Главная страница 1
Вимоги до сучасного уроку

І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку

1.       Чітке формулювання освітніх завдань в цілому і його складових елементів, їхній зв'язок з розвиваючими і виховними завданнями.

2.       Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог навчальної програми і цілей уроку, з урахуванням рівня підготовки й підготовленості учнів.

3.       Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок як на уроці, так і на окремих його етапах.

4.       Вибір найраціональніших, оптимальних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання і контролю. Вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостійність у навчанні учнів.

5.       Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів.

6.       Створення умов для успішного навчання учнів.

II. Психологічні вимоги до уроку

1.Психологічна мета уроку:

1)       Проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку.

2)       Врахування у цільовій настанові уроку психологічної задачі вивчення теми і результатів, досягнутих у   попередній роботі.

3)       Передбачення окремих засобів психолого-педагогічного впливу, методичних прийомів, що забезпечують розвиток учнів.2.Стиль уроку:

1)Визначення змісту і структури уроку відповідно до принципів розвиваючого


навчання:

* співвідношення навантаження на пам'ять учнів і їхнє мислення;

* визначення обсягу відтворюючої і творчої діяльності;

* планування засвоєння знань у   готовому вигляді (зі слів учителя, з підручника, посібника) і в процесі самостійного пошуку;

* виконання вчителем і учнями проблемно-евристичного навчання (хто ставить проблему, формулює її, хто вирішує);

* облік контролю, аналізу й оцінки діяльності школярів, здійснюваних учителем, а також взаємної критичної оцінки, самоконтролю і самоаналізу учнів;

* співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі,  що викликають позитивні почуття в зв'язку з проблемною роботою, установки, що стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів) і примусу (нагадування про оцінку, різкі зауваження, нотації).

2)Особливості самоорганізації вчителя:

* підготовленість до уроку — головне усвідомлення психологічної мети і внутрішня готовність до її здійснення;

* робоче самопочуття на початку уроку й у ході його (зібраність, співнастроєність з темою і психологічною метою уроку, енергійність, наполегливість у здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці);

* педагогічний такт (випадки прояву);

* психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, діловий контакт і т. ін.);3. Організація пізнавальної діяльності учнів:

1) Визначення заходів для забезпечення умов продуктивної роботи, мислення й уяви учнів:

* планування шляхів сприйняття учнями досліджуваних об'єктів і явищ, їхнього осмислення;

* використання установок у формі переконання;  

* планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів;

* вправи.

2) Організація діяльності мислення й уваги учнів у процесі формування нових знань і умінь:

* визначення рівня сформованості знань і умінь в учнів (на рівні конкретно-почуттєвих уявлень, понять, що узагальнюють образи, «відкриття», висновки);

* опора на психологічні закономірності формування уявлень, понять,
рівнів розуміння, створення нових образів під час організації розумової
діяльності й уяви учнів;

* планування прийомів і форм роботи, що забезпечують активність і самостійність мислення учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій,  різні рівні  проблемно-евристичного вирішення задач, використання задач з відсутніми і зайвими даними, організація інтелектуальних утруднень в ході самостійних робіт, ускладнення завдань з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів); керівництво підвищенням рівня розуміння (від описового, порівняльного, пояснювального до узагальнюючого, оцінного, проблемного) і формуванням умінь міркувати й робити висновки;

* використання різних видів творчих робіт учнів (пояснення мети роботи, умов її виконання, навчання добору і систематизації матеріалу, а також обробці результатів і оформлення роботи).

3)  Закріплення результатів роботи:

* формування навичок шляхом вправ;

* навчання перенесенню раніше засвоєних умінь і навичок на нові умови роботи, попередження механічного перенесення.4. Організованість учнів:

1)      Ставлення учнів до навчання, їхня самоорганізація і рівень розумового розвитку.

2)      Урахування рівня навченості під час визначення сполучення індивідуальних, групових і фронтальних форм роботи учнів на уроці.

5. Врахування вікових особливостей учнів:

1)       Планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів.

2)       Проведення уроку з урахуванням сильних і слабких учнів.

3)   Диференційований підхід до сильних і слабких учнів.III. Гігієнічні вимоги до уроку

1.       Температурний режим.

2.       Фізико-хімічні властивості повітря (необхідність провітрювання і т. п.).

3.       Освітлення.

4.       Попередження втоми і перевтоми.

5.       Чергування видів діяльності (зміна слухання, виконання обчислювальних, графічних і практичних робіт).

6.       Своєчасне і якісне проведення фізкультхвилинок.

7.       Дотримання правильної робочої пози учня.

8.       Відповідність росту школяра класних меблів.

IV. Вимоги до техніки проведення уроку

1.       Урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання і виховувати потребу в знаннях.

2.        Темп і ритм повинні бути оптимальними, дії вчителя й учнів — завершеними.

3.       Необхідний повний контакт у взаємодії вчителя й учнів на уроці, необхідно дотримуватися педагогічного такту і педагогічного оптимізму.

4.       Повинна домінувати атмосфера доброзичливості й активної творчої праці.

5.       Варто змінювати види діяльності учнів, оптимально сполучати різні методи й прийоми навчання відповідно до рівня працездатності учнів залежно від дня тижня, порядкового номера уроку, навчальної дисципліни, типу і виду уроку.

6.       Потрібно забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму школи.

7.       Учитель повинний забезпечити активне навчання кожного школяра.

 

Отже, психолого-педагогічні та   техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку зводяться до дотримання таких узагальнених положень:1)   Точне і творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку і його місце в темі, бачення особливостей кожного уроку.

2) Врахування реальних навчальних можливостей різних класів або груп, цілеспрямована ліквідація прогалин в знаннях.

3)Обміркування та вирішення в єдності завдань освіти, виховання, психологічного розвитку.

4)Вибір раціональної структури та темпу проведення уроку, які забезпечують вирішення поставлених завдань і продуктивне використання часу уроку: «Цілі визначають тип уроку. Тип уроку визначає його структуру, структура — розподіл часу на різних етапах».

5)Забезпечення практичної і профорієнтаційної спрямованості навчального процесу, створення реальних можливостей щодо використання учнями знань, умінь, навичок, які вони отримали, з метою попередження формального засвоєння теорії.

6)Концентрація уваги учнів на важливих наукових поняттях, висновках, правилах, світоглядних і виховних ідеях; виділення об'єкта міцного засвоєння. Зв'язок змісту уроку з життям, з практикою і особистим життєвим досвідом учня; використання міжпредметних зв'язків з метою формування цілісної наукової картини світу в інтересах економії часу.

7)Розширення арсеналу вибору методів переважно за рахунок активних, інтенсивних методів; використання на уроці оптимального поєднання різних методів.

8)Поєднання колективної форми роботи з груповими та індивідуальними.

9)Здійснення на основі діагностики навчальних можливостей диференційованого підходу до учнів з акцентом на надання диференційованої допомоги учням з різним рівнем підготовки з предмета.

10)Формування у всіх учнів активного ставлення до навчальної діяльності, навичок раціональної організації навчальної праці безпосередньо на уроці.

11)Спілкування з учнями на основі поєднання вимогливості з повагою до особистості.

12) Розвиток кабінетної системи навчання відповідно до вимог науково-технічного процесу: цілевідповідність, раціональне і комплексне використання різних засобів навчання (підручників, наочних посібників, ТЗН, засобів інформації, EOT).

13)Удосконалення сприятливих для роботи гігієнічних та естетичних умов.

14)Визначення змісту і обсягу домашніх завдань з урахуванням часу, який необхідний на їх підготовку; якщо необхідно, коментувати методики їх виконання, намагатися, щоб навчання здійснювалося на самому уроці, а обсяг домашнього завдання скорочувався (там, де це можливо).

15)  Чітке дослідження задуму і одночасна готовність гнучко перебудувати його хід при зміні навчальної ситуації, вміння переходити до реалізації запасних методичних варіантів.

16)  Виявлення в ході самоаналізу результатів навчання, виховання, розвитку, які отримали на уроці; порівняння їх з поставленими учителем завданнями, знаходження важливих причин недоліків і успіхів; урахування результатів самоаналізу при плануванні наступних уроків. 

http://semeniv.ho.ua/


Смотрите также:
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку
67.41kb.
1 стр.
С.І. Гессен Етапи планування уроку
172.19kb.
1 стр.
Основні вимоги до написання
133.19kb.
1 стр.
Самоаналіз уроку Клас: Тема уроку: Тип уроку та його структура
286.6kb.
1 стр.
№ уроку Тема та мета уроку Дата проведення уроку та клас а б в г
252.99kb.
1 стр.
Урок № Урок № (в темі) Тема уроку Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Методичні рекомендації
103.33kb.
1 стр.
Програма з варіативними модулями розміщена на офіційному сайті Міністерства
125.93kb.
1 стр.
Тема Ділове листування. Вимоги до оформлення листів в Україні і в англомовних країнах
65.57kb.
1 стр.
Тема уроку. Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях письменника. Мета уроку
84.82kb.
1 стр.
Уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку : В. А. Моцарт „Лакрімоза" з „Реквієму"- слухання
63.79kb.
1 стр.
Конспект уроку з математики та трудового навчання (2 клас)
99.08kb.
1 стр.
3 Функції, завдання та вимоги до Б. О
911.54kb.
7 стр.