Главная страница 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасних умовах розвиток санаторно-курортного комплексу справляє істотний вплив на економіку України та її регіонів. Рекреаційна діяльність у світі є однією з найбільш прибуткових і порівнянна з роллю інших галузей за вартістю, глобалізацією і соціальною значущістю.

Ефективне управління рекреаційним комплексом у зв'язку з широким спектром завдань управління, великим обсягом облікової інформації і складністю алгоритмів її обробки вимагає обов'язкового використовування сучасних інформаційних технологій і приводить до зростання вимог щодо обробки інформації. Управління інформацією за допомогою сучасних технологій і використовування інформаційних систем стало одним із найважливіших елементів ефективного управління і маркетингу рекреаційних підприємств.

У зв'язку із зростанням значення ролі маркетингових інформаційних систем у санаторно-курортному комплексі зросла кількість наукових досліджень цього характерного явища сучасного розвитку суспільства. Автор у своїй роботі базувався на дослідженнях, які здійснили такі зарубіжні учені, як Дихтль Е., Кеннет Р., Котлер Ф., Крофт М., Томпсон Д., Черчилль Г.А., Хаскінд А., Еванс Дж., Ветітнев О.М. Серед вітчизняних учених треба зазначити роботи Буркинського Б.В., Герасименка В.Г., Гродзінської І.О., Ґудзя П.В., Данильчука В.Ф., Єфремова О.В., Любіцевой О.О., Осипова В.І., Подсолонка В.А., Прімишева І.Н., Скопеня М.М., Харічкова С.К., Шаптали І.А.

Проте залишається невирішеною велика кількість питань. Так, дотепер не визначені принципи забезпечення єдиного інформаційного простору й ефективних комунікацій виконавців. Сьогодні практично відсутні вітчизняні теоретичні та методичні дослідження, які давали б можливість здійснювати ефективну організацію діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу з урахуванням поточного стану і перспектив розвитку маркетингових інформаційних систем. Крім того, той практичний досвід використання маркетингових інформаційних систем, який мають підприємства в нашій країні, як правило, є інформацією для службового користування і не може бути надбанням широкого кола фахівців.

Об'єктивна необхідність поглиблення теоретичних, методологічних і прикладних досліджень у сфері створення маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу із метою підвищення ефективності їх роботи зумовили вибір теми дисертаційного дослідження і її актуальність.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертації було покладено теоретичні і практичні авторські розробки, які виконувалися на кафедрі економіки і управління туризмом Одеського державного економічного університету в межах науково-дослідної роботи „Управління розвитком туристично-рекреаційної і курортної сфери регіону” (номер державної реєстрації 0104U005272), затвердженої рішенням вченої ради Одеського державного економічного університету (протокол № 4 від 27.01.2004) за напрямом „Наукові проблеми трансформації економіки і становлення ринкової економіки”.

Мета і завдання дисертаційної роботи.

Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування науково-методичного підходу і практичних рекомендацій до формування маркетингової інформаційної системи санаторно-курортного комплексу, її складу і структури.

Для досягнення поставленої мети послідовно розв'язувалися такі завдання:


 • науково обґрунтувати концептуальні положення розвитку маркетингових інформаційних систем, принципи і методи їх побудови і вирішальне значення інформації в управлінні маркетингом у санаторно-курортному комплексі;

- встановити закономірності формування маркетингової інформаційної системи в санаторно-курортному комплексі, сучасний стан маркетингової інформації, методи її збору та аналізу;

- проаналізувати розвиток підприємств санаторно-курортного комплексу і основних показників їх діяльності задля виявлення проблем і обґрунтовування маркетингових заходів для їх вирішення;

- обґрунтувати підходи до формування структури і складу маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу;

- запропонувати методику визначення цілей, функцій і завдань маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу;

- удосконалити методи розв’язання задач у складі маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу.

Об'єкт дослідження - процес формування маркетингових інформаційних систем підприємств санаторно-курортного комплексу.

Предмет дослідження - сукупність теоретико-методологічних підходів до формування та розвитку маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження є положення економічної теорії, теорії менеджменту і маркетингу, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених. У роботі використані різні способи і прийоми наукових досліджень: статистичні спостереження (під час розгляду ретроспективних даних), аналіз і синтез (під час вивчення складу і структур маркетингових інформаційних систем), системний підхід (у процесі вибору принципів формування нових продуктів і послуг), метод опитування (у процесі визначення показників, які впливають на діяльність санаторно-курортного комплексу), експертний метод (у процесі оцінки важливості чинників). Для проведення аналізу і виявлення тенденцій розвитку санаторно-курортного комплексу використані методи комп'ютерної обробки даних за допомогою пакетів прикладних програм.

Правове поле дисертаційного дослідження забезпечили нормативно-законодавчі акти, які стосуються питань розвитку і управління санаторно-курортною діяльністю.Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні теоретико-методологічних положень щодо формування маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу. При цьому:

вперше:

- розроблені концептуальні положення маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу, які на відміну від тих, що існують, засновані на поєднанні когнітивного| маркетингу і маркетингу взаємодії;

- обґрунтовані склад і структура інформаційного поля маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу, котрі визначаються політикою створення і реалізації санаторно-курортної послуги і дають загальне розуміння структури комунікаційних процесів;

вдосконалено:

- понятійний апарат досліджуваної проблеми: уточнені поняття „маркетинг санаторно-курортного комплексу” як філософія діяльності підприємств та системи управління як усередині підприємства, що забезпечує зв'язки „лікар-пацієнт”, „адміністратор-клієнт” так і зовні, щодо ринку санаторно-курортних послуг; та „маркетингова інформаційна система” як система, що призначається для збору й інтеграції медичних, економічних і управлінських даних із різних джерел для забезпечення своєчасною інформацією процесу ухвалення інституціоналізованих маркетингових рішень, які орієнтуються на задоволення потреб клієнтів, що дозволяє збільшити ринкову прозорість для користувачів і надати їм можливості отримувати значущу інформацію щодо послуг підприємств санаторно-курортного комплексу;

- класифікацію маркетингових інформаційних систем (вертикальну, горизонтальну та централізовану) та типів даних, що збираються, які на відміну від наявних дозволяють врахувати нові тенденції в маркетингу санаторно-курортного комплексу та забезпечити повноту обліку ринкових чинників;

- методичну схему формування комплексу маркетингових завдань у складі маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу, котра дозволяє подолати розрізненість ринкових чинників;

- комплекс маркетингових завдань у складі маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу, для розв’язання яких запропоновані економіко-математичні, експертні і матричні методи;

набув подальшого розвитку:

- комплекс маркетингових, економіко-організаційних, інформаційно-технічних принципів, покладений в основу побудови маркетингової інформаційної системи.Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що одержані наукові результати комплексного теоретико-методологічного дослідження маркетингової інформаційної системи санаторно-курортного комплексу суттєво доповнили організацію і методологію управління підприємствами санаторно-курортного комплексу конкретними методиками, котрі можуть бути використані в їх практичній діяльності. Впровадження результатів дослідження сприятиме вдосконаленню інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю в санаторно-курортному комплексі. Практичне значення мають запропоновані методики і процедури: формування структури маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу, визначення і вибору мети, функцій і завдань, проведення опитування експертів із метою оцінювання якості маркетингової інформації, збору внутрішньої інформації, організації маркетингових досліджень, що, звісно, дозволить сформувати маркетингову інформаційну систему на підприємствах санаторно-курортного комплексу.

Основні практичні результати і рекомендації були використані в навчальному процесі кафедри економіки і управління туризмом Одеського державного економічного університету (акт впровадження від 17.10.2006 р.), введені в практику роботи ЗАТ „Укрпрофоздоровниця” (довідка № 12 від 21.03.2006 р.), а також Южненської міської ради (довідка № 02-02-192 від 27.09.2004 р.). Крім того, рекомендації з визначення складу і змісту маркетингової інформаційної системи і розробки структури туристичного інформаційно-довідкового сайту СКК впроваджені відділом туризму, реклами і маркетингу Херсонської міської ради (довідка № 1-13-74 від 15.04. 2004 р.).Особистий внесок здобувача. У роботі міститься авторський підхід до формування маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу. Розробки і висновки дисертаційного дослідження є особистим внеском автора. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використовуються тільки ті ідеї і положення, котрі одержані в результаті особистої роботи здобувача і складають індивідуальний внесок автора: в роботі [6] сформульовані індикатори, які впливають на формування маркетингової стратегії підприємства, в [7] обґрунтована роль інформації як стратегічного ресурсу підприємства, в [8] визначена база даних підприємств санаторно-курортного комплексу, яка формується на основі внутрішньої інформації, в [11] обґрунтовано зміну маркетингових завдань, що відбулися під впливом сучасних інформаційних технологій, в [13] уточнені основні елементи інформаційного забезпечення маркетингових програм.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися і були схвалені на IV міжнародній конференції „Маркетинг: теорія і практика” (Ялта, 2000 р.); міжнародній науково-практичній конференції „Управління інформаційними ресурсами” (Мінськ, 2003 р., 2004 р., 2005 р.); науково-практичній конференції „Вдосконалення методів та засобів управління регіональним розвитком в умовах зростання економіки України“ (Одеса, 2003 р.); першій республіканській науково-практичній конференції „Туризм, курорти і наука“ (Алушта, 2003 р.); на підсумкових науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу ОДЕУ (Одеса, 2005 р.); міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи” (Одеса, 2007 р.). Загальна кількість доповідей і повідомлень - 8.

Публікації. Основні результати дисертаційних досліджень відображені в 13 публікаціях загальним обсягом 4,7 др. арк., у тому числі 7 статей у спеціалізованих збірниках наукових праць, 6 - в матеріалах і тезах наукових конференцій. Особисто автору належить 4,05 друк. арк.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків, списку літератури з 167 найменувань, 4 додатків - на 30 сторінках. Повний обсяг дисертації 226 сторінок, з них 180 сторінок основного тексту. Матеріали дисертації містять 23 рисунка на 11 сторінках і 38 таблиць на 30 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИУ Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, її значущість, показано зв’язок із науковими програмами і темами наукових досліджень Одеського державного економічного університету, сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, відображено наукову новизну отриманих результатів і практичну значущість роботи, подано інформацію про апробацію і впровадження роботи, відомості про публікації за темою дисертаційного дослідження.

У першому розділі „теоретичні основи формування маркетингових інформаційних систем підприємств санаторно-курортного комплексу”, який має характер наукового аналізу, розглядаються суть маркетингу у санаторно-курортній сфері, значення маркетингової інформації, концепція маркетингової інформаційної системи та її розвиток в умовах нових інформаційних технологій, принципи та методи побудови маркетингової інформаційної системи. Для з'ясування сутності маркетингу санаторно-курортного комплексу як основоположної, цільової функції були проаналізовані його визначення з погляду різних методологічних підходів: концептуального, функціонального, продуктового, інституційного, поведінкового і управлінського. На основі інтеграції розглянутих підходів запропоновано авторське визначення маркетингу санаторно-курортного комплексу як філософія діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу і в той же час система управління і всередині|всередині| підприємства, що забезпечує зв'язки “лікар-пацієнт”, „адміністратор-клієнт”, і поза|зовні| ним - щодо|відносно| ринку санаторно-курортних послуг.

У роботі розглянуто еволюцію маркетингових концепцій стосовно підприємств санаторно-курортного комплексу та визначено етапи розвитку маркетингових інформаційних систем (рис. 1).

Що стосується нових методів збору і аналізу даних, то останнім часом серед проаналізованих концепцій маркетингової діяльності для підприємств санаторно-курортного комплексу, на думку автора, нам найкраще підходить когнітивний маркетинг. Його перевагою є те, що він дозволяє відстежувати дані про споживання окремих покупців і пов'язувати різні ринкові заходи з цими даними, аналізувати реакцію конкретного покупця на заходи з урахуванням його соціально-демографічних характеристик і, таким чином, підвищувати ефективність маркетингових заходів, повніше задовольняючи наявні потреби ринку. В результаті впровадження цього підходу комунікації і просування послуг стають для підприємства єдиним інформаційним потоком.

Автором обґрунтовано, що розвиток систем маркетингової інформації пов’язаний насамперед із зміною ролі маркетингу в діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу і впровадженням нових інформаційних технологій.

У дисертації уточнено поняття маркетингової інформаційної системи як системи, що призначається для збору й інтеграції медичних, економічних і управлінських даних із різних джерел для забезпечення своєчасною інформацією процесу ухвалення інституціоналізованих маркетингових рішень, які орієнтуються на задоволення потреб клієнтів, що в свою чергу дозволяє збільшити ринкову прозорість для користувачів і надати їм можливості отримувати значущу інформацію щодо послуг підприємств санаторно-курортного комплексу.

На основі теоретичних досліджень обґрунтована необхідність і можливість використовування економічної категорії „думка споживачів” як предмета корпоративної політики і вагомого інформаційного капіталу. Зміна стереотипів поведінки рекреантів приводить до необхідності зміни підходів доРис. 1. Етапи розвитку маркетингових інформаційних систем

кожного клієнта, збору і накопичення інформації щодо його особистих потреб тощо.

Додаткове знання про споживача стає необхідною умовою успіху на ринку, важливою конкурентною перевагою.

Другий розділ „Дослідження маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу” присвячений питанням аналізу сучасного стану підприємств санаторно-курортного комплексу, оцінці рівня маркетингової діяльності та структури маркетингової інформаційної системи на прикладі лікувально-оздоровчих закладів профспілок України - ЗАТ „Укрпрофоздоровниця”.

Визначено, що ситуація на ринку санаторно-курортних послуг помітно змінюється, темп зростання заповнюваності підприємств в 2006 р. складав 90,6% у порівнянні з 2005 р. Це підтверджує необхідність проведення маркетингових досліджень на конкретному підприємстві, вивчення ринку санаторних послуг і поведінки пацієнтів при придбанні путівок, а також накопичення маркетингової інформації для ухвалення управлінських рішень.

При формуванні маркетингової інформаційної системи необхідно враховувати, що реальній інформаційній системі підприємств санаторно-курортного комплексу властиві наступні особливості: відсутність інтеграції медичних, економічних і адміністративних даних, роз’єднаність цифрової, текстової, сигнальної і відеоінформації, обмеженість доступу до баз медичних даних, неузгодженість даних лабораторій із власне лікувальним процесом.

Дисертантом сформована система показників, що характеризують діяльність підприємств санаторно-курортного комплексу, і наведена динаміка їх змін і можливі маркетингові заходи для збереження і зміцнення позицій на ринку. З позицій системного підходу в роботі проаналізовані типи маркетингових інформаційних систем стосовно ієрархічної структури ЗАТ „Укрпрофоздоровниця” та представлені інформаційні потоки для вертикальних, горизонтальних і централізованих систем. Автором визначено поняття інформаційного поля маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу, яке тлумачиться як сукупність даних щодо визначення завдань і функцій маркетингової інформаційної системи, та запропоновано його склад та структура (рис. 2).

Аналіз інформаційного забезпечення підприємств ЗАТ „Укрпрофоздоровниця” показав, що великий обсяг маркетингової інформації можна отримати з web-сайтів підприємств санаторно-курортного комплексу, які можуть стати джерелом збору і обробки маркетингової інформації через наступне:

- серед відвідувачів web-сайт через професійні інтереси можуть виявитися висококваліфіковані фахівці, які цікавляться пропозиціями підприємства санаторно-курортного комплексу; • публікація пропозицій на web-сайті підприємства санаторно-курортного комплексу дозволяє потенційним клієнтам ознайомитися з інформацією;Рис. 2. Структура інформаційного поля маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу


- web-сайт дає можливість оцінювати потреби клієнтів за допомогою розроблених анкет.

Аналіз проведення маркетингових досліджень на підприємствах санаторно-курортного комплексу виявив високу значущість використання джерел вторинної інформації при ухвалення маркетингових рішень і недостатній рівень використання первинних даних. Це пов’язано с тим що підприємства при проведенні маркетингових досліджень орієнтуються на власні сили.У третьому розділі „Розробка маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу” вирішені питання побудови структури маркетингової інформаційної системи і визначення переліку маркетингових завдань. Маркетингову інформаційну систему подано у вигляді деревоподібної шестирівневої ієрархічної структури, котра містить наступні рівні:

– призначення маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу;

– елементи системи;

– стратегічні цілі;

– напрямки діяльності;

– функції;

– завдання.

Автор запропонував маркетингову інформаційну систему підприємства санаторно-курортного комплексу зобразити у вигляді, наведеному на рис. 3.Призначення маркетингової інформаційної системи підприємства санаторно-курортного комплексу - забезпечення маркетингового менеджера інформацією, необхідною для виконання його функціональних обов’язків у процесі управління маркетингом, а саме: аналізу, розробки маркетингових стратегій, планування, контролю й регулювання маркетингової діяльності.

В дисертації удосконалені елементи аналітичної системи маркетингу. Визначено комплекс методів оцінки і прогнозування попиту на санаторно-курортну послугу. Для розв’язання задачі оцінки стратегічних позицій санаторно-курортної послуги на ринку і вибору для санаторно-курортної послуги маркетингової стратегії запропонована модифікація матриці Мак-Кінзі, до якої додається третій інтегральний показник - позиція на ринку підприємства санаторно-курортного комплексу. Кожен інтегральний показник характеризується переліком частинних показників, які наведені в табл. 1. Значення інтегрального показника Rkt по послуги t розраховується за формулою:


,

де k - номер інтегрального показника;

Ik – кількість частинних показників, що використовуються для розрахунку k-го інтегрального показника;

Sikt – експертна оцінка і-го частинного показника за k-м інтегральним показником послуги t;

Soikt- – ідеальне значення і-го частинного показника за k-м інтегральним показником послуги t.

Таблиця 1Частинні показники, що використовуються при розрахунку показників інтегральних

Інтегральні показники

Частинні показники

Конкурентоспро-можність санаторно-курортної послуги

 1. Частка ринку

 2. Цінова політика

 3. Якість послуги.

 4. Життєвий цикл послуги.

 5. Доступність санаторно-курортної послуги

 6. Організація обслуговування і сервіс

Привабливість ринку санаторно-курортних послуг

 1. Розмір ринку

 2. Темпи зростання ринку

 3. Кількість конкурентів

 4. Ступінь важливості санаторно-курортної послуги для клієнтів і прийняття рішень щодо її придбання.

 5. Частота покупки санаторно-курортної послуги

 6. Диференціації послуг на ринку

 7. Рівень конкуренції

 8. Циклічність попиту
Позиція на ринку підприємства санаторно-курортного комплексу

 1. Імідж підприємства санаторно-курортного комплексу

 2. Наявність постійних клієнтів

 3. Маркетинговий потенціал

 4. Стан технології

 5. Організація діяльності

 6. Якість управління

Значення інтегральних показників R1t, R2t, R3t потрапляють в один з трьох інтервалів: • від 0% до 32% (низьке значення показника);

 • від 33% до 66% (середнє значення показника);

 • від 67% до 100% (високе значення показника).

Поєднання значень трьох інтегральних показників по трьох інтервалів надає 27 можливих положень у трьохмірній матриці позиціювания послуг.


Рис. 3. Маркетингова інформаційна система підприємств санаторно-курортного комплексу


У табл. 2 наведений результат вибору стратегії діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу, що розглядаються.

Таблиця 2Оцінка стратегії діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу

Назва підприємств

Конкуренто-спроможність санаторно-курортної послуги, %

Привабливість ринку санаторно-курортних послуг, %

Позиція на ринку підприємства санаторно-курортного комплексу, %

номер стратегіїДП санаторій „Золота Нива"

26,50

32,60

30,00

5.6

ДП санаторій ім. Горького

45,30

41,60

48,10

2.2

ДП санаторій ім. С. Лазо

29,90

42,60

31,20

5.6

ДП санаторій ім. Чкалова

59,30

29,80

39,40

4.5

ДП санаторій ім. Чувиріна

27,60

39,80

31,10

5.6

ДП санаторій „Молдова"

41,50

45,40

46,70

2.2.

ДП санаторій „Одеса"

37,60

49,80

50,70

2.2

ДП санаторій „Росія"

45,10

76,00

66.00

5.3

ДП санаторій „Лермонтовський”

70,70

84,10

63,60

1.1

Ці стратегії служать для обґрунтовування дій підприємств санаторно- курортного комплексу щодо зміни ринкової частки, проведення продуктової, цінової і збутової політики.

Для оцінки гостроти конкуренції автор пропонує додатково враховувати таки показники як технологічний і функціональний рівень санаторно-курортних послуг.

Технологічний рівень санаторно-курортної послуги є інтегральним показником п'яти технологічних: загальних факторів (місце розташування, імідж, благоустрій території, зручність розташування, транспортні послуги тощо), розміщення, харчування, лікування, дозвілля.Тестування функціонального рівня санаторно-курортної послуги включає вимірювання за п'ятьма параметрами: матеріальність, ретельність, компетентність, чуйність, персоналізація.

ВИСНОВКИ
У роботі науково обґрунтоване і реалізоване практичне завдання вдосконалення діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу на основі формування маркетингової інформаційної системи. Основні висновки і результати полягають в наступному.

 1. У процесі аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень, присвячених проблемі використовування інформаційних технологій в організації маркетингової діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу, обґрунтовано, що до числа пріоритетних завдань розвитку санаторно-курортного комплексу треба віднести розширення форм і методів передавання інформації, формування інформаційних ресурсів і систем маркетингових знань про ринок. Показано, що розвиток ринкової інфраструктури підприємств санаторно-курортного комплексу має базуватися на комплексному підході, який припускає синхронізацію дій з формування її елементів.

 2. Проведений аналіз споживачів санаторно-курортних послуг дозволив сформувати сучасний тип клієнта, якого відрізняють високий рівень інформованості, високі вимоги до комфорту і якості послуг, індивідуалізм, екологізм свідомості - усвідомлення крихкості навколишнього середовища і нерозривної єдності з людиною, спонтанність рішень, мобільність, фізична і розумова активність на відпочинку і прагнення одержати від життя калейдоскоп вражень. Все вищеперераховане суттєво вплинуло на стереотипи поведінки споживача на ринку санаторно-курортних послуг.

 3. На основі аналізу сучасних концепцій розвитку систем маркетингових інформаційних систем показано, що розвиток систем маркетингової інформації пов'язаний насамперед зі зміною ролі маркетингу в діяльності санаторного комплексу і впровадженням нових інформаційних технологій.

 4. Запропоновані авторські визначення понять: маркетингу санаторно-курортного комплексу як філософії діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу і в той же час системи управління як усередині підприємства, так і зовні – щодо ринку санаторних послуг, та маркетингової інформаційної системи як системи, призначеної для вибору та інтеграції даних з|із| багатьох джерел для забезпечення своєчасною інформацією процесу ухвалення|прийняття| інституціоналізованих| маркетингових рішень|розв'язань|, орієнтованих на задоволення потреб клієнтів, що дозволяє збільшити ринкову прозорість для користувачів і надати можливості|спроможність| їм отримувати|одержувати| більше інформації про послуги підприємств санаторно-курортного комплексу.

 5. Систематизовані принципи проектування маркетингової інформаційної системи, які враховують основні положення такої наочної сфери, як санаторно-курортний комплекс, і принципи, що лежать в основі інформаційних технологій, та підтримують CRM- стратегію, основними з яких є наявність єдиного сховища інформації, синхронізація управління, постійне опрацювання інформації про клієнтів. Проведений аналіз можливостей реалізації сучасних інформаційних технологій в санаторно-курортному комплексі, зокрема інформаційних систем класу CRM, що забезпечують ефективну орієнтацію підприємств санаторно-курортного комплексу на ринок.

 6. Аналіз існуючої на підприємствах санаторно-курортного комплексу системи маркетингових досліджень дозволив визначити основні їх напрями|направлення|, а також запропонувати класифікацію видів досліджень: пошукові - збирання додаткової інформації; описові - детальний опис окремих фактів і явищ, а також їх взаємозв'язок і взаємовплив; експериментальні - перевірка маркетингових гіпотез; виправдовувальні - підтвердження об'єктивною інформацією вже сформованої думки, переконання.

 7. Проаналізовано рівень забезпеченості інформацією маркетингової діяльності на прикладі представництва ЗАТ „Укрпрофоздоровниця” в Одеській області, який є недостатнім через використовування в маркетинговій діяльності даних, головним чином облікового характеру, виявлена відсутність програм маркетингових досліджень, постійних інформаційних зв'язків з клієнтами, підприємствами - партнерами.

 8. Визначені групи показників, які формуються на підставі даних щодо зовнішніх умов діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу та внутрішньоорганізаційної інформації, і складають інформаційне поле маркетингової інформаційної системи. Запропонована структура бази даних клієнтів підприємств санаторно-курортного комплексу.

 9. Запропонована модель маркетингової інформаційної системи підприємства санаторно-курортного комплексу, яка представлена у вигляді ієрархічної структури. Виконано аналіз кожного рівня запропонованої моделі, визначено перелік елементів системи, ії цілей, функцій та завдань.

 10. Удосконалена аналітична підсистема маркетингової інформаційної системи. Розроблена матрична модель визначення важливості санаторно-курортної послуги та якості ії виконання у межах маркетингу взаємодії. Для розв’язання такого завдання, як визначення місцезнаходження санаторно-курортної послуги на ринку і вибору маркетингової стратегії, запропоновано модифікацію матриці Мак-Кінзі.

Гостроту конкуренції запропоновано додатково оцінювати такими інтегральними показниками як технологічний і функціональний рівень санаторно-курортних послуг.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇУ фахових виданнях:

 1. Петриченко П. А. Визначення маркетингової інформаційної системи та комплексу маркетингових завдань у санаторно-курортній установі / П. А. Петриченко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса : Вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 2005. – № 2. – С. 236–241 (0,74 др.арк.)

 2. Петриченко П. А. Інформаційна розробка нових туристичних маршрутів / П. А. Петриченко // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 16. – Одеса : ОДЕУ, 2004. – С. 228–232 (0,50 др.арк.).

 3. Петриченко П. А. Особливості функціонування туристичного ринку півдня України / П. А. Петриченко // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.14. – Одеса : ОДЕУ, 2003. – С. 248–252 (0,50 др.арк.).

 4. Петриченко П. А. Удосконалення маркетингової діяльності в санаторно-курортних установах на основі маркетингової інформаційної системи / П. А. Петриченко // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк : ДОНДУЕТ, 2005. – Вип. 19. – Т. 2. – C. 257–262 (0,70 др.арк.).

 5. Петриченко П. А. Формування маркетингової інформаційної системи санаторно-курортних установ Одеського регіону / П. А. Петриченко // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.19. – Одеса : ОДЕУ, 2005. – С. 214–218 (0,56 др.арк.).

 6. Яроміч С. А. Визначення взаємозв’язку культури та структури організації при аналізі маркетингової стратегії / С. А. Яроміч, Е. В. Пугачевська, П. А. Петриченко // Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк : ДОНДУЕТ, 2000. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 342–348 (0,5 др.арк.) (особисто здобувачу належить 0,3 др.арк.).

 7. Яроміч С. Стратегічна роль інформації в управлінні змінами / С. Яроміч, П. Петриченко, Д. Древницький // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк : ДОНДУЕТ, 1999. – Вип. 9. – Т. 2. – С. 203–207 (0,3 др.арк.) (особисто здобувачу належить 0,10 др.арк.).


В інших наукових виданнях:

 1. Герасименко В. Г. Внутриорганизационная отчетность как элемент маркетинговой информационной системы санаторно-курортного учреждения / В. Г. Герасименко, П. А. Петриченко // Управление информационными ресурсами : III междунар. науч.-практ. конф., 12 марта 2005 г. : тезисы докл. / Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. – С. 197–200 (0,1 др.арк.) (особисто здобувачу належить 0,05 др.арк.).

 2. Петриченко П. А. Роль информационных технологий в организации туристической деятельности / П. А. Петриченко // Управление информационными ресурсами : II междунар. науч.-практ. конф. Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 16 марта 2004 г. : тезисы докл. – Минск, 2004. – С. 237–239 (0,1 др.арк.).

 3. Петриченко П. А. Усовершенствование организационных структур управления туризмом в регионе / П. А. Петриченко // Туризм, курорты и наука : I республик. науч.-практ. конф., 24-25 октября 2003 г. : тезисы докл. – Алушта, 2003. – ВИП 98. – С. 97–100 (0,20 др.арк.)

 4. Петриченко П. А. Информационные технологии в менеджменте – важный фактор конкурентоспособности / П. А. Петриченко, Е. В. Пугачевская, С. А. Яромич // Кафедра. – 1999. – №1. – С. 24-26 (0,3 др.арк.) (особисто здобувачу належить 0,1 др.арк.)

 5. Петриченко П. А. Решение маркетинговых задач санаторного комплекса с помощью Интернет / П. А. Петриченко // Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2007 р. : тезисы докл. – Одеcа, 2007. – С. 74–76 (0,1 др.арк.).

 6. Яромич С.А. Использование информационных технологий при оценке привлекательности регионов для туризма / С. А. Яромич, П. А. Петриченко // Управление информационными ресурсами : III междунар. науч.-практ. конф. Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 15 марта 2003 г. : тезисы докл. – Минск, 2003. – С. 141–143 (0,20 др.арк.) (особисто здобувачу належить 0,10 др.арк.).АНОТАЦІЯПетриченко П.А. Формування маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка і управління підприємствами.− Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2008.

У дисертації досліджені теоретичні і методологічні проблеми побудови маркетингової інформаційної системи для підприємств санаторно-курортного комплексу. Проаналізовано сучасні підходи щодо створення системи, обґрунтовано принципи її формування.

Розроблені концептуальні положення маркетингової інформаційної системи санаторно-курортного комплексу, а також етапи її структурування, що реалізують цю концепцію і дозволяють сформувати функціональну частину системи.

За результатами дослідження розроблено методичні підходи до формування комплексу маркетингових завдань у складі маркетингової інформаційної системи санаторно-курортного комплексу. Вдосконалені моделі та методи вирішення завдань прогнозування попиту на санаторно-курортні послуги.

З метою уточнення позиціювання санаторно-курортної послуги на ринку і виборі для неї маркетингової стратегії запропонована модифікація матриці Мак-Кінзі, координатами якої служать комплексні показники:

- конкурентоспроможність санаторно-курортної послуги;

- привабливість ринку санаторно-курортних послуг;

- позиція на ринку підприємства санаторно-курортного комплексу.

Ключові слова: маркетингова інформаційна система, санаторно-курортний комплекс, структуризація цілей, функцій і завдань, економіко-математичне забезпечення.
АННОТАЦИЯ
Петриченко П.А. Формирование маркетинговой информационной системы предприятий санаторно-курортного комплекса. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04. – экономика и управление предприятиями. – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 2008.

В диссертации исследованы теоретические и методологические проблемы формирования маркетинговой информационной системы для предприятий санаторно-курортного комплекса. Проанализированы современные концепции развития маркетинга и маркетинговой информационной системы.

Рассматривается сущность маркетинга в санаторно-курортной сфере. На основе интеграции рассмотренных подходов предложено авторское определение маркетинга санаторно-курортного комплекса как философии деятельности предприятий и в то же время системы управления как внутри предприятия, так и вне его относительно рынка санаторных услуг.

В диссертации уточнено понятие маркетинговой информационной системы как системы, предназначенной для сбора и интеграции данных из различных источников для обеспечения своевременной информацией процесс принятия институционализированных маркетинговых решений, ориентированных на удовлетворение потребностей клиентов, позволяющей увеличить рыночную прозрачность для пользователей и предоставить возможность им получать значимую информацию об услугах предприятий санаторно-курортного комплекса.

Обоснована необходимость и возможность использования экономической категории „мнение потребителей” как предмета корпоративной политики и осязаемого информационного капитала. Выполненный анализ потока рекреантов показал, что на украинском рынке сформировался новый тип потребителя, которого отличают: высокий уровень информированности, высокая требовательность к комфорту и качеству услуг, индивидуализм, экологизм сознания, спонтанность решений, мобильность, активность на отдыхе и т.д.

Анализ информационного обеспечения предприятий ЗАТ „Укрпрофздравница”, показал, что большой объем маркетинговой информации можно получить на web-сайтах предприятий санаторно-курортного комплекса, которые могут стать инструментом сбора и обработки маркетинговой информации.

Автором обоснована необходимость формирования информационного поля маркетинговой информационной системы санаторно-курортного комплекса, которое трактуется как совокупность данных относительно определения задач и функций маркетинговой информационной системы, и предложена его структура.

Сформирована структура маркетинговой информационной системы предприятий санаторно-курортного комплекса.

С целью уточнения позиционирования санаторно-курортной услуги на рынке и выборе для него маркетинговой стратегии предлагается модификация матрицы Мак-Кинзи, координатами которой служат комплексные показатели:

- конкурентоспособность санаторно-курортной услуги;

- привлекательность рынка санаторно-курортных услуг;

- конкурентная позиция предприятия санаторно-курортного комплекса.

По результатам исследования разработаны практические рекомендации относительно выделения функций, формирования целей, задач маркетинговой информационной системы, а также выбора методов решения маркетинговых задач.

Ключевые слова: маркетинговая информационная система, санаторно-курортный комплекс, структуризация целей, функций и задач, экономико-математическое обеспечение.
Annotation
Petrychenko P. A. Forming of Marking Information System for sanatorium-and-spa complex. - Manuscript.

The dissertation for competition to the degree of Candidate in Economic Sciences by specialty 08.00.04 – the Economy and Management of Enterprises. V. I. Vernadsky Taurida National University, Simferopol, 2008.

The dissertation presents research of theoretical and methodological aspects of forming of marking information system for sanatorium-and-spa complex. Contemporary approaches for its forming were analyzed, principles of its forming were substantiated.

Conceptual regulations for marketing information system for sanatorium-and-spa complex were developed along with presenting its structuring phases that realize these regulations and allow forming the functional part of the system.As a result of research methodical approaches for forming complex of marketing task of the marketing information system for sanatorium-and-spa complex were developed. To specify marketing positioning of sanatorium-and-spa product and to chose appropriate marketing strategy modified McKinsey matrix with the following coordinates was proposed: Sanatorium-and-spa market appeal; competition position of an enterprise of sanatorium-and-spa complex; competitiveness of a sanatorium-and-spa service.

Keywords: marketing information system, sanatorium-and-spa complex, structuring of objectives, functions and tasks, economical and mathematical methods.Смотрите также:
Загальна характеристика роботи
614.9kb.
4 стр.
Загальна характеристика роботи
269.68kb.
1 стр.
Загальна характеристика роботи
323.56kb.
1 стр.
Загальна характеристика роботи
338.68kb.
1 стр.
Загальна характеристика роботи Актуальність теми
740.23kb.
6 стр.
Загальна характеристика роботи
371.59kb.
2 стр.
Загальна характеристика роботи
352.81kb.
1 стр.
Загальна характеристика роботи
346.53kb.
1 стр.
Загальна характеристика роботи
677.94kb.
4 стр.
Загальна характеристика роботи Актуальність теми
637.35kb.
3 стр.
Загальна характеристика роботи
336.38kb.
1 стр.
Загальна характеристика роботи
313.1kb.
1 стр.