які свідчать про дійсність правового виховання .
Організація навчально-виховного процесу

Правове виховання це діяльність спрямованих дій на правову свідомість. Це творчість високого рівня , від якого залежить і його ефективність . Воно проводиться з великими й малими групами неповнолітніх за місцем навчання і перебування.

Правове виховання учнів у ліцеї передбачає перш за все знайомство неповнолітніх з законами нашої держави . При цьому слід мати на увазі . що більшість неповнолітніх знайомі з основними законами держави. Це знайомство здійснюється в родині у ліцеї. Під час читання книг, журналів, газет, перегляду фільмів, прослуховування передач радіо та перегляду телевізійних програм. Нарешті учні одержують правові знання з курсу шкільної дисципліни «Основи правових знань», котру згідно з постановою уряду введено в учбових закладах.

Загальна мета та конкретні завдання правового виховання учнів ліцею вирішуються в процесі учбової діяльності. У ліцеї одночасно виділяють конкретні і безпосередні знання правового виховання:

формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвитку інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю

формування поваги до держави, її конкретних органів

прищеплення навичок правомірної та право свідомої поведінки

формування нетерпимості до різноманітних правопорушень

формування потреб та умінь активно захищати у встановленому порядку свої права та законні інтереси інших осіб.

Правова освіти школярів ліцею здійснюється поетапно:

І етап – школа І ступеня – провадження курсу «Світ навколо мене»»

Стрижень: етичні проблеми гуманістичних цінностей життя .

Мета: формування соціальних , моральних якостей особи (почуття власної гідності, поваги до себе і оточуючих , вимогливість , відповідальність, негативне ставлення до приниження, зневажливого звертання, протест проти будь-яких проявів насильства, впевненості у собі, віра в добро , справедливість , неконфліктного розв’язання проблеми , формування навичок життя в суспільстві, формування у учнів первісних знань про оточуючий світ. Компоненти змісту курсу :

- головні цінності життя

первісні уявлення про права людини

поняття «держава», «Україна»

поняття громадянина», «Закон»

місце правил в житті людини і суспільства

правила поведінки в школі громадських місцях

правила особистої гігієни

ІІ етап – школа ІІ ступеня – впровадження курсів «Соціальна практика», «Основи правознавства».;

Стрижень: закладання знань і основ життя і смерті , тимчасового і вічного, гуманного, духовного, животворчого і руйнівного, свобод і рабства, демократизації і свавілля, принципів міжнаціональних, міждержавних, міжконфесійних відносин.

Завершення формування правосвідомості:формування філософських уявлень про живе, усвідомлення головних цінностей життя, створення позитивної «Я-концепції»: усвідомлення про своє місце в суспільстві.

Компоненти змісту курсу:

- цінності оточуючого середовища як умови життя і здоров’я людини

роль соціальних норм у формуванні моральної поведінки

- юридична відповідальність за протиправну поведінку

- права і обов’язки громадян України

- правова культура та правовий нігілізм

- основні міжнародні і державні нормативні акти про права і свободи людей

- поняття право мораль , «правове мислення» , «Правова і правомірна поведінка», «правопорушення»

- формування гуманістичного світогляду

ІІІ етап – школа ІІІ ступеня - впровадження курсу «Права людини».

Стрижень - прищеплення віри у верховенство закону , переконання , що життя у демократичному суспільств залежить від свободи і незалежності його членів.

Мета курсу сприяти формуванню правового світогляду молоді . який включає систему теоретичних поглядів на право і основні свободи людини, відповідну активну життєву позицію , ціннісні орієнтири. ідеали, переконання, принципи пізнання , виховання школярів у ствердженні людської гідності та цінності особистості.

Компоненти змісту курсу:

- знання основних прав і свобод громадянина України , характер рис громадянського суспільства і правової держави, загальновизнані правові цінності

основні категорії права , обов’язку, зобов’язань і відповідальності особи

поняття про різні форми несправедливості

нерівності , дискримінації расизм, геноцид

особи, рухи і найважливіші акції , яким відзначена історія боротьби за права людини

Основні міжнародні декларації та конвенції з прав людини

успіхи і прогрес у справі забезпечення основних прав людини.

Головна роль у правовому вихованні учнів надається вчителеві.

Право в школі викладає вчитель вищої категорії Яроменок Ольга Павлівна, яка має вищу педагогічну освіту – закінчила Полтавський державний педагогічний інститут у 1987 році, факультет історії і суспільствознавства. На курсах підвищення кваліфікації була у 2009 році. За власною ініціативою звертається до ліцею № 11 м. Кременчука, який поглиблено вивчає право, де отримує методичну допомогу. Вчитель обізнана з основними положеннями юридичної науки, добре знає методику навчання учнів правовим знанням, формування у них правової свідомості, вироблення навичок і вмінь правомірної поведінки, знає проблеми, інтереси учнів, є для них зразком точного і неухильного виконання норм законів і своїх обов'язків.

Викладач при підготовці до занять користується наступними посібниками :

 „Основи правознавства”, 9-й клас, 2002 рік, під редакцією Котюка;

 „Основи правознавства”, 9-й клас, 1997 рік, під редакцією Наровлянського;

 „Правознавство”, 2004 р. під редакцією Копейчикова;

 Методичними розробками з основ правознавства під редакцією Наровлянського;

 Юридичний словник;

 „1500 завдань із конституційного права України”;

 Сімейний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю.

 Міжнародні нормативно – правові документи щодо прав дитини.На уроці «Політико-правові зміни в країні в 1993 р.» для поглиблення і конкретизації досліджуваного політико-правового матеріалу в якості завдання для учнів можлива робота з текстами документів: Конституцією РФ 1993 р. (ст. 1, 2, 3, 10, 13, 19, 32, 35) і Конституцією СРСР 1977 р. (гл. 1. ст. 1, 2, 3, 6, гл. 2. ст. 10,11), їх порівняння за аналогічних статей; аналіз цих положень та висновків, до яких прийшли учні, обговорення різних точок зору (якщо є розбіжності).
До цих джерел можна запропонувати наступні питання:
• Назвіть основні принципи демократії, які відображені в наведених статтях Конституції України.
• Порівняйте Конституцію України до Конституції СРСР (наведені статті). Які демократичні принципи знайшли відображення в Конституції СРСР, а які ні, і чому?
• Чи можна виділити якісь демократичні принципи, специфічні для російської дійсності? Обгрунтуйте свою відповідь.
• Чи можна, аналізуючи Конституцію СРСР 1977 р., назвати СРСР країною з розвиненою демократією? Відповідь обґрунтуйте.
Досвід показує, що така самостійна робота учнів ефективна. По-перше, учні краще запам'ятовують основи політико-правової системи України. По-друге, в ході виконання завдання забезпечується робота з джерелами, самостійний пошук потрібної інформації, що сприяє розвитку дослідницьких умінь. По-третє, після виконання завдання учні висловлюють свою думку на що відбуваються в країні зміни. (Достатні чи ні дії влади? Що змінилося в країні в результаті поділу влади? Які ще заходи можна запропонувати по трансформації системи влади в України для забезпечення ефективної системи контролю і порядку в країні?) Все це сприяє активізації розумових процесів і формування особистісного ставлення до досліджуваного предмету.Інформація про курс

следующая страница >>
Смотрите также:
Узагальнення позитивного досвіду правовиховної та провосвітньої роботи у омельницькому аграрно-екологічному ліцеї кременчуцького району полтавської області
474.76kb.
3 стр.
Головне управління юстиції у Черкаській області Черкаське міське управління юстиції Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи правових гуртків,
697.47kb.
4 стр.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у Полтавській області
378.31kb.
1 стр.
Екологічна освіта І виховання в сучасних умовах: з досвіду роботи по екологічному краєзнавству в Шарівській зош І-ІІІ ступенів Валківського району
318.42kb.
1 стр.
Узагальнення стану правової освіти
92.76kb.
1 стр.
Вивчення модулів у курсі математики базової школи
195.29kb.
1 стр.
Програма економічного І соціального розвитку полтавської області на 2007 рік полтава 2006 зміст стор
1758.65kb.
16 стр.
До Дня пам’яті жертв політичних репресій
123.28kb.
1 стр.
Картка обліку передового педагогічного досвіду Область, район, школа Хмельницька, Хмельницький
29.62kb.
1 стр.
Опис досвіду вчителя хімії зош і–ііі ступенів с. Павлівка Іваничівського району Волинської області Сущика Михайла Михайловича
120.27kb.
1 стр.
Федорівка, Карлівський район, Полтавська область Помер 30 червня 1995 року. Москва. Біографія Народився
199.57kb.
1 стр.
Експлуатантами
1179.81kb.
6 стр.