Главная страница 1
3.1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Технічне обслуговування машин – спеціальна фахова дисципліна, спрямо-вана на формування у студентів – інженерів-механіків теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення технічного стану машин, причин і закономірностей їх зносу, стратегії технічного обслуговування.

Мета дисципліни – дати знання теоретичних основ технічного обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин та автомобілей на різних етапах їх використання, систем і видів технічного обслуговування, матеріально-технічної бази ТО, способів контролю працездатності і технічного діагностування машин і навчити використовувати їх у вирішенні інженерних задач сільськогосподарського виробництва.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: • основні поняття, терміни і визначення технічного стану машин;

 • параметри технічного стану машин і закономірності його зміни;

 • вплив умов експлуатації і ТО машин на їх стан;

 • загальні відомості про роботи з ТО машин;

 • технологічний процес обкатки тракторів, автомобілів та сільськогоспо-дарських машин;

 • технологію технічного обслуговування машин;

 • методи діагностування і оцінки технічного стану машин;

 • структуру матеріально-технічної бази ТО і діагностування машин;

 • схеми організації, правила експлуатації і ТО обладнання нафто-господарств.

повинен вміти:

 • визначати граничний стан і строк служби машин;

 • формувати цикл ТО і оптимізувати кількість видів ТО;

 • коригувати періодичність ТО в залежності від умов користування машин;

 • розраховувати режим обкатки тракторів, автомобілів і сільськогосподар-ських машин;

 • виконувати основні технологічні групи операцій ТО;

 • проводити контроль працездатності і діагностування окремих систем машин;

 • прогнозувати залишковий ресурс машин на підставі діагностування;

 • проводити контроль якості паливно - мастильних матеріалів в експлуата-ційних умовах;

 • обчислювати техніко-економічну ефективність застосування засобів ТО і діагностування.

Навчальний курс дисципліни „Технічне обслуговування машин” проводиться протягом одного семестра та має такі види робіт:

- аудиторні заняття: 15 лекцій та 15 лабораторно-практичних занять;

- самостійна робота студентів: 1 розрахунково-графічна робота;

- рубіжне оцінювання: 2 контрольних роботи;

- вихідний контроль: залік.

Загальний обсяг годин складає : лекцій – 30 год., лабораторно-практичних занять – 30 год.

Вивчення дисципліни розбито на 2 змістові модулі:Модуль 1. Теоретичні основи технічного обслуговування машин. Системи і види технічного обслуговування тракторів, сільськогосподарських машие і автомобілів.

Модуль 2. Технологія технічного обслуговування. Контроль працездатності і технічне діагностування машин. Матеріально-технічна база ТО машин.
Розбиття дисципліни за видами робіт на модулі


п/п

Види робіт


І модуль

2 модуль

Всього


1-7 тижні

8-15 тижні

1.

Лекції

7

8

15

2.

Лабораторно-практичні заняття

7 (в т.ч.1 – контр.роб.)

8 (в т.ч.1 –контр.роб.)

15(в т.ч.2 – контр.роб.)

3.

Розрахунково-графічна робота

-

1

1

4.

Контрольні роботи

1

1

2

5.

Захист модулю

1

1

2

6.

Залік

-

1

1

При вивченні дисципліни передбачається модульно-рейтингова система оцінки знань студентів за 100-бальною шкалою, в основі якої лежить структурно-модульна схема, наведена нижче.


Структурно-модульна схема з дисципліни

Мо-дуль


К-сть год.

Форма контролюК-сть заходів

Оцінка за захід

Сума балів

ЛЗ

ЛПЗ

СР

max

min

max

min

1

14

14

в т.ч.


ЛПЗ-12,

КР-2

Перевірка ЛЗ

7

1,5

1,0

10,5

7

Перевірка ЛПЗ

6

1,5

1,0

9

6

Контрольні роботи

1

9

5

9

5

Захист модулю

1

10

6

10

6

Всього

38,5

24,0

2

16

16

в т.ч.


ЛПЗ-14,

КР-2

Перевірка ЛЗ

8

1,5

1,0

12,0

8

Перевірка ЛПЗ

7

1,5

1,0

10,5

7

Розрахунково-графічна робота

1

20

12

20

12

Контрольні роботи

1

9

5

9

5

Захист модулю

1

10

6

10

6

Всього

61,5

38,0

Разом
30

30
залік

100

62,0


Шкала оцінки знань студентів


За шкалою ECTS

За національною шкалою

Рейтингова оцінка (абсолютна кількість балів за дисципліну)
зараховано

62…100
незараховано

< 62


Розподіл балів по окремих видах робіт
Загальна кількість балів на весь курс – 100 балів;

Загальна кількість балів на всі лекції – 22,5 балів;

Загальна кількість балів на всі ЛПЗ – 19,5 балів;

Розрахунково-графічна робота – 20 балів;

Захист модулів – 20 балів.
Лекції

Кількість балів на всі лекції (ЛЗ) – 22,5 балів; лекцій – 15.

Кількість балів на 1 лекцію: 22,5:15 = 1,5 бала,

в т.ч. : присутність – 0,5 б.;

активна участь на лекції – 0,5 б.;

акуратність ведення конспекту – до 0,5 б.


Лабораторно-практичні заняття (ЛПЗ)

Кількість балів на всі ЛПЗ – 19,5 балів;

ЛПЗ – 15, в т.ч. 2 – контрольні заходи.

Кількість балів на 1 ЛПЗ: 19,5 : 13 = 1,5 бала,

в т.ч. : присутність – 0,2 б.;

готовність до ЛПЗ – 0,4 б.;

якісне і своєчасне виконання ЛПЗ - 0,4 б.;

виконання завдань підвищеної складності – до 0,5 б.;Розрахунково-графічна робота (РГР)

Всього балів за РГР – 20 балів,

в т.ч.: теоретична частина – 4 б.;

розрахункова частина – 5 б.;

графічна частина – 3 б.;

індивідуальне завдання – 8 б.


Контрольні роботи (КР)

Всього балів за КР – 18 балів, контрольних робіт - 2

Кількість балів за 1 КР: 18 : 2 = 9 балів,

в т.ч.: виконання завдання на 1 – 34% - 1 б.;

виконання завдання на 35 – 59% - 2 б.;

виконання завдання на 60 – 74% - 5 б.;

виконання завдання на 75 – 89% - 7 б.;

виконання завдання на 90 – 100 % - 9 б.


Захист модулів

Всього балів за захист модулів – 20 балів, захистів модулів – 2

Кількість балів за 1 захист модуля: 20 : 2 = 10 балів,

в т.ч.: виконання завдання на 1 – 34% - 2 б.;

виконання завдання на 35 – 59% - 4 б.;

виконання завдання на 60 – 74% - 6 б.;

виконання завдання на 75 – 89% - 8 б.;

виконання завдання на 90 – 100 % - 10 б.


3.2.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


ЛЕКЦІЇ

№ теми

Назва

теми


Зміст

теми


Кільк. годин

1

2

3

4

Модуль 1

1

Теоретичні основи технічного обслугову-вання машин

1. Основні поняття, терміни і визначення технічного стану машин. Параметри технічного стану машин. Перехід машин із справного в непраце-здатний стан. Закономірності зміни технічного стану машин. Знос машин - основний фактор, який зумовлює зміну їх параметрів і показників роботи. Поняття про параметричний відказ, загальна схема його форму-вання. Зміна експлуатаційних показ-ників машин залежно від часу їх роботи.

2. Вплив умов експлуатації на технічний стан машин. Загальні відомості про умови експлуатації машин. Вплив несправностей машин на навколишнє середовище. Умови експлуатації машин і безпека їх обслуговування. Вплив ґрунтового середовища на зміну технічного стану машин. Вплив рівня технічного обслуговування (ТО) на зміну показників технічного стану машин.
2

2


2

Система і види тех-нічного обслуговування тракторів і сільсько-господарських машин

3. Розвиток системи ТО сільськогос-подарської техніки. Стратегії ТО ма-шин. Характеристика і складові планово-запобіжної системи ТО машин у сільському господарстві. Показники системи ТО.

4. Загальні відомості про режим та періодичність ТО машин. Методи визначення періодичності. Поняття про вид ТО машин. Групування робіт за видами ТО. Загальні відомості про роботи з ТО машин.2
2


3

Система і види технічного обслуговування автомобілів

5. Положення про ТО і ремонт рухо-мого складу автомобільного транспорту агропромислового комплексу. Система ТО і ремонту рухомого складу автомо-більного транспорту.


2

4

Технічне обслуговування машин у початковий період використання


6. Теоретичні основи обкатки машин. Визначення обкатки і припрацювання. Класифікація умов експлуатації залежно від типу шляхового покриття, рельєфу місцевості та умов руху. Технологічний процес обкатки тракторів.

7. Обкатка комбайнів, самохідних і складних причіпних сільськогоспо-дарських машин. Особливості обкатки машин для внесення органічних і мінеральних добрив та захисту рослин.
2
2

Модуль 2

5

Технологія технічного обслуговування


8. Поняття про технологію і правила ТО машин. Зміст і технологія щозмінного і періодичних ТО тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин. Основні технологічні групи операцій.

9. Експлуатаційна технологічність і пристосованість машин до ТО. Визначення оперативної трудомісткості операцій ТО за нормативами.2
2


6

Контроль працездатності і технічне діагносту-вання машин


10. Роль і значення контролю праце-здатності і технологічного діагностування в системі ТО машин. Основні поняття про діагностику і діагностування. Терміни і визначення. Класифікація методів діагностування та діагностичних засобів.

11. Види, періодичність і зміст діагностування. Нормативно-технічна документація і стандарти з діагностики і діагностування машин, що використовуються у сільському господарстві.2

27

Матеріально-технічна база технічного обслу-говування машин


12. Структура матеріально-технічної бази ТО і діагностування машин. Ре-монтно-технічні бази сільськогосподар-ських підприємств. Сектори ТО і ремонту машин, тривалого зберігання і між-змінної стоянки машин.

13. Сектори ТО і ремонту автомобілів, зберігання нафтопродуктів і заправки машин, їх очищення та миття. Типи і варіан-ти ремонтно-технічних баз сільськогоспо-дарських підприємств, передумови їх вибору. Особливості створення ремонтно-технічних баз в основних природно-господарських зонах України.

14. Стаціонарні та пересувні засоби ТО і діагностування МТП.

Стаціонарні пункти ТО тракторів і автомобілів, стаціонарні пости ТО їх обладнання і призначення. Передумови ви-бору типових проектів пунктів ТО трак-торів. Класифікація пересувних засобів ТО та їх призначення. Класифікація засобів діагностування. Вибір пересувних та стаціонарних засобів ТО і діагностування машин. Техніко-економічна ефективність застосування засобів ТО та діагностування.2
2

2


8

Забезпечення машин нафтопродуктами


15. Призначення і загальна харак-теристика нафтогосподарства. Схеми організації нафтогосподарств.
Нафтосклади і обладнання для зберігання нафтопродуктів. Типові проекти нафтоскладів. Основні техніко-економічні показники типових проектів нафтоскладів. Вибір резервуарного парку для зберігання нафтопродуктів. Питомі показники типових проектів нафтоскладів.


2

Всього 30 год.


Викладач РОМАНОВ О.М.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
№ заняття

теми


Зміст

заняття


Кільк.годин

Модуль 1

1

1

Визначення граничних станів та строків служби машин. Загальні відомості про граничні стани та критерії їх визначення. Технологічний, технічний та техніко-економічний критерії.

2

2

1

Загальні відомості про допустимі зміни параметрів технічного стану складальних одиниць машин. Методи визначення допустимого відхилення параметра технічного стану. Витрати на утримання машин у працездатному стані.

2

3

2

Формування циклу ТО, кратність періодичності і кількість видів. Оптимізація кількості видів ТО. Види і періодичність ТО тракторів і сільськогосподарських машин. Коригування періодичності ТО залежно від умов користування машин. ТО тракторів в особливих умовах та холодну пору року.

2

4

3

Складові частини операцій ТО. Розподіл ТО рухомого складу за періодичністю, переліком та трудомісткістю виконуваних робіт. Періодичність ТО рухомого складу, тривалість простою автомобілів у технічному обслуговуванні. Коригування нормативів ТО рухомого складу. Коефіцієнти коригування нормативів ТО рухомого складу.

2

5

4

Поняття про режим обкатки, підбір мастильних матеріалів і встановлення ступеня припрацювання.

Режим обкатки. Розрахунок навантажувальних режимів обкатки за кількістю агрегатованих з трактором робочих машин. ТО трактора в процесі обкатки і після її закінчення. Тривалість обкатки тракторів.2

6

4

Обкатка автомобілів. Особливості обкатки різних моделей автомобілів. Режим обкатки. ТО в процесі та після обкатки.

2

7

1-4

Контрольна робота №1

2

Модуль 2

8

5

Номенклатура мийно-очисних робіт. Класифі-кація мийних установок. Режим миття. Технологія промивання систем двигуна. Строки і періодичність промивання систем.

2

9

5

Кріпильно-регулювальні роботи при ТО машин. Класифікація кріпильних з'єднань за призначенням і умовами роботи. Способи запобігання самовідкру-чуванню різьбових з'єднань. Прийоми виконання кріпильно-регулювальних робіт у вузлах

2

10

5

Номенклатура змащувально-дозаправних ро-біт. Строки заміни моторних та трансмісійних олив. Технологія виконання змащувально-дозаправ-них робіт, використання обладнання.

2

11

6

Загальна оцінка технічного стану двигуна за потужністю і витратою палива. Гальмівні та без-гальмівні методи перевірки потужності двигунів. Діагностування кривошипно-шатунного і газорозпо-дільного механізмів, циліндро-поршневої групи. Контроль працездатності систем змащування і охо-лодження. Діагностування паливної апаратури дизельних і карбюраторних двигунів та агрегатів гідравлічної системи тракторів. Перевірка техніч-ного стану електрообладнання тракторів, автомо-білів та самохідних сільськогосподарських машин.

2

12

6

Визначення технічного стану рульового керу-вання колісних тракторів, автомобілів та механізму керування гусеничних тракторів. Діагностування трансмісії і ходової частини тракторів і автомобілів.

Прогнозування залишкового ресурсу машин на підставі діагностування.2

13

8

Способи заправки машин нафтопродуктами. Стаціонарні пункти і пости заправки, їх обладнання. Технічні засоби для траспортування., приймання і зберігання нафтопродуктів. Механізовані заправні агрегати. Обгрунтування вибору способу заправки та кількісного складу заправних засобів.

Правила експлуатації і ТО обладнання нафтогос-подарств. Види і періодичність ТО резервуарів для зберігання нафтопродуктів і засобів їх видачі.
2

14

8

Шляхи скорочення втрат нафтопродуктів при транспортуванні, зберіганні, заправці у процесі ви-користання машинно-тракторного парку. Контроль якості паливно-мастильних матеріалів в експлуата-ційних умовах.

Збір і здача відпрацьованих нафтопродуктів. Техніка безпеки та протипожежні заходи при забез-печенні машин нафтопродуктами.
2

15

5-8

Контрольна робота №2

2

Всього 30 год.

Викладач РОМАНОВ О.М.

ЛЕКЦІЇ
1. Теоретичні основи технічного обслуговування машин1ЛЗ. Основні поняття, терміни і визначення технічного стану машин. Параметри технічного стану машин. Перехід машин із справного в непрацездатний стан. Закономірності зміни технічного стану машин. Знос машин - основний фактор, який зумовлює зміну їх параметрів і показників роботи. Поняття про параметричний відказ, загальна схема його формування. Зміна експлуатаційних показників машин залежно від часу їх роботи.

2ЛЗ. Вплив умов експлуатації на технічний стан машин. Загальні відомості про умови експлуатації машин. Вплив несправностей машин на навколишнє середовище. Умови експлуатації машин і безпека їх обслуговування. Вплив ґрунтового середовища на зміну технічного стану машин. Вплив рівня технічного обслуговування (ТО) на зміну показників технічного стану машин.

1 ЛПЗ. Визначення граничних станів та строків служби машин. Загальні відомості про граничні стани та критерії їх визначення. Технологічний, технічний та техніко-економічний критерії.

2 ЛПЗ. Загальні відомості про допустимі зміни параметрів технічного стану складальних одиниць машин. Методи визначення допустимого відхилення параметра технічного стану. Витрати на утримання машин у працездатному стані.

2. Система і види технічного обслуговування тракторів і сільськогосподар-ських машин

3ЛЗ. Розвиток системи ТО сільськогосподарської техніки. Стратегії ТО машин. Характеристика і складові планово-запобіжної системи ТО машин у сільському господарстві. Показники системи ТО.

4ЛЗ. Загальні відомості про режим та періодичність ТО машин. Методи визначення періодичності.

Поняття про вид ТО машин. Групування робіт за видами ТО. Загальні відомості про роботи з ТО машин. 3 ЛПЗ.Формування циклу ТО, кратність періодичності і кількість видів. Оптимізація кількості видів ТО. Види і періодичність ТО тракторів і сільськогосподарських машин. Коригування періодичності ТО залежно від умов користування машин. ТО тракторів в особливих умовах та холодну пору року.
3. Система і види технічного обслуговування автомобілів

5 ЛЗ Положення про ТО і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту агропромислового комплексу. Система ТО і ремонту рухомого складу автомобільного транспорту. 4 ЛПЗ. Складові частини операцій ТО. Розподіл ТО рухомого складу за періодичністю, переліком та трудомісткістю виконуваних робіт. Періодичність ТО рухомого складу, тривалість простою автомобілів у технічному обслуговуванні. Коригування нормативів ТО рухомого складу. Класифікація умов експлуатації залежно від типу шляхового покриття, рельєфу місцевості та умов руху. Коефіцієнти коригування нормативів ТО рухомого складу.

4. Технічне обслуговування машин у початковий період використання

6 ЛЗ. Теоретичні основи обкатки машин. Визначення обкатки і припрацювання. 5 ЛПЗ Поняття про режим обкатки, підбір мастильних матеріалів і встановлення ступеня припрацювання.

Технологічний процес обкатки тракторів. Режим обкатки. Розрахунок навантажувальних режимів обкатки за кількістю агрегатованих з трактором робочих машин. ТО трактора в процесі обкатки і після її закінчення. Тривалість обкатки тракторів.

7 ЛЗ. Обкатка комбайнів, самохідних і складних причіпних сільськогосподарських машин. Особливості обкатки машин для внесення органічних і мінеральних добрив та захисту рослин.

6 ЛПЗ. Обкатка автомобілів. Особливості обкатки різних моделей автомобілів. Режим обкатки. ТО в процесі та після обкатки.
5. Технологія технічного обслуговування

8 ЛЗ. Поняття про технологію і правила ТО машин. Зміст і технологія щозмінного і періодичних ТО тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин. Основні технологічні групи операцій.

7 ЛПЗ. Номенклатура мийно-очисних робіт. Класифікація мийних установок. Режим миття. Технологія промивання систем двигуна. Строки і періодичність промивання систем.

8 ЛПЗ. Кріпильно-регулювальні роботи при ТО машин. Класифікація кріпильних з'єднань за призначенням і умовами' роботи. Способи запобігання самовідкручуванню різьбових з'єднань. Прийоми виконання кріпильно-регулювальних робіт у вузлах.

9 ЛПЗ. Номенклатура змащувально-дозаправних робіт. Строки заміни моторних та трансмісійних олив. Технологія виконання змащувально-дозаправних робіт, використання обладнання.

Експлуатаційна технологічність і пристосованість машин до ТО. Визначення оперативної трудомісткості операцій ТО за нормативами.
6. Контроль працездатності і технічне діагностування машин

9 ЛЗ. Роль і значення контролю працездатності і технологічного діагностування в системі ТО машин. Основні поняття про діагностику і діагностування. Терміни і визначення. Види, періодичність і зміст діагностування. Нормативно-технічна документація і стандарти з діагностики і діагностування машин, що використовуються у сільському господарстві.

Класифікація методів діагностування та діагностичних засобів.

10 ЛПЗ. Загальна оцінка технічного стану двигуна за потужністю і витратою палива. Гальмівні та безгальмівні методи перевірки потужності двигунів. Діагностування кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів, циліндро-поршневої групи. Контроль працездатності систем змащування і охолодження. Діагностування паливної апаратури дизельних і карбюраторних двигунів та агрегатів гідравлічної системи тракторів. Перевірка технічного стану електрообладнання тракторів, автомобілів та самохідних сільськогосподарських машин.

11 ЛПЗ. Визначення технічного стану рульового керування колісних тракторів, автомобілів та механізму керування гусеничних тракторів. Діагностування трансмісії і ходової частини тракторів і автомобілів.

Прогнозування залишкового ресурсу машин на підставі діагностування.


7. Матеріально-технічна база технічного обслуговування машин

10 ЛЗ. Структура матеріально-технічної бази ТО і діагностування машин. Ремонтно-технічні бази сільськогосподарських підприємств. Сектори ТО і ремонту машин, тривалого зберігання і міжзмінної стоянки машин. Сектори ТО і ремонту автомобілів, зберігання нафтопродуктів і заправки машин, їх очищення та миття. Типи і варіанти ремонтно-технічних баз сільськогосподарських підприємств, передумови їх вибору. Особливості створення ремонтно-технічних баз в основних природно-господарських зонах України.

11 ЛЗ. Стаціонарні та пересувні засоби ТО і діагностування МТП.

Стаціонарні пункти ТО тракторів і автомобілів, стаціонарні пости ТО їх обладнання і призначення. Передуморви вибору типових проектів пунктів ТО тракторів. Класифікація пересувних засобів ТО та їх призначення. Класифікація засобів діагностування. Вибір пересувних та стаціонарних засобів ТО і діагностування машин. Техніко-економічна ефективність застосування засобів ТО та діагностування.

8. Забезпечення машин нафтопродуктами

12 ЛЗ Призначення і загальна характеристика нафтогосподарства. Схеми організації нафтогосподарств.

Нафтосклади і обладнання для зберігання нафтопродуктів. Типові проекти нафтоскладів. Основні техніко-економічні показники типових проектів нафтоскладів. Вибір резервуарного парку для зберігання нафтопродуктів. Питомі показники типових проектів нафтоскладів.

12 ЛПЗ. Способи заправки машин нафтопродуктами. Стаціонарні пункти і пости заправки, їх обладнання. Технічні засоби для траспортування., приймання і зберігання нафтопродуктів. Механізовані заправні агрегати. Обгрунтування вибору способу заправки та кількісного складу заправних засобів.

Правила експлуатації і ТО обладнання нафтогосподарств. Види і періодичність ТО резервуарів для зберігання нафтопродуктів і засобів їх видачі.13 ЛПЗ. Шляхи скорочення втрат нафтопродуктів при транспортуванні, зберіганні, заправці у процесі використання машинно-тракторного парку. Контроль якості паливно-мастильних матеріалів в експлуатаційних умовах.

Збір і здача відпрацьованих нафтопродуктів. Техніка безпеки та протипожежні заходи при забезпеченні машин нафтопродуктами.


Смотрите также:
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
237.1kb.
1 стр.
Кравченко Тамара Василівна кандидат педагогічних наук, доцент Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен: знати: теоретичні та методичні аспекти проведення урок
22.37kb.
1 стр.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»
156.21kb.
1 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі " для студентів економічних спеціальностей
281.08kb.
1 стр.
Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати
115.04kb.
1 стр.
Методи дослідження методики навчання географії в школі. Вчитель географії повинен володіти знаннями і вміннями
65.62kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни у 2011/2012 н р. Навчальні плани Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
104.61kb.
1 стр.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Суми двнз «уабс нбу» 2011 ббк 65. 29 С 40
2462.21kb.
12 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для студентів заочного факультету за напрямом
164.33kb.
1 стр.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни фінансовий менеджмент харків хнамг 2006
3343.3kb.
14 стр.
Форми виховної роботи в початкових класах сучасної школи
74.78kb.
1 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів 3 курсу заочної форми навчання
591.07kb.
3 стр.