Главная страница 1

Додаток 5

до Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках України

Звіт про рух грошових коштів

за станом на ____________200__ року

(непрямий метод)(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

Попередній рік
І. Операційна діяльність


1

Чистий прибуток (збиток) поточного періоду

Поправки чистого прибутку


2

Нараховані витрати3

Нараховані доходи


4

Амортизація основних засобів


5

Резерви під сумнівні борги, знецінення активів


6

Торговельний результат


7

Нарахований та відстрочений податок


8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій


9

Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії


10

Амортизація дисконту і премії цінних паперів


11

Інший рух коштів, які не є грошовими


12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку


13

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам


14

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам


15

Зменшення (збільшення) інших активів


16

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України


17

Збільшення (зменшення) коштів інших банків


18

Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків


19

Збільшення (зменшення) інших зобов’язань


20

Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж


21

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності


22

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності

ІІ. Інвестиційна діяльність


23

Реалізація (придбання) інвестиційних паперів


24

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії


25

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні установи


26

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів


27

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності

ІІІ. Фінансова діяльність


28

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу


29

Збільшення (зменшення) субординованих зобов`язань


30

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу


31

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду


32

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності


33

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів


34

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року


35

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

33Керівник ___________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

__________________________ Головний бухгалтер__________________

(прізвище та ініціали виконавця, телефон) (підпис, прізвище, ініціали)


Головний бухгалтер -

директор Департаменту

бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

Виконавець:

Головний економіст відділу збору та

аналізу балансу комерційних банків Т.А.Несенюк

Смотрите также:
Звіт про рух грошових коштів за станом на 200 року (непрямий метод) (тис грн.) Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік
81.13kb.
1 стр.
Звіт про рух грошових коштів (прямий метод) (тис грн.) Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 1 2 3
108.51kb.
1 стр.
Звіт про фінансові результати за станом на 200 року (тис грн.) Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 1 Процентний дохід
51.42kb.
1 стр.
Звіт про фінансові результати за 2008 рік (тис грн.) Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік
59.94kb.
1 стр.
Висновок незалежного аудитора
85.92kb.
1 стр.
Звіт про фінансові результати за IV квартал 2011 року (тис грн.) Рядок Найменування статті На звітну дату кварталу поточного року попереднього фінансового року 1
50.73kb.
1 стр.
Звіт про фінансові результати за ІV квартал 2011 року 319111 пат «радикал банк» (тис грн.) Рядок Найменування статті На звітну дату кварталу поточного року попереднього фінансового року
48.52kb.
1 стр.
Звіт про фінансові результати ат "банк золоті ворота" за 3 квартал 2011 р. (тис грн.) Рядок Найменування статті На звітну дату кварталу поточного року попереднього фінансового року
54.66kb.
1 стр.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Із змінами і доповненнями, внесеними
243.51kb.
1 стр.
Звіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства „ Дельта Банк за II квартал 2011 року (тис грн.) Рядок Найменування статті На звітну дату кварталу
51.89kb.
1 стр.
Звіт про рух грошових коштів зміст І форма звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються пбо 4 "Звіт про рух грошових коштів"
392.67kb.
5 стр.
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма
91.99kb.
1 стр.