Главная страница 1страница 2 ... страница 4страница 5

3.3. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

3.3. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Зміст і форма звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються ПБО 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” “Звіт про рух грошових коштів” відноситься до форм річної фінансової звітності.

Мета звіту

Баланс та Звіт про фінансові результати надають користувачам інформацію щодо ресурсів, якими володіє підприємство, та джерел цих ресурсів на певну дату, а також інформацію щодо результативності діяльності підприємства протягом певного часу.

Звіт про рух грошових коштів надає додаткову інформацію для користувачів фінансової звітності щодо змін, що стались у балансі підприємства, а також відносно того, наскільки суттєвими є статті доходів та витрат, що були отримані та сплачені грошовими коштами.

Крім того, Звіт про рух грошових коштів, у поєднанні з іншими фінансовими звітами, надає змогу:


 1. Оцінити здатність підприємства генерувати майбутні позитивні грошові потоки.

 2. Зробити висновки щодо спроможності підприємства погашати свої зобов’язання та сплачувати дивіденди.

 3. Пояснити причину існування різниці між прибутком у Звіті про фінансові результати та грошовими надходженнями і платежами.

 4. Оцінити грошові та негрошові операції підприємства, що відносяться до інвестиційної та фінансової діяльності.

Отже, основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період (далі – грошові кошти).

Інформація про зміни в грошових коштах – це інформація про джерела надходжень грошових коштів протягом звітного періоду та напрями їх використання.Грошові кошти та їх еквіваленти

Всім підприємствам необхідно мати в наявності грошові кошти для оплати рахунків за послуги, виплати заробітної плати працівникам, придбання матеріальних цінностей тощо. Грошові кошти на рахунку в банку та в касі підприємства – це найбільш ліквідний актив підприємства. З іншої сторони, такі грошові кошти є найменш прибутковими для підприємства, оскільки не беруть участі в процесі генерування доходів. Тому надлишок грошових коштів підприємства намагаються розміщувати в короткострокові фінансові вкладення, які приносять додаткові доходи у вигляді відсотків та, в той же час, можуть бути легко переведені у грошові кошти. Такі фінансові вкладання називаються еквівалентами грошових коштів.Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів відбуваються на підприємстві як наслідок управління грошовими коштами і не є частиною операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Операції, в результаті яких грошові кошти стають еквівалентами грошових коштів відносяться до змін у складі грошових коштів, які не включаються до Звіту про рух грошових коштів.Структура звіту

У Звіті про рух грошових коштів підприємства розгорнуто наводять суми надходжень та видатків, що виникли протягом звітного періоду в результаті: • операційної,

 • інвестиційної та

 • фінансової діяльності.

Така класифікація надає користувачам змогу оцінювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан підприємства і суму грошових коштів та їх еквівалентів.

Операційна діяльність підприємства

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою.

Сума руху грошових коштів у результаті операційної діяльності є ключовим показником, який використовується для оцінки здатності підприємства генерувати грошові потоки, достатні для погашення позик, підтримки операційної потужності підприємства, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел фінансування.Приклади руху грошових коштів у результаті операційної діяльності

Надходження

Видатки

 • Надходження грошових коштів від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг

 • Придбання за грошові кошти товарів, сировини, матеріалів та послуг

 • Надходження грошових коштів у вигляді доходів від авторських прав, роялті, комісійних

 • Грошові виплати працівникам
 • Надходження грошових коштів за договорами страхування

 • Виплати грошових коштів за договорами страхування

 • Будь які інші грошові надходження, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства

 • Перерахування грошових коштів на сплату податку на прибуток (якщо він не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю), інших податків та обов’язкових зборів та платежів

 • Перерахування грошових коштів на сплату відсотків за користування кредитами і позиками

 • Будь-які інші грошові видатки, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства

Інвестиційна діяльність підприємстваІнвестиційна діяльність – придбання та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Відокремлення операцій, що є результатом інвестиційної діяльності підприємства, є важливим, тому що інформація про такі операції показує, якою мірою підприємство витрачає грошові кошти на придбання активів, за рахунок використання яких в майбутньому отримуються доходи та грошові кошти.Приклади руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження

Видатки

 • Реалізація основних засобів та інших необоротних активів за грошові кошти

 • Придбання основних засобів та інших необоротних активів за грошові кошти

 • Продаж акцій (часток у статутному капіталі), корпоративних прав або боргових інструментів інших підприємств за грошові кошти

 • Придбання часток в статутному капіталі інших підприємств або їх боргових інструментів за грошові кошти

 • Повернення грошових авансів та позик, якщо кредитування не є основною діяльністю

 • Надання грошових авансів та позик, якщо кредитування не є основною діяльністю

Фінансова діяльність підприємства

Фінансова діяльність – діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Розкриття інформації про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності є важливим, оскільки воно надає інформацію щодо можливих вимог сплатити грошові кошти з боку тих, хто надає капітал підприємству.Приклади руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження

Видатки

 • Грошові надходження від продажу акцій або часток у власному капіталі

 • Сплата грошових коштів у результаті викупу власних акцій або часток у капіталі

 • Надходження грошових коштів у результаті випуску інструментів власного боргу (векселів, облігацій)

 • Сплата грошових коштів у результаті погашення інструментів власного боргу (векселів, облігацій)

 • Отримання грошових позик

 • Погашення позик грошовими коштами;

 • Виплати грошових коштів на погашення зобов’язань за фінансовою орендою

следующая страница >>
Смотрите также:
Звіт про рух грошових коштів зміст І форма звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються пбо 4 "Звіт про рух грошових коштів"
392.67kb.
5 стр.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Із змінами і доповненнями, внесеними
243.51kb.
1 стр.
Висновок незалежного аудитора
85.92kb.
1 стр.
Звіт про фінансові результати зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються: пбо 3 "Звіт про фінансові результати"
510.28kb.
2 стр.
Звіт про рух грошових коштів за станом на 200 року (непрямий метод) (тис грн.) Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік
81.13kb.
1 стр.
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма
91.99kb.
1 стр.
Звіт про рух грошових коштів (прямий метод) (тис грн.) Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 1 2 3
108.51kb.
1 стр.
Звіт про прибутки і збитки, його елементи, їх призначення, оцінка. Прибуток на акцію. Призначення звіту про зміни у власному капіталі. Зміст та формати. Призначення звіту про рух грошових потоків
79.26kb.
1 стр.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
161.64kb.
1 стр.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 " Звіт про власний капітал" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну №304 від 30. 11. 2000 №363 від 23. 05. 2003) Загальні положення
183.74kb.
1 стр.
Інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства. Своєчасного складання податкової, фінансової та статистичної звітності
471.75kb.
2 стр.
Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів
520.99kb.
11 стр.