Главная страница 1
                                                          
Затверджено
Законом України
від 19 лютого 2009 року N 1026-VI

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в
медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної
нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного
збільшення видатків з державного бюджету.
За даними статистики, за станом на 1 січня 2008 року в
Україні зареєстровано понад 122 тис. ВІЛ-інфікованих громадян.
Тільки за 2007 рік їх кількість зросла на 17 669 осіб, що на
10 відсотків більше, ніж у 2006 році. Оцінний показник поширеності
ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з найвищих в
європейському регіоні і становить 1,63 відсотка. За критеріями
Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації
охорони здоров'я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
класифікується як концентрована епідемія. Основною причиною
поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін'єкційних
наркотиків.
У зв'язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є
особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно
впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює
загрозу національній безпеці.
Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем,
пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити
реалізацію державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом
об'єднання зусиль органів державної влади та громадськості.
Погіршення ситуації із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та
збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено занепадом суспільної
моралі та рядом соціально-економічних причин: невідповідність
темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги
темпам поширення епідемії; недостатнє фінансування заходів з
профілактики та лікування; недосконала система інформування
населення з питань запобігання інфікуванню.
Актуальність розроблення Загальнодержавної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
(далі - Програми) зумовлена необхідністю створення ефективної
системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження
рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом
реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення
до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи
забезпечення стерильними медичними виробами одноразового
використання вітчизняного виробництва.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити
здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів,
а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД.
Профілактичними заходами є:
забезпечення масштабної первинної профілактики поширення
ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через
проведення освітньої та роз'яснювальної роботи із залученням
засобів масової інформації та мережі Інтернет з пропаганди
здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних
цінностей та відповідальної поведінки;
посилення профілактичних заходів серед представників груп
ризику (споживачів ін'єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в
установах виконання покарань; звільнених від відбування покарань;
осіб, які займаються проституцією; мігрантів; безпритульних та
бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що
перебувають у складних життєвих обставинах, тощо);
дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного
процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного
переходу до використання медичних виробів одноразового
використання вітчизняного виробництва;
посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам
передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти та анатомічні
матеріали для трансплантації;
удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від
матері до дитини;
забезпечення вільного доступу до консультування та
безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім
молоді та представників груп ризику;
розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків,
передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та
реабілітаційних програм;
систематичне створення радіо- і телепередач із висвітлення
проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.
Лікувальними заходами є:
забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною
терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я
України стандартів та клінічних протоколів;
створення системи контролю за формуванням резистентних до
антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;
забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з
опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до
затверджених Міністерством охорони здоров'я України стандартів та
клінічних протоколів.
Заходами з догляду та підтримки є:
організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на
СНІД;
надання соціальних послуг, а також забезпечення
соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за
ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;
надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.
Організаційними заходами є:
забезпечення діяльності та поетапного розвитку
спеціалізованих служб і закладів, що надають медичні та соціальні
послуги ВІЛ-інфікованим і особам із груп ризику;
удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням
ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних
заходів;
удосконалення законодавства з питань профілактики
ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД;
розроблення та затвердження стандартів соціальних послуг, що
надаються представникам груп ризику;
розроблення та впровадження механізму залучення громадських
організацій до надання таких послуг;
забезпечення Міністерством охорони здоров'я України
координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;
створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності
заходів, що здійснюються на національному та регіональному рівні,
і відповідних фінансових витрат;
сприяння випуску антиретровірусних препаратів вітчизняного
виробництва та медичних виробів одноразового використання;
забезпечення контролю якості тест-систем для діагностики
ВІЛ-інфекції та антиретровірусних препаратів;
здійснення до- та післядипломної підготовки спеціалістів з
профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД;
залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції
медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу,
громадських та релігійних організацій.
Визначені у додатку до Програми завдання і заходи із
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
базуються на сучасних міжнародних підходах до їх стратегічного
планування.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Виконання заходів Програми дасть змогу:
охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
60 відсотків представників груп ризику;
забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних
закладів за програмами формування здорового способу життя і
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
запровадити щотижневе розміщення в засобах масової інформації
соціальної реклами щодо формування здорового способу життя і
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед
осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх
обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу
збільшити до 60 відсотків кількість осіб, які самостійно можуть
визначатися із запобіганням передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом;
забезпечити антиретровірусною терапією не менш як
80 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які її потребують;
знизити на 10 відсотків рівень смертності серед інфікованих і
хворих;
запобігти розвиткові резистентності до антиретровірусних
препаратів штамів ВІЛ-інфекції;
забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та
реабілітаційних програм не менш як 20 тис. споживачів ін'єкційних
наркотиків;
знизити до 2 відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від
матері до дитини;
забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;
удосконалити систему добровільного консультування і
тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;
забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів
з надання медичних та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;
створити систему навчання та підвищення кваліфікації
спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
відповідно до міжнародних стандартів;
удосконалити систему лабораторного контролю якості
діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
У період виконання Програми очікується значне зниження
негативних проявів, що уповільнюють демографічний і
соціально-економічний розвиток держави.


Смотрите также:
Законом України від 19 лютого 2009 року n 1026-vi
60.02kb.
1 стр.
Бюджетний кодекс україни
1219.13kb.
13 стр.
Кримінальний кодекс україни
2956.4kb.
73 стр.
Державний комітет статистики україни
4001.31kb.
29 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 червня 2010 року м. Тернопіль №390
87.62kb.
1 стр.
Закон україни про місцеве самоврядування в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
1241.54kb.
15 стр.
Закон україни про місцеве самоврядування в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
1178.84kb.
14 стр.
Закон України Про страхування Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
428.72kb.
1 стр.
Конкурс «Класний керівник року»
86.36kb.
1 стр.
Закон україни про банки І банківську діяльність Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
1225.1kb.
24 стр.
Рішення обласної ради від 23 січня 2009 року № "Про обласний бюджет на 2009 рік", за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради Рівненська міська рада вирішила: Установити доходи
69.91kb.
1 стр.
Наказ №3-м від «04» лютого 2011 року м. Ужгород Про підсумки обласної виставки конкурсу декоративно-ужиткового І образотворчого мистецтва «Знай І люби свій край»
646.2kb.
6 стр.