Главная страница 1страница 2 ... страница 10страница 11

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг


Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 6 лютого 2003 року N 485-IV,
 від 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
від 21 січня 2010 року N 1822-VI,
 від 18 травня 2010 року N 2258-VI,
від 1 липня 2010 року N 2388-VI,
 від 7 вересня 2010 року N 2499-VI,
 від 9 вересня 2010 року N 2510-VI,
 від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI,
 від 23 вересня 2010 року N 2555-VI,
 від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
 від 15 лютого 2011 року N 3024-VI,
 від 7 квітня 2011 року N 3205-VI,
 від 19 травня 2011 року N 3394-VI,
 від 2 червня 2011 року N 3462-VI
 від 7 липня 2011 року N 3610-VI,
 від 8 липня 2011 року N 3668-VI

Окремі положення цього Закону визнано


 такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 2 жовтня 2008 року N 19-рп/2008)

Положенню пункту 4 частини першої


 статті 28 цього Закону дано офіційне тлумачення
Рішенням Конституційного Суду України
 від 3 грудня 2008 року N 27-рп/2008

(У тексті Закону, крім пунктів 2 і 7 розділу VIII "Прикінцеві положення", слова "Уповноважений орган", "спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг", "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку, а слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках - словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку " у відповідному відмінку згідно із Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI)

Цей Закон встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг.

Метою цього Закону є створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України.


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів


1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг;

(пункт 1 частини першої статті 1 у редакції
 Закону України від 09.09.2010 р. N 2510-VI)

2) кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик;

3) фінансовий кредит - кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент;

4) фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів;

5) фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів;

6) ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів;


7) учасники ринку фінансових послуг - особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України; особи, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг; об'єднання фінансових установ, включені до реєстру саморегулівних організацій, що ведеться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг; споживачі фінансових послуг. Законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть визначатися інші учасники ринків фінансових послуг;

(пункт 7 частини першої статті 1 у редакції
 Закону України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

8) істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

(пункт 8 частини першої статті 1 у редакції
 Закону України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

9) саморегулівна організація - неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулівним організаціям;

10) державне регулювання ринків фінансових послуг - здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам;

11) професійна таємниця - матеріали, документи, інші відомості, якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків посадові особи державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення відповідним уповноваженим державним органом;

12) Пункт 12 частини першої статті 1 виключено

(згідно із Законом України


 від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

13) асоційована компанія - юридична особа, в якій інша юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20 або більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

14) дочірня компанія - юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією);

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

15) компанія з надання допоміжних послуг - юридична особа, яка не є фінансовою установою, діяльність якої полягає в наданні послуг з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення фінансовою установою діяльності з надання фінансових послуг;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

16) контролер - фізична особа або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

17) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

18) материнська компанія - юридична особа, яка контролює іншу юридичну особу (дочірню компанію);

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

19) небанківська фінансова група - група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), що складається з двох або більше фінансових установ, у якій небанківська фінансова установа (небанківські фінансові установи) здійснює переважну діяльність.

Небанківська фінансова холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками небанківської фінансової групи, входять до складу небанківської фінансової групи.

Переважна діяльність у групі здійснюється небанківською фінансовою установою (небанківськими фінансовими установами), якщо середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали небанківської фінансової установи (небанківських фінансових установ) становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період.

Розрахунок переважної діяльності небанківської фінансової групи здійснюється щороку станом на 1 січня у порядку, визначеному цією статтею;

(частину першу статті 1 доповнено терміном


 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

20) небанківська фінансова холдингова компанія - фінансова холдингова компанія, переважною діяльністю фінансових установ, які є її дочірніми та асоційованими компаніями, є небанківська;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

21) структура власності - система правовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

22) учасники небанківської фінансової групи - банки та інші фінансові установи, небанківська фінансова холдингова компанія, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

23) фінансова група - банківська група, небанківська фінансова група;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

24) фінансова холдингова компанія - юридична особа, основним видом діяльності якої є участь у статутному капіталі юридичних осіб, та діяльність фінансових установ, які є її дочірніми та/або асоційованими компаніями, є основною.

Діяльність фінансових установ є основною, якщо сукупне середньоарифметичне значення їх активів за останні чотири звітних періоди (квартали) становить 80 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх дочірніх та асоційованих компаній за цей період;

(частину першу статті 1 доповнено терміном


 згідно із Законом України від 19.05.2011 р. N 3394-VI)

13) афілійована особа - юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи;

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 13
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

14) ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 14
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

15) корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством;

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 15
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

16) пов'язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами;

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 16
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

17) посередницькі послуги на ринках фінансових послуг - діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців, що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 17
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

18) структура власності - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи;

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 18
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

19) спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до договору про спільну діяльність;

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 19
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

20) споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з фінансовою установою власників істотної участі.

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 20
 згідно із Законом України від 02.06.2011 р. N 3462-VI)

2. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.следующая страница >>
Смотрите также:
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
815.92kb.
11 стр.
Статут кредитної спілки (примірний)
329.26kb.
1 стр.
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 року n 479, від 23 листопада 2010 року n 1756
236.41kb.
1 стр.
Закон україни про здійснення державних закупівель Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
899.43kb.
15 стр.
Закон україни про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
2345.04kb.
42 стр.
Закон україни про метрологію та метрологічну діяльність Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
442.94kb.
8 стр.
Закон україни про метрологію та метрологічну діяльність Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
450.73kb.
8 стр.
Закон України Про страхування Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
428.72kb.
1 стр.
Закон україни про банки І банківську діяльність Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
1225.1kb.
24 стр.
Закон україни про науково-технічну інформацію Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
163.72kb.
1 стр.
Закон україни про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
795.98kb.
12 стр.
Закон україни про місцеве самоврядування в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
1270.28kb.
8 стр.